Lieferungen - 269795-2022

20/05/2022    S98

Polen-Toruń: Laborreagenzien

2022/S 098-269795

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Postanschrift: ul. Świętego Józefa 53-59
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-Mail: zamow_publ@wszz.torun.pl
Telefon: +48 566794011
Fax: +48 566793682
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników do aparatu MALDI TOF oraz testów i szczepów wzorcowych.

Referenznummer der Bekanntmachung: W.Sz.Z: TZ-280-48/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do aparatu MALDI TOF oraz testów i szczepów wzorcowych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 155 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33698100 Mikrobiologische Kulturen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do aparatu MALDI TOF oraz testów i szczepów wzorcowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie z różnych jednostek szpitala na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp) tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Zamówienie z wolnej ręki w oparciu o art. 213 ust. 1 ustawy Pzp w związku z zaistnieniem okoliczności określonych w art. 214 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty.

Zamawiający 11.02.2022 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę barwników, odczynników, testów, pasków i krążków oraz dzierżawę aparatu – 5 zadań (nr ogłoszenia o zamówieniu: 2022/S 030-074418, znak sprawy W.Sz.Z:TZ-280-12/22), którego przedmiotem w Zadaniu Nr 5 była dostawa odczynników do aparatu MALDI TOF oraz testów i szczepów wzorcowych.

Termin składania ofert został ustalony na 16.03.2022 r. do godz. 09:30. W wyznaczonym terminie składania ofert, w zakresie Zadania Nr 5 nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego, Zamawiający 25.03.2022 r. unieważnił postępowanie w części dotyczącej Zadania Nr 5 w oparciu art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp w związku z art. 259 ustawy Pzp, ponieważ do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty dotyczącej wskazanego zadania. Jednocześnie pierwotne warunki obowiązujące w unieważnionym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego (Zadanie Nr 5) nie będą w istotny sposób zmienione. Zaistniały stan faktyczny wypełnia przesłanki art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp i jest podstawą do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników do aparatu MALDI TOF oraz testów i szczepów wzorcowych.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
17/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Diag-Med Grażyna Konecka
Postanschrift: ul. Modularna 11A bud. H3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-238
Land: Polen
E-Mail: przetargi@diag-med.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 155 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 155 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zdaniem Zamawiającego arkusz ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante zawiera sekcje o nazwach, które nie pozwalają na wpisanie danych odpowiednio do specyfiki postępowania z wolnej ręki. Dotyczą one:

W sekcji II.1.7. należy wpisać całkowitą wartość końcową zamówienia, która przed negocjacjami jest nieznana Zamawiającemu – podano więc z konieczności wartość szacunkową zamówienia (pole wymagane do wypełnienia), a wartość końcowa zamówienia zostanie dokładnie określona w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

W sekcji V.2.1. – arkusz nie pozwala wpisać daty późniejszej udzielenia zamówienia niż data wysłania ogłoszenia o przejrzystości – wpisano więc datę wysłania ogłoszenia, a faktyczna data udzielenia zamówienia zostanie określona w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

W sekcji V.2.4. należy wpisać całkowitą wartość umowy, która przed negocjacjami jest nieznana Zamawiającemu – podano więc wartość szacunkową zamówienia, a całkowita wartość umowy zostanie dokładnie określona w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:

7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10. Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022