Lieferungen - 269799-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Roosendaal: Databasebeheerssysteem

2022/S 098-269799

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Roosendaal
Nationaal identificatienummer: 20164788
Postadres: Stadserf 1
Plaats: Roosendaal
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4701 NK
Land: Nederland
Contactpersoon: Gemeente Roosendaal
E-mail: o.rijsdijk@roosendaal.nl
Telefoon: +31 16579431
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.roosendaal.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200618
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf betreffende "Digitaal Netwerkdossier"

Referentienummer: 200618 (2022048 O)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48612000 Databasebeheerssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Als onderdeel van het project proeftuin jeugd en gezinsbescherming wil Opdrachtgever een digitaal netwerkdossier ontwikkelen. Dit digitale netwerkdossier is een specifiek dossier om de informatie over gezinnen in onveiligheid met elkaar te delen. Het dossier bevat informatie over het gezin, de zorgen en krachten die de veiligheid in stand houden en of kunnen oplossen. Tegelijkertijd bevat het de informatie over de ingezette zorg en ondersteuning.

Het dossier is bundeling van informatie vanuit de clientdossier van de betrokken netwerkpartijen. Deze partijen kunnen de benodigde informatie in het dossier uploaden en informatie uit het netwerkdossier gebruiken om hun eigen werkdossier mee te vullen. Het is een dynamisch dossier waarin de informatie steeds up-to- date is. Het maakt het samenwerken voor de professionals een stuk makkelijker. Maar nog belangrijker is dat het netwerkdossier gezinnen helpt om meer inzicht te krijgen in het waar ze staan in het hulpverleningsproces. Ze hebben inzicht in welke informatie over hen beschikbaar is bij de verschillende netwerkpartijen en de mogelijkheid om zelf belangrijke zaken toe te voegen of informatie aan te vullen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Roosendaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Als onderdeel van het project proeftuin jeugd en gezinsbescherming wil Opdrachtgever een digitaal netwerkdossier ontwikkelen. Dit digitale netwerkdossier is een specifiek dossier om de informatie over gezinnen in onveiligheid met elkaar te delen. Het dossier bevat informatie over het gezin, de zorgen en krachten die de veiligheid in stand houden en of kunnen oplossen.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Het digitale netwerkdossier is een specifiek dossier om de informatie over gezinnen in onveiligheid met elkaar te delen. Het dossier bevat informatie over het gezin, de zorgen en krachten die de veiligheid in stand houden en of kunnen oplossen. Tegelijkertijd bevat het de informatie over de ingezette zorg en ondersteuning.

Opdrachtgever wil de ontwikkeling (inclusief ontwerp) en het beheerproces van het digitaal netwerkdossier in opdracht wegleggen bij Be Better. Be Better heeft als partij al eerder in de jeugdzorgregio van Opdrachtgever een soortgelijk traject (op kleinere schaal) uitgevoerd. Hierdoor heeft Be Better kennis en inzichten opgedaan van de jeugdzorgregio van Opdrachtgever en van de bestaande systemen bij gemeenten. Daarnaast heeft Be Better kennis van het zorgstelsel in Nederland en de betrokken netwerkorganisaties; Veilig Thuis, Raad voor Kinderbescherming, jeugdbeschermingsorganisaties. Be Better zal door middel van blockchaine technologie een digitaal netwerkdossier bouwen dat over de bestaande dossiers van alle betrokken organisaties wordt gelegd.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 200618
Benaming:

Digitaal Netwerkdossier

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
16/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Be Better
Plaats: Bergen op Zoom
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022