Lieferungen - 269826-2022

20/05/2022    S98

Ελλάδα-Θήβα: Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

2022/S 098-269826

Ανακοίνωση τροποποίησης

Τροποποίηση σύμβασης/παραχώρησης κατά τη διάρκεια ισχύος της

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Φο.Δ.Σ.Α.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
Ταχ. διεύθυνση: Π.ΔΡΑΚΟΥ 11 & ΠΙΝΔΑΡΟΥ
Πόλη: ΘΗΒΑ
Κωδικός NUTS: EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda
Ταχ. κωδικός: 32200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dermitzakis@fodsaste.gr
Τηλέφωνο: +30 22620-80821
Φαξ: +30 22620-89627
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.fodsaste.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αριθμός αναφοράς: 1573/2021
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34134200 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - 5) Ένα (1) Όχημα με γάντζο (hook lift)

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144750 Οχήματα μεταφοράς φορτίων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τόπος παράδοσης οι εγκαταστάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (Μ.Ε.Α. Θήβας) στη θέση «Τσαρτσάλι» του Δ. Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας

II.2.4)Περιγραφή της προμήθειας κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης:

ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ (ΗΟΟΚ LIFT):

Το προσφερόμενο όχημα θα είναι τελείως καινούργιο και αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. H υπερκατασκευή υδραυλικά κινούμενου γάντζου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των ανοιχτών containers χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 30m³.

Το όχημα θα είναι κατάλληλο σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις υγειονομικές διατάξεις.Το φορτηγό θα είναι τετραξονικό, με πετρελαιοκινητήρα ελάχιστης ισχύος 300hp. Θα είναι μικτού φορτίου τουλάχιστον 41t (νόμιμο φορτίο). Το πλαίσιο του αυτοκινήτου θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής, με σύστημα ανάρτησης κατάλληλο για χρήση και σε εκτός δρόμου συνθήκες. Το πλαίσιο του αυτοκινήτου πρέπει να είναι προωθημένης οδήγησης και η ακτίνα στροφής του όσο το δυνατό μικρότερη. Το αυτοκίνητο θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού. Στον πίνακα θα φέρουν τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα.

Ο προσφερόμενος τύπος ανυψωτικού μηχανισμού θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος για ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 30.000kg και κοντέινερ με μήκος από 5,0m μέχρι 6,5m

Θάλαμος οδήγησης:Ο θάλαμος οδήγησης θα φέρει θερμική και ηχητική μόνωση, θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα και παρμπρίζ ασφάλειας, θα φέρει υαλοκαθαριστήρες εξωτερικά και αλεξήλιο ρυθμιζόμενο

Επίσης θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου που απαιτούνται για τον έλεγχο του οχήματος. Θα φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο (αεροαναρτούμενο) και κάθισμα για δύο συνοδηγούς. Η καμπίνα θα φέρει επί της οροφής (εσωτερικά) απαραιτήτως θερμική και ηχητική μόνωση.Ο θάλαμος οδηγήσεως θα περιλαμβάνει επίσης σύστημα κλιματισμού και σύστημα ηχητικής σήμανσης οπισθοπορείας.

Κινητήρας: Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος απ' ευθείας εγχύσεως τετράχρονος, υδρόψυκτος εκ των κυκλοφορόντων γνωστών τύπων στο εμπόριο.

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτόματο, τουλάχιστον 6 σχέσεων και άνω για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος και τουλάχιστον 1 για την οπίσθια κίνηση του.

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με φάρο, θα έχει φως όπισθεν και θα υπάρχει ηχητικό σήμα κατά την όπισθεν κίνηση. Ο συμπλέκτης θα είναι υδραυλικός, αυτορρυθμιζόμενος και θα είναι ισχυρής κατασκευής και ανθεκτικός για χρήση του οχήματος σε χωματουργικές εργασίες.

Υλικά Κατασκευής :Τα δομικά του στοιχεία είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητος χάλυβα St52.

Μέρη συστήματος :Tο σύστημα αποτελείται από τα παραπάνω κύρια μέρη:

Κύριο πλαίσιο,Πλαίσιο ανατροπής,Ενδιάμεσο τμήμα, Βραχίονας γάντζος,Υδραυλικά έμβολα

Χρωματισμός:Πριν από τη βαφή θα γίνει πλήρης αποσκωρίαση με αμμοβολή, στην συνέχεια θα τοποθετηθεί πρώτο στρώμα εποξικό αστάρι 50μm, δεύτερο εποξικό αστάρι 70μm τελικό χρώμα πολυουρεθανικής βάσης 40μm. Η υπερκατασκευή θα ασταρωθεί και θα βαφεί με τελικό χρώμα.

Ασφαλιστικές διατάξεις :Ο πνευματικός μηχανισμός ασφάλισης που χρησιμοποιείται θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα HARDOX 400, σε τοξοειδή διαμόρφωση.Το βασικό σύστημα ασφάλισης του κοντέινερ είναι ένα μηχανικό κλείστρο που θα βρίσκεται συγκολλημένο στο ανυψωτικό πλαίσιο.

Σύνδεση με το όχημα :Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα συνδέεται σε κατάλληλη θέση ώστε να υπάρχει σωστή κατανομή φορτίου στους άξονες του οχήματος, η σύνδεση θα γίνει με κατάλληλα χαλυβδοελάσματα πάχους 6mm τα οποία θα συγκολληθούν στο πλαίσιο του ανυψωτικού μηχανισμού και θα βιδωθούν επί του πλαισίου του οχήματος. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα είναι κατάλληλοι ώστε να προσφέρουν στιβαρή σύνδεση αλλά και με την ελαστικότητα που απαιτείται.Επί του οχήματος θα τοποθετηθεί κατάλληλη υδραυλική αντλία η οποία θα παίρνει κίνηση από το ΡΤΟ του οχήματος και θα έχει παροχή 60-80lit/min στις 1000rpm με μέγιστη πίεση λειτουργίας 350bar.

Παράδοση:Tο προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 5
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Το ΤΜΗΜΑ Ε - Ένα (1) Όχημα με γάντζο (hook lift), αξίας 152.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 36.480,00 €, συνολικής αξίας 188.480,00 € συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Συνοχής και συγκεκριμένα από τον ενάριθμο 2017ΣΕ27510009 της ΣΑΕ 2751 (Κωδ.έργου ΠΔΕ) καθώς και ιδίους πόρους του φορέα.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης σχετικά με την εν λόγω σύμβαση
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 246-649790

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης

Σύμβαση αριθ.: 1
Αριθμός τμήματος: 5
Τίτλος:

Τμήμα Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - 5) Ένα (1) Όχημα με γάντζο (hook lift)

V.2)Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης/απόφασης ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης:
15/12/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Η σύμβαση/παραχώρηση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 57200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης (τη στιγμή σύναψης της σύμβασης;χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία των προμηθειών: 143 950.00 EUR

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aeep@aeep-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aeep-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ισχύουν τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη του οικείου Διαγωνισμού.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/05/2022

Τμήμα VII: Τροποποιήσεις στη σύμβαση/παραχώρηση

VII.1)Περιγραφή της προμήθειας μετά τις τροποποιήσεις
VII.1.1)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144750 Οχήματα μεταφοράς φορτίων
VII.1.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
VII.1.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τόπος παράδοσης οι εγκαταστάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (Μ.Ε.Α. Θήβας) στη θέση «Τσαρτσάλι» του Δ. Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας

VII.1.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ (ΗΟΟΚ LIFT):

Το προσφερόμενο όχημα θα είναι τελείως καινούργιο και αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. H υπερκατασκευή υδραυλικά κινούμενου γάντζου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των ανοιχτών containers χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 30m³.

Το όχημα θα είναι κατάλληλο σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις υγειονομικές διατάξεις.Το φορτηγό θα είναι τετραξονικό, με πετρελαιοκινητήρα ελάχιστης ισχύος 300hp. Θα είναι μικτού φορτίου τουλάχιστον 41t (νόμιμο φορτίο). Το πλαίσιο του αυτοκινήτου θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής, με σύστημα ανάρτησης κατάλληλο για χρήση και σε εκτός δρόμου συνθήκες. Το πλαίσιο του αυτοκινήτου πρέπει να είναι προωθημένης οδήγησης και η ακτίνα στροφής του όσο το δυνατό μικρότερη. Το αυτοκίνητο θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού. Στον πίνακα θα φέρουν τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα.

Ο προσφερόμενος τύπος ανυψωτικού μηχανισμού θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος για ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 30.000kg και κοντέινερ με μήκος από 5,0m μέχρι 6,5m

Θάλαμος οδήγησης:Ο θάλαμος οδήγησης θα φέρει θερμική και ηχητική μόνωση, θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα και παρμπρίζ ασφάλειας, θα φέρει υαλοκαθαριστήρες εξωτερικά και αλεξήλιο ρυθμιζόμενο

Επίσης θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου που απαιτούνται για τον έλεγχο του οχήματος. Θα φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο (αεροαναρτούμενο) και κάθισμα για δύο συνοδηγούς. Η καμπίνα θα φέρει επί της οροφής (εσωτερικά) απαραιτήτως θερμική και ηχητική μόνωση.Ο θάλαμος οδηγήσεως θα περιλαμβάνει επίσης σύστημα κλιματισμού και σύστημα ηχητικής σήμανσης οπισθοπορείας.

Κινητήρας: Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος απ' ευθείας εγχύσεως τετράχρονος, υδρόψυκτος εκ των κυκλοφορόντων γνωστών τύπων στο εμπόριο.

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτόματο, τουλάχιστον 6 σχέσεων και άνω για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος και τουλάχιστον 1 για την οπίσθια κίνηση του.

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με φάρο, θα έχει φως όπισθεν και θα υπάρχει ηχητικό σήμα κατά την όπισθεν κίνηση. Ο συμπλέκτης θα είναι υδραυλικός, αυτορρυθμιζόμενος και θα είναι ισχυρής κατασκευής και ανθεκτικός για χρήση του οχήματος σε χωματουργικές εργασίες.

Υλικά Κατασκευής :Τα δομικά του στοιχεία είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητος χάλυβα St52.

Μέρη συστήματος :Tο σύστημα αποτελείται από τα παραπάνω κύρια μέρη:

Κύριο πλαίσιο,Πλαίσιο ανατροπής,Ενδιάμεσο τμήμα, Βραχίονας γάντζος,Υδραυλικά έμβολα

Χρωματισμός:Πριν από τη βαφή θα γίνει πλήρης αποσκωρίαση με αμμοβολή, στην συνέχεια θα τοποθετηθεί πρώτο στρώμα εποξικό αστάρι 50μm, δεύτερο εποξικό αστάρι 70μm τελικό χρώμα πολυουρεθανικής βάσης 40μm. Η υπερκατασκευή θα ασταρωθεί και θα βαφεί με τελικό χρώμα.

Ασφαλιστικές διατάξεις :Ο πνευματικός μηχανισμός ασφάλισης που χρησιμοποιείται θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα HARDOX 400, σε τοξοειδή διαμόρφωση.Το βασικό σύστημα ασφάλισης του κοντέινερ είναι ένα μηχανικό κλείστρο που θα βρίσκεται συγκολλημένο στο ανυψωτικό πλαίσιο.

Σύνδεση με το όχημα :Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα συνδέεται σε κατάλληλη θέση ώστε να υπάρχει σωστή κατανομή φορτίου στους άξονες του οχήματος, η σύνδεση θα γίνει με κατάλληλα χαλυβδοελάσματα πάχους 6mm τα οποία θα συγκολληθούν στο πλαίσιο του ανυψωτικού μηχανισμού και θα βιδωθούν επί του πλαισίου του οχήματος. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα είναι κατάλληλοι ώστε να προσφέρουν στιβαρή σύνδεση αλλά και με την ελαστικότητα που απαιτείται.Επί του οχήματος θα τοποθετηθεί κατάλληλη υδραυλική αντλία η οποία θα παίρνει κίνηση από το ΡΤΟ του οχήματος και θα έχει παροχή 60-80lit/min στις 1000rpm με μέγιστη πίεση λειτουργίας 350bar.

Παράδοση:Tο προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

VII.1.5)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 10
VII.1.6)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης: 143 950.00 EUR
VII.1.7)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 57200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ: ναι
VII.2)Πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις
VII.2.1)Περιγραφή των τροποποιήσεων
Φύση και έκταση των τροποποιήσεων (με ένδειξη πιθανών προηγούμενων αλλαγών στη σύμβαση):

Η ανάδοχος εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ» υπέβαλλε εμπρόθεσμα το με ημερομηνία 11/04/2022 αίτημα παράτασης χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου προς την αναθέτουσα αρχή (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πρωτόκολλο του Φορέα και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. εισ. 813/11-04-2022), σύμφωνα με το οποίο παραθέτει αναλυτικά τους απρόβλεπτους παράγοντες μεταβολής συνθηκών (λόγω πανδημίας Covid-19 και λόγω του πολέμου που ξέσπασε μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας) και επικαλείται τους έκτακτους και απρόβλεπτους λόγους ανωτέρας βίας που οδηγούν σε καθυστέρηση της παραγωγής και συνεπώς σε αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του εν λόγω συμβατικού αντικειμένου.

Με το εν λόγω έγγραφο, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση του χρόνου παράδοσης του οχήματος με γάνζτο (hook lift) κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι για χρόνο ίσο του αρχικά ορισθέντα των πέντε μηνών και μέχρι την 14η-10-2022.

Εν συνεχεία η Επιτροπή Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας, που συγκροτείται από το φορέα σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 (υπ’αριθμ, 78/2021 Απόφαση του ΔΣ του Φορέα), συνέταξε το από 13-04-2022 Πρακτικό Γνωμοδότησης με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την αιτούμενη από τον ανάδοχο χρονική παράταση – μετάθεση κατά πέντε (5) μήνες του συμβατικού χρόνου της από 15/12/2021 Σύμβασης και για τη μη επιβολή κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206, περιπτ.4.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016: «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης…….» .

διαπιστώθηκε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, δεδομένης της αναγκαιότητας της προμήθειας.

Σύμφωνα με την υπ'αρ.78/2022 απόφαση ΔΣ και για τους λόγους αυτούς όπως αυτοί εκτίθενται αναλυτικά στο στο από 13-04-2022 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας για το Τμήμα E, τροποποιείται το Άρθρο 3 της από 15-12-2021 αρχικής σύμβασης προμήθειας παρατείνοντας τη χρονική διάρκεια ισχύος της για ισόχρονο διάστημα 5 μηνών, ήτοι μέχρι τις 14/10/2022.

Η αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης δίνεται στην από 13/05/2022 "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 15-12-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»/ Τμήμα-E : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ (HOOK-LIFT)»

VII.2.2)Λόγοι τροποποίησης
Ανάγκη τροποποίησης λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσε να προβλέψει επιμελής αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας (άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Περιγραφή των περιστάσεων οι οποίες κατέστησαν απαραίτητη την τροποποίηση και εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των εν λόγω περιστάσεων:

Σύμφωνα με την υπ'αρ.78/2022 απόφαση ΔΣ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και για τους λόγους που εκτίθενται αναλυτικά στο από 13-04-2022 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας, γίνεται αποδεκτό το αίτημα του αναδόχου περί μετάθεσης – παράτασης του χρόνου παράδοσηςτου προς προμήθεια είδους, κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι κατά χρόνο ίσο με τον αρχικά ορισθέντα. Η εν λόγω παράταση επιβάλλεται εξαιτίας απρόοπτων παραγόντων μεταβολής συνθηκών και πιο συγκεκριμένα σε έκτακτους και απρόβλεπτους λόγους ανωτέρας βίας που οδηγούν σε καθυστέρηση ολοκλήρωσης της κατασκευής του υπό παράδοση μηχανήματος και συνεπώς σε αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του, λόγω των εκτάκτων μέτρων που επιβάλλονται λόγω πανδημίας και του Ρώσο-ουκρανικού πολέμου και επηρεάζουν τόσο τις διαδικασίες παραγωγής, όσο και αυτές των μεταφορών.

VII.2.3)Αύξηση τιμής
Επικαιροποιημένη συνολική αξία της σύμβασης πριν από τις τροποποιήσεις (λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προηγούμενες τροποποιήσεις της σύμβασης και προσαρμογές τιμών και, στην περίπτωση της οδηγίας 2014/23/EΕ, τον μέσο πληθωρισμό στο οικείο κράτος μέλος)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 143 950.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης μετά τις τροποποιήσεις
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 143 950.00 EUR