Lieferungen - 269834-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Svidník: Učebné pomôcky a zariadenia

2022/S 098-269834

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Svidník
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00331023
Poštová adresa: Sovietskych hrdinov 200/33
Mesto/obec: Svidník
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 08901
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Zemčáková
E-mail: zemcakova@arrpsk.sk
Telefón: +421 905298434
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7538/summary
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6276

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Svidníku

Referenčné číslo: 03/2020__NZ_Svidník
II.1.2)Hlavný kód CPV
39162200 Učebné pomôcky a zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť C2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Ul. Komenského 307/22

Časť č.: 9
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30236000 Rôzne počítačové vybavenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

ZŠ Ul. Komenského 307/22, Svidník

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Obstaranie vybavenia odborných učební ZŠ- technické a technologické vybavenie, IKT. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program IROP, Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií

žiakov základných škôl

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 191-495428

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 2
Časť č.: 2
Názov:

Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ 8. mája 640/39

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
12/07/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: MONASTER, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47454547
Poštová adresa: Osuského 2476/1A
Mesto/obec: Bratislava-Petržalka
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 85103
Štát: Slovensko
E-mail: kovac.monaster@gmail.com
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 21 650.90 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/05/2022

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
39162200 Učebné pomôcky a zariadenia
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
30236000 Rôzne počítačové vybavenie
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

ZŠ Ul. Komenského 307/22, Svidník

VII.1.4)Opis obstarávania:

Obstaranie vybavenia odborných učební ZŠ- technické a technologické vybavenie, IKT. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 6
VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 21 650.90 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: MONASTER, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47454547
Poštová adresa: Osuského 2476/1A
Mesto/obec: Bratislava-Petržalka
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 85103
Štát: Slovensko
E-mail: kovac.monaster@gmail.com
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Vzhľadom na skutočnosť, že zazmluvnené tovary už nie sú dostupné, zmluvné strany uzatvárajú tento

Dodatok č. 1 v súlade s §18 ods. 1 písm. c) Zák. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy ani

cena. Kúpna zmluva sa mení tak, že sa mení Príloha č. 1 - Výpočet zmluvnej ceny / cenový formulár.

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Je potrebné vykonať úpravy v dôsledku okolností, ktoré svedomitý obstarávateľ/verejný obstarávateľ nemohol predpokladať [článok 43 ods. 1 písm. c) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. c) smernice 2014/25/EÚ]
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností:

Vzhľadom na skutočnosť, že zazmluvnené tovary už nie sú dostupné, zmluvné strany uzatvárajú tento

Dodatok č. 1 v súlade s §18 ods. 1 písm. c) Zák. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy ani

cena. Kúpna zmluva sa mení tak, že sa mení Príloha č. 1 - Výpočet zmluvnej ceny / cenový formulár.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 21 650.90 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 21 650.90 EUR