Lieferungen - 269855-2022

20/05/2022    S98

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2022/S 098-269855

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП Фонд затворно дело
Национален регистрационен номер: 129009070
Пощенски адрес: бул. Ген. Н. Столетов 26
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 13099
Държава: България
Лице за контакт: Елица Станчева
Електронна поща: gu@dpfzd.com
Телефон: +359 29319295
Факс: +359 29319295
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.dpfzd.com/
Адрес на профила на купувача: https://www.dpfzd.com/profil-na-kupuvacha/proceduri-po-zop/dostavka-na-hrani-i-napitki-na-edro-za-lavki-i-byufeti-v-mestata-za-lishavane-ot-svoboda-po-obosobeni-pozitsii/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД“

Обособена позиция №: 2
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

гр. Пазарджик, ул. Г. Бенковски № 153 — 2 об.; гр. Пловдив, ул. Ал. Стамболийски № 4 — 2 об.; гр. Смолян, ЗО „Герзовица“ — 1 обект; гр.Ст. Загора,кв. Индустриален — 3 об., ЗО — с.Черна гора — 1 обект

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

В техническата спецификация към документацията са описани видовете храни и напитки, разделени в 7 групи:

— група 1 — 577 209 броя, 13 464 кг, 37 756 кутии, 2 134 опаковки,

— група 2 — 66 167 броя, 4 139 кг, 2 020 стека,

— група 3 — 28 022 кг,

— група 4 — 4 073 броя, 367 кг, 356 пакета,

— група 5 — 594 броя, 1 151 връзки, 31 174 кг,

— група 6 — 471 650 броя, 2 121 кутии,

— група 7 — 248 713 броя, 10 913 кг.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 217-532365

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 1-4209-120
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
31/10/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Панда-И.П. ЕООД
Национален регистрационен номер: 131318482
Пощенски адрес: бул.Професор Цветан Лазаров № 33
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@panda-ip.com
Телефон: +359 888044044
Факс: +359 29783517
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 1 659 868.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

гр. Пазарджик, ул. Г. Бенковски № 153 — 2 об.; гр. Пловдив, ул. Ал. Стамболийски № 4 — 2 об.; гр. Смолян, ЗО „Герзовица“ — 1 обект; гр.Ст. Загора,кв. Индустриален — 3 об., ЗО — с.Черна гора — 1 обект

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

В техническата спецификация към документацията са описани видовете храни и напитки, разделени в 7 групи:

— група 1 — 577 209 броя, 13 464 кг, 37 756 кутии, 2 134 опаковки,

— група 2 — 66 167 броя, 4 139 кг, 2 020 стека,

— група 3 — 28 022 кг,

— група 4 — 4 073 броя, 367 кг, 356 пакета,

— група 5 — 594 броя, 1 151 връзки, 31 174 кг,

— група 6 — 471 650 броя, 2 121 кутии,

— група 7 — 248 713 броя, 10 913 кг.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 2 489 802.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Панда-И.П. ЕООД
Национален регистрационен номер: 131318482
Пощенски адрес: бул.Професор Цветан Лазаров № 33
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@panda-ip.com
Телефон: +359 888044044
Факс: +359 29783517
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 2.4. от Договор 1-4209-120/31.10.2019 г. се удължава срока на договора с 12 месеца и се увеличава стойността на договора с 829573,00 лв. без ДДС.

Удължава се срока на договора до настъпване на някое от следните обстоятелства, което настъпи първо:

- изтичане на 12 (дванадесет) месеца от влизане в сила на допълнително споразумение 1-4209-667/16.05.2022г.

- изчерпване на стойността по допълнително споразумение 1-4209-667/16.05.2022;

- сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с аналогичен предмет по реда на ЗОП;

Всички останали клаузи на договора остават без изменение.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение с Решение № 4099 от 29.04.2022 г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161 от 10.03.2022 г., постановено от Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-81/2022 г., с което се ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № № F186055 от дата 26.01.2022 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие /ДП/ „Фонд затворно дело“ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода при ДПФЗД по четири обособени позиции“.

- Към момента на подписване на настоящото допълнително споразумение Възложителят предстои да открие нова обществена поръчка с аналогичен предмет.

- Към момента на подписване на настоящото допълнително споразумение е достигната максималната стойност по договора

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 489 802.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 3 319 375.00 BGN