Dienstleistungen - 269874-2022

20/05/2022    S98

România-Suceava: Servicii de prevenire a incendiilor

2022/S 098-269874

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Număr naţional de înregistrare: 4243983
Adresă: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 21
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720237
Țară: România
Persoană de contact: DANIELA CRAP
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telefon: +40 230222098/262
Fax: +40 230520412
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pi-notice/view/v2/
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate sanitara
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de achizitie publica pentru Serviciu privat propriu tip P1 pentru Situatii de Urgenta

Număr de referinţă: 4243983/2022
II.1.2)Cod CPV principal
75251110 Servicii de prevenire a incendiilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie publica pentru Serviciu privat propriu tip P1 pentru Situatii de Urgenta pentru toate pavilioanele Spitalului Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, conform ORDINULUI nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, valabil 12 luni.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Toate pavilioanele Spitalului Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CERINTA - Serviciul privat trebuie sa dispună de următoarea minima componență:

1. Șef serviciu, 8 ore/zi, Luni – Duminica- dispune de calificare specifica

2. Compartiment pentru prevenire si are în compunere minimum 2 specialiști pentru prevenire care include și șeful compartimentului

3. Echipă specializată stingere incendii, 3 posturi 24/24 ore, 365 zile pe an,pt fiecare sector de competenta identificat si are în compunere minimum 3 persoane/tură, care include și șeful echipei specializate.

II.2.14)Informații suplimentare

Val min-max estimata a acord-cadru pt 12 luni =363.715,20-727.430,40 lei fara TVA

Valoarea minima estimata a unui ctr. subsecvent: 1 luna x 60.619,20 lei/luna=60.619,20 lei ,fara TVA.

Valoarea minima estim. a unui ctr. subsecvent:3 luni x 60.619,20 lei/luna=181.857,60 lei ,fara TVA

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
26/05/2022

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Licitatie Deschisa Online. Acord-cadru valabil pentru 12 luni. Crit. de atribuire- pretul cel mai scazut. Crit.de calif. si selectie: Ofert. nu trebuie sa se regaseasca în sit. prev. la art.164, 165, 167 din Lg. 98/2016, iar ca modalitate de indeplinire a acesteia NU vor fi solicitate decl./form., Decl. privind neincadrarea in prev.art.60/L 98/2016 odata cu DUAE, cf.art.193 alin.1 din Lg. 98/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022