Dienstleistungen - 269878-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane

2022/S 098-269878

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260250274
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: marta.stoga@mf.gov.pl
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/web/finanse
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych i broszur informacyjnych na 2023 rok

II.1.2)Główny kod CPV
79800000 Usługi drukowania i powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych i broszur informacyjnych na 2023 rok

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 356 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych i broszur informacyjnych na 2023 rok

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych w zakresie zarządzania relacjami z klientem KAS w projekcie CRM

II.1.2)Główny kod CPV
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych w zakresie zarządzania relacjami z klientem KAS w projekcie CRM

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 177 217.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych w zakresie zarządzania relacjami z klientem KAS w projekcie CRM

II.2.14)Informacje dodatkowe

Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa na obsługę działań informacyjno-promocyjnych w Internecie, w tym w social mediach

II.1.2)Główny kod CPV
79340000 Usługi reklamowe i marketingowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Umowa ramowa na obsługę działań informacyjno-promocyjnych w Internecie, w tym w social mediach

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Umowa ramowa na obsługę działań informacyjno-promocyjnych w Internecie, w tym w social mediach

II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa ramowa

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nowy system informatyczny Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (SI*GIIF 2.0) - faza II (rozbudowana analityka danych oparta na algorytmach sztucznej inteligencji)

II.1.2)Główny kod CPV
72212214 Usługi opracowywania oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Nowy system informatyczny Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (SI*GIIF 2.0) - faza II (rozbudowana analityka danych oparta na algorytmach sztucznej inteligencji)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 138 212.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000 Usługi analizy danych
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Nowy system informatyczny Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (SI*GIIF 2.0) - faza II (rozbudowana analityka danych oparta na algorytmach sztucznej inteligencji)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/12/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja SIGIIF

II.1.2)Główny kod CPV
72212211 Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja SIGIIF

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 138 212.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja SIGIIF

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/12/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa CRBR i budowa rejestrów działalności regulowanej wynikające z nowelizacji ustawy, utrzymanie ww. systemów

II.1.2)Główny kod CPV
72212211 Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa CRBR i budowa rejestrów działalności regulowanej wynikające z nowelizacji ustawy, utrzymanie ww. systemów

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 951 220.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa CRBR i budowa rejestrów działalności regulowanej wynikające z nowelizacji ustawy, utrzymanie ww. systemów

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostosowanie systemu teleinformatycznego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – SI*GIIF, do postanowień ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

II.1.2)Główny kod CPV
72212211 Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Dostosowanie systemu teleinformatycznego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – SI*GIIF, do postanowień ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 569 106.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostosowanie systemu teleinformatycznego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – SI*GIIF, do postanowień ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nowy System informatyczny Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (SI*GIIF 2.0) - faza I (case management oraz moduł zarządzania sprawami)

II.1.2)Główny kod CPV
72212211 Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Nowy System informatyczny Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (SI*GIIF 2.0) - faza I (case management oraz moduł zarządzania sprawami)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 560 976.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Nowy System informatyczny Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (SI*GIIF 2.0) - faza I (case management oraz moduł zarządzania sprawami)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/12/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa dostępu do ekonomicznych serwisów informacyjnych Refinitiv

II.1.2)Główny kod CPV
92400000 Usługi świadczone przez agencje informacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa dostępu do ekonomicznych serwisów informacyjnych Refinitiv

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 442 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa dostępu do ekonomicznych serwisów informacyjnych Refinitiv

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa serwisowa kopiarek i faksów pracujących w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów w zakresie konserwacji, napraw, wymiany części zamiennych i uszkodzonych oraz dostaw materiałów eksplo

II.1.2)Główny kod CPV
50310000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Obsługa serwisowa kopiarek i faksów pracujących w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów w zakresie konserwacji, napraw, wymiany części zamiennych i uszkodzonych oraz dostaw materiałów eksploatacyjnych w latach 2023-2025

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 804 879.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34913000 Różne części zapasowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Obsługa serwisowa kopiarek i faksów pracujących w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów w zakresie konserwacji, napraw, wymiany części zamiennych i uszkodzonych oraz dostaw materiałów eksploatacyjnych w latach 2023-2025

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa płatności bezgotówkowych, ich autoryzacja oraz rozliczanie transakcji przy użyciu Kart Płatniczych i Kart Flotowych oraz płatności internetowych w Systemie e-TOLL

II.1.2)Główny kod CPV
66133000 Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Obsługa płatności bezgotówkowych, ich autoryzacja oraz rozliczanie transakcji przy użyciu Kart Płatniczych i Kart Flotowych oraz płatności internetowych w Systemie e-TOLL

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 35 100 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Obsługa płatności bezgotówkowych, ich autoryzacja oraz rozliczanie transakcji przy użyciu Kart Płatniczych i Kart Flotowych oraz płatności internetowych w Systemie e-TOLL

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/12/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie IT w zakresie m.in: wykonania testów bezpieczeństwa, wykonanie testów wydajności, audytów i analizy oprogramowania, audytów i analizy kodów źródłowych, utworzenie dokumentacji technicznej

II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wsparcie IT w zakresie m.in: wykonania testów bezpieczeństwa, wykonanie testów wydajności, audytów i analizy oprogramowania, audytów i analizy kodów źródłowych, utworzenie dokumentacji technicznej

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 500 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Wsparcie IT w zakresie m.in: wykonania testów bezpieczeństwa, wykonanie testów wydajności, audytów i analizy oprogramowania, audytów i analizy kodów źródłowych, utworzenie dokumentacji technicznej

II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa ramowa

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kampania informacyjna o systemie e-TOLL i rozszerzeniu sieci dróg płatnych

II.1.2)Główny kod CPV
79340000 Usługi reklamowe i marketingowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kampania informacyjna o systemie e-TOLL i rozszerzeniu sieci dróg płatnych

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 900 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Kampania informacyjna o systemie e-TOLL i rozszerzeniu sieci dróg płatnych

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, utrzymanie i wsparcie serwisowe sprzętu sieci Miejsc Obsługi Klienta w eToll

II.1.2)Główny kod CPV
71356300 Usługi wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa, utrzymanie i wsparcie serwisowe sprzętu sieci Miejsc Obsługi Klienta w eToll

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 11 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa, utrzymanie i wsparcie serwisowe sprzętu sieci Miejsc Obsługi Klienta w eToll

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa wykonania korespondencji sieciowej na potrzeby sieci Miejsc Obsługi Klienta

II.1.2)Główny kod CPV
72700000 Usługi w zakresie sieci komputerowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa wykonania korespondencji sieciowej na potrzeby sieci Miejsc Obsługi Klienta

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa wykonania korespondencji sieciowej na potrzeby sieci Miejsc Obsługi Klienta

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa teletransmisji na potrzeby e-TOLL

II.1.2)Główny kod CPV
72318000 Usługi przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa teletransmisji na potrzeby e-TOLL

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 15 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa teletransmisji na potrzeby e-TOLL

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/12/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi wydruku i wysyłki korespondencji e-TOLL

II.1.2)Główny kod CPV
79810000 Usługi drukowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi wydruku i wysyłki korespondencji e-TOLL

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 15 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64110000 Usługi pocztowe
79920000 Pakowanie i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi wydruku i wysyłki korespondencji e-TOLL

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kampania informacyjno-promocyjna w Internecie o rozszerzeniu sieci dróg płatnych i innych aspektach systemu e-TOLL

II.1.2)Główny kod CPV
79341000 Usługi reklamowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kampania informacyjno-promocyjna w Internecie o rozszerzeniu sieci dróg płatnych i innych aspektach systemu e-TOLL

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Kampania informacyjno-promocyjna w Internecie o rozszerzeniu sieci dróg płatnych i innych aspektach systemu e-TOLL

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do rozwoju i utrzymania systemu informatycznego eToll

II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do rozwoju i utrzymania systemu informatycznego eToll

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 44 344 061.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79610000 Zapewnianie usług personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do rozwoju i utrzymania systemu informatycznego eToll

II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa ramowa

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie analiz procesów przeznaczonych do robotyzacji

II.1.2)Główny kod CPV
72221000 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie analiz procesów przeznaczonych do robotyzacji

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie analiz procesów przeznaczonych do robotyzacji

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MF oraz kompleksowej opieki medycznej dla emerytów MF

II.1.2)Główny kod CPV
66511000 Usługi ubezpieczeń na życie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MF oraz kompleksowej opieki medycznej dla emerytów MF

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 920 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66512000 Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
66512220 Usługi ubezpieczenia medycznego
85120000 Usługi medyczne i podobne
85121200 Specjalistyczne usługi medyczne
85131000 Usługi stomatologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MF oraz kompleksowej opieki medycznej dla emerytów MF

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa strony Podatki.gov.pl

II.1.2)Główny kod CPV
72413000 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa strony Podatki.gov.pl

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 813 009.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa strony Podatki.gov.pl

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badania i konsultacje UX

II.1.2)Główny kod CPV
79310000 Usługi badania rynku
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Badania i konsultacje UX

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Badania i konsultacje UX

II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa ramowa

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie opinii klientów KAS - ocena pism w standardzie Ulgi Językowej przez klientów z różnych segmentów

II.1.2)Główny kod CPV
79310000 Usługi badania rynku
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Badanie opinii klientów KAS - ocena pism w standardzie Ulgi Językowej przez klientów z różnych segmentów

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Badanie opinii klientów KAS - ocena pism w standardzie Ulgi Językowej przez klientów z różnych segmentów

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przygotowanie analiz związanych z realizacją projektu pn. system dystrybucji paragonów w postaci elektronicznej (SDeP)

II.1.2)Główny kod CPV
72221000 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przygotowanie analiz związanych z realizacją projektu pn. system dystrybucji paragonów w postaci elektronicznej (SDeP)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 406 505.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przygotowanie analiz związanych z realizacją projektu pn. system dystrybucji paragonów w postaci elektronicznej (SDeP)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badania segmentacyjne 4 grup klientów KAS

II.1.2)Główny kod CPV
79310000 Usługi badania rynku
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Badania segmentacyjne 4 grup klientów KAS

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Badania segmentacyjne 4 grup klientów KAS

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi rozwoju komponentów Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) w obszarze Obrotu Towarowego z Krajami Trzecimi i Przemieszczeń Akcyzowych polegające na udostepnieniu nowego modelu unijnego

II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi rozwoju komponentów Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) w obszarze Obrotu Towarowego z Krajami Trzecimi i Przemieszczeń Akcyzowych polegające na udostepnieniu nowego modelu unijnego danych wraz z funkcjonalnościami systemów AES, AIS, NCTS2, EMCS PL 2, ISZTAR4, PDR PL/UE, MCA

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 130 082.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi rozwoju komponentów Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) w obszarze Obrotu Towarowego z Krajami Trzecimi i Przemieszczeń Akcyzowych polegające na udostepnieniu nowego modelu unijnego danych wraz z funkcjonalnościami systemów AES, AIS, NCTS2, EMCS PL 2, ISZTAR4, PDR PL/UE, MCA

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usługi polegającej na przeszkoleniu (stacjonarnie i online) pracowników i funkcjonariuszy z zakresu rozwoju kompetencji umożliwiających realizację zadań w komórce personalnej

II.1.2)Główny kod CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup usługi polegającej na przeszkoleniu (stacjonarnie i online) pracowników i funkcjonariuszy z zakresu rozwoju kompetencji umożliwiających realizację zadań w komórce personalnej

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 830 753.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55100000 Usługi hotelarskie
73300000 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
79414000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
79632000 Szkolenie pracowników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup usługi polegającej na przeszkoleniu (stacjonarnie i online) pracowników i funkcjonariuszy z zakresu rozwoju kompetencji umożliwiających realizację zadań w komórce personalnej

II.2.14)Informacje dodatkowe

Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie obsługi telefonicznej klientów systemu poboru opłaty elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej, w tym obsługa korespondencji elektronicznej (w ramach zamówienia objętego prawem opcji

II.1.2)Główny kod CPV
79512000 Centrum obsługi klienta
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie obsługi telefonicznej klientów systemu poboru opłaty elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej, w tym obsługa korespondencji elektronicznej (w ramach zamówienia objętego prawem opcji)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 19 320 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie obsługi telefonicznej klientów systemu poboru opłaty elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej, w tym obsługa korespondencji elektronicznej (w ramach zamówienia objętego prawem opcji)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie infrastruktury MPO A2 i A4

II.1.2)Główny kod CPV
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie infrastruktury MPO A2 i A4

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 500 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63712000 Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego
90620000 Usługi odśnieżania
90910000 Usługi sprzątania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Utrzymanie infrastruktury MPO A2 i A4

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektu budowlanego pn. „Dostosowanie budynku Ministerstwa Finansów do wymogów przeciwpożarowych” zgodnie z Postanowieniami PSP i ekspertyzą technicznej ppoż.

II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie projektu budowlanego pn. „Dostosowanie budynku Ministerstwa Finansów do wymogów przeciwpożarowych” zgodnie z Postanowieniami PSP i ekspertyzą technicznej ppoż.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 660 163.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie projektu budowlanego pn. „Dostosowanie budynku Ministerstwa Finansów do wymogów przeciwpożarowych” zgodnie z Postanowieniami PSP i ekspertyzą technicznej ppoż.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz miejsc noclegowych poza granicami kraju na potrzeby Ministerstwa Finansów

II.1.2)Główny kod CPV
63510000 Usługi biur podróży i podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz miejsc noclegowych poza granicami kraju na potrzeby Ministerstwa Finansów

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 500 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz miejsc noclegowych poza granicami kraju na potrzeby Ministerstwa Finansów

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje o każdym zamówienie będą dostępne w ogłoszeniach o zamówieniach, a także na stronie zmawiającego

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2022