Dienstleistungen - 269903-2022

20/05/2022    S98

Nederland-'s-Gravenhage: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 098-269903

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ministerie van VWS, (Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) dtv UBR|HIS
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2595 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Tony Kersbergen
E-mail: Tony.Kersbergen@rijksoverheid.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=332097&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

201865006.004.008 - Marktconsultatie primair processysteem aCBG d.t.v. UBR|HIS

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marktconsultatie ontwikkeling primair processysteem van het agentschap CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48780000 Software voor systeem-, opslag- en inhoudbeheer
72320000 Databasediensten
72512000 Documentbeheerdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marktconsultatie ontwikkeling primair processysteem van het agentschap CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/12/2032

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Betreft een marktconsultatie.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022