Dienstleistungen - 269906-2022

20/05/2022    S98

Polen-Danzig: Reinigungsdienste

2022/S 098-269906

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Postanschrift: ul. Nowe Ogrody 30/34
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-803
Land: Polen
E-Mail: oddzialgospodarczy@gdansk.so.gov.pl
Telefon: +48 583213130
Fax: +48 583213133
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gdansk.so.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sąd powszechny
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: sądownictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie czystości w nieruchomościach Sądu Okręgowego w Gdańsku

Referenznummer der Bekanntmachung: G-223-4/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w nieruchomościach Sądu Okręgowego w Gdańsku w odrębnych lokalizacjach odpowiednio do zadania:

2. Niniejsze zamówienie podzielone jest na 3 (trzy) części:

Część I : utrzymanie czystości w obiektach w Gdańsku;

Część II: utrzymanie czystości w obiekcie w Sopocie

Cześć III: utrzymanie czystości w obiekcie w Kościerzynie

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I Utrzymanie czystości w obiektach w Gdańsku

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest codzienne świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego, położonych w Gdańsku, ul. 3 Maja 9 A, ul. Nowe Ogrody 30/34

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie koordynatora realizacji usługi / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Ww. zamówienia zostaną udzielone na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego opisanego w niniejszej SWZ oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający w toku obowiązywania umowy przewiduje możliwość zwiększenia zakresu do 10 % zakresu i analogicznie wartości umowy, wynikające w szczególności ze zmian organizacyjnych lub innych związanych z zapewnieniem usługi objętej zamówieniem (prawo opcji). Wynagrodzenie za prawo opcji zostanie obliczone na podstawie zaoferowanej ceny i proporcjonalnie do wzrostu zakresu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

CPV: 90919200-4 , 90914000-7 , 90620000-9 , 77310000-6

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II Utrzymanie czystości w obiektach w Sopocie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Sopot

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego, położonych w Sopocie przy ulicy 1 Maja 10a, obejmujących budynek główny sądu oraz pokoje gościnne, bez terenu zewnętrznego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie koordynatora realizacji usługi / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Ww. zamówienia zostaną udzielone na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego opisanego w niniejszej SWZ oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi w tym zakresie

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający w toku obowiązywania umowy przewiduje możliwość zwiększenia zakresu do 10 % zakresu i analogicznie wartości umowy, wynikające w szczególności ze zmian organizacyjnych lub innych związanych z zapewnieniem usługi objętej zamówieniem (prawo opcji). Wynagrodzenie za prawo opcji zostanie obliczone na podstawie zaoferowanej ceny i proporcjonalnie do wzrostu zakresu

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

CPV: 90919200-4

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część III Utrzymanie czystości w obiekcie w Kościerzynie

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Kościerzyna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest codzienne świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Zamawiającego, położonego w Kościerzynie, ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 1,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Ww. zamówienia zostaną udzielone na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego opisanego w niniejszej SWZ oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi w tym zakresie

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający w toku obowiązywania umowy przewiduje możliwość zwiększenia zakresu do 10 % zakresu i analogicznie wartości umowy, wynikające w szczególności ze zmian organizacyjnych lub innych związanych z zapewnieniem usługi objętej zamówieniem (prawo opcji). Wynagrodzenie za prawo opcji zostanie obliczone na podstawie zaoferowanej ceny i proporcjonalnie do wzrostu zakresu

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

CPV: 90919200-4

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy:

1.1. wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy oraz art. 109 ust 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp;

1.2. wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

1.3. zgodnie z art. 112 ust 2 ustawy, spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym wskazane warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawca przedkłada:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (oświadczenie JEDZ/ESPD)

b) oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego składanej w zakresie:

(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy

e) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

f) odpis albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 9.7.2 IDW –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak przesłanek wykluczenia dotyczy każdego z wykonawców.

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, oświadczenie i dokumenty podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. szczegółowe informacje wskazano w dokumentacji postępowania: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

5. w przypadku podmiotów zagranicznych, podmioty te składają dokumenty odpowiednio wg wskazania w dokumentacji postepowania: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca przedkłada:

1) oświadczenie JEDZ/ESPD

2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

3) dowody określające czy wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4) zobowiązanie lub inny dokument potwierdzający udostępnienie zasobów - w przypadku polegania na potencjale innego podmiotu

5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy

2. Szczegółowe informacje wskazano w dokumentacji postępowania:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegac się wykonawcy spełniający warunku udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej odpowiednio do zadania:

(1) zadanie 1: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres poprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie: co najmniej 2 zadania polegające na utrzymaniu czystości w budynkach biurowych, halach sportowych, lokalach mieszkalnych, hotelach, szpitalach o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 10.000 m² każdy budynek przez okres min. 10 miesięcy, w tym minimum 1 budynek użyteczności publicznej.

Zamawiający dopuszcza wykazanie 1 usługi utrzymania czystości budynku o łącznej powierzchni min. 20.000m2 przez wskazany okres.

(2) Zadanie 2: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres poprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie: co najmniej 1 zadanie polegające na utrzymaniu czystości w budynku biurowym, hotelu, szpitalu lub innym budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2.000 m² przez okres min. 10 miesięcy

(3) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie: 1 zadanie polegające na utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1000m2 przez okres min 10 miesięcy.

2. Określenie „budynki użyteczności publicznej” oznacza obiekty wg definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty.

2. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 11:30
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Informacje z przebiegu otwarcia zamieszczone zostaną na stronie Zamawiającego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy, na której prowadzone jest postępowanie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

II kwartał 2023r, z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi objętej zamówieniem

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium

w wysokości:

Część I 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Część II: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Część III: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy).

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego.

Szczegóły wskazano w dokumentacji postępowania: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs (w tym celu Wykonawca najpierw musi zarejestrować się na Platformie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty elektronicznie znajdują się w Instrukcji obsługi Portalu e-Usługi SmartPZP), dostępnej na stronie: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs ; https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/elearning.

5. Wykonawca składając ofertę, bezpłatnie rejestruje się na Platformie. Przy rejestracji na Platformie wymagane jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podczas rejestracji Wykonawca logując się akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie są do postępowania zgodnie z Regulaminem Platformy oraz Instrukcją obsługi Portalu e-Usług SmartPZP: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/elearning

7. Do rejestracji niezbędne jest zainstalowanie programu Java w ver.1.8 oraz aplikacji szafir - do pobrania ze strony: http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/

8.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs w zakładce „Korespondencja”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO UZP
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3.3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp..

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 15 od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja ta została przekazana w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5, a wobec których przysługuje odwołanie zgodnie z art. 513 ustawy Pzp, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Szczegółowo środki ochrony prawnej umówiono w dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KIO UZP
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2022