Dienstleistungen - 270016-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Bratislava: Baum- und Heckenschnitt

2022/S 098-270016

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Nationale Identifikationsnummer: 17330190
Postanschrift: Šafárikovo námestie 3
Ort: Bratislava - Staré Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81102
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. MIlan Hamala
E-Mail: milan.hamala@marianum.sk
Telefon: +421 250700118
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.marianum.sk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440529
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/22308/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DNS Starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM

Referenznummer der Bekanntmachung: MAR 11/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77340000 Baum- und Heckenschnitt
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom je zriadenie Dynamického nákupného systému (DNS) pre zabezpečenie starostlivosti o stromy a zeleň na cintorínoch a iných plochách v správe organizácie MARIANUM Pohrebníctvo mesta Bratislavy. (ďalej ako MARIANUM) na území Hlavného mesta Bratislava.

DNS je zriadený na 36 mesiacov.

Verejný obstarávateľ predpokladá vyhlasovanie samostatných zákaziek na obdobie 2-6 mesiacov a mimoriadnych zákaziek v skrátenom konaní.

Plnenie zahŕňa všetky práce materiály a iné súvisiace náklady vynaložené na vykonanie služieb:

-Orezávanie a výrub stromov horolezeckým spôsobom

-Orezávanie a výrub stromov plošina MP 20 m

-Orezávanie a výrub stromov plošina MP 27 m

-Orezávanie a výrub stromov plošina MP 42 m

-Orezávanie a výrub stromov špeciálna pásová plošina

-Stabilizácia koruny stromu

-Stabilizácia koruny

-Rez kríkových porastov

-Odstránenie pňa do 50cm priemeru v sťažených podmienkach

-Odstránenie pňa nad 50cm priemeru v sťažených podmienkach

-Ťahová skúška

-Prístrojové vyšetrenie stromu rezistografom.

-Prístrojové vyšetrenie stromu akustickým tomografom

-Zabezpečenie a inštalácia prenosného dopravného značenia

-Manipulácia, odvoz a likvidácia vzniknutej drevnej hmoty

-Vypracovanie arboristického posudku

Legislatívne, právne a technické normy dodržiavané pri realizácii výsadby:

-Zákon č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s vyhláškou 170/2021, ktorou sa zákon vykonáva

-Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 z 8. novembra 2001o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

-Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 z 13. decembra 2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

-Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 z 07.septembra 2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

-STN 83 7019 Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy.

-STN 83 7018 Technicko-biologické spôsoby stabilizácie terénu

-STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 750 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77341000 Baumschnitt
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Objekty a pracoviská v správe MARIANUM na území Bratislavy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom je zriadenie Dynamického nákupného systému (DNS) pre zabezpečenie starostlivosti o stromy a zeleň na cintorínoch a iných plochách v správe organizácie MARIANUM Pohrebníctvo mesta Bratislavy. (ďalej ako MARIANUM) na území Hlavného mesta Bratislava.

DNS je zriadený na 36 mesiacov.

Verejný obstarávateľ predpokladá vyhlasovanie samostatných zákaziek na obdobie 2-6 mesiacov a mimoriadnych zákaziek v skrátenom konaní.

Plnenie zahŕňa všetky práce materiály a iné súvisiace náklady vynaložené na vykonanie služieb:

-Orezávanie a výrub stromov horolezeckým spôsobom

-Orezávanie a výrub stromov plošina MP 20 m

-Orezávanie a výrub stromov plošina MP 27 m

-Orezávanie a výrub stromov plošina MP 42 m

-Orezávanie a výrub stromov špeciálna pásová plošina

-Stabilizácia koruny stromu

-Stabilizácia koruny

-Rez kríkových porastov

-Odstránenie pňa do 50cm priemeru v sťažených podmienkach

-Odstránenie pňa nad 50cm priemeru v sťažených podmienkach

-Ťahová skúška

-Prístrojové vyšetrenie stromu rezistografom.

-Prístrojové vyšetrenie stromu akustickým tomografom

-Zabezpečenie a inštalácia prenosného dopravného značenia

-Manipulácia, odvoz a likvidácia vzniknutej drevnej hmoty

-Vypracovanie arboristického posudku

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 750 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia jednotlivých zložiek predmetu obstarávania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Odborná spôsobilosť a jej preukázanie budú zadefinované v jednotlivých výzvach, podľa charakteru jednotlivých zákaziek.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom uvedeným v § 32 ods. 3 týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.

Záujemca môže v zmysle § 152 ods.4 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné

obstarávanie. V prípade preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia prostredníctvom

zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať

len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov.

Záujemca môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym

dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO. V prípade ak záujemca využije možnosť predbežne nahradiť doklady na

preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom bude následne vyzvaný, aby predložil

doklady, a to za účelom overenia splnenia podmienok účasti.

V prípade záujemcu/uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje

preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Odborná spôsobilosť a jej preukázanie budú zadefinované v jednotlivých výzvach, podľa charakteru jednotlivých zákaziek.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Mimoriadne situácie, po odsúhlasení skráteného konania všetkými zaregistrovanými uchádzačmi.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022