Dienstleistungen - 270075-2022

Submission deadline has been amended by:  319373-2022
20/05/2022    S98

Magyarország-Székesfehérvár: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2022/S 098-270075

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12592201207
Postai cím: Sörház Tér 3.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakab Zoltán műszaki igazgató
E-mail: jakab.zoltan@deponia.hu
Telefon: +36 22507419
Fax: +36 22507420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.deponia.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000592312022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000592312022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kevert települési hulladék átvétele hasznosításra

Hivatkozási szám: EKR000592312022
II.1.2)Fő CPV-kód
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is (HAK 20 03 01) hasznosításra történő átvétele.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes Ajánlattevő által biztosított az Ajánlatkérő 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. sz. alatti telephelyétől szilárd burkolatú közúton legfeljebb 80 km távolságra elhelyezkedő átvételi helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a hulladékgazdálkodási tevékenysége kapcsán összegyűjtött kevert települési hulladékot beszállítja a központi telephelyétől (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.sz.) szilárd burkolatú úton, legfeljebb 80 kilométeres távolságra elhelyezkedő - a nyertes Ajánlattevő által biztosított, legkésőbb a szerződés megkötésére 28 800 tonna/év 20 03 01 azonosító kódú hulladék (megnevezés: Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is) telephelyen történő gyűjtésére és a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról alapján hasznosítási művelettel történő hasznosítására vonatkozó, érvényes szakhatósági engedéllyel rendelkező - hasznosítást végző átvételi telephelyre. Ajánlatkérő az összegyűjtött kevert települési hulladékot és lomhulladékot hulladékgyűjtő-szállító célgépjárművein szállítja az átvétel helyszínére.

A nyertes Ajánlattevő a beszállított fentiek szerinti hulladékot hasznosításra átveszi.

Az átvétel helyszínén olyan burkolatnak kell lennie, amely minden időjárási körülmény mellett lehetőséget biztosít a hulladékgyűjtő-szállító célgépjárművek ürítésére. Nyertes Ajánlattevőnek havonta legalább 2000 tonna hulladék átvételét és hasznosítását kell biztosítania, azzal, hogy Ajánlatkérő kiköt további 20%-os mennyiség beszállítására vonatkozó jogosultságot (opció). Az átvételi hely nyitva tartásának minimum minden munkanapon 6.00 és 18.00 óra között biztosítottnak kell lennie, illetve alkalmanként attól eltérően előzetes egyeztetést követően.

Nyertes Ajánlattevő köteles a teljesítésről, az előzetesen egyeztetett adattartalommal, legkésőbb a tárgyhót követő hó 5. napjáig jelentést készíteni és megküldeni ajánlatkérőnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2) szempont: A megajánlott hulladék átvételi helyszín Ajánlatkérő központi telephelyétől számított közúton mért távolsága (maximum 80 km) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/07/2022
Befejezés: 31/12/2022
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés határozott időtartamra 2022. december 31. napjáig jön létre, úgy, hogy azt felek a lejárat előtt közös megegyezéssel 2023. június 30. napjáig meghosszabbíthatják. Hosszabbítási szándéka esetén a Megrendelő lehetőség szerint 2022. december 1. napjáig, de legkésőbb 2022. december 15. napjáig írásban értesíti a Vállalkozót a hosszabbítási szándékáról. A Vállalkozó 5 munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt, hogy a szerződés 2023. június 30. napjáig történő meghosszabbítását elfogadja-e. Elfogadás esetén a szerződés automatikusan, annak módosítása nélkül, 2023. június 30. napjáig meghosszabbodik. A meghosszabbított időtartamra a szerződés feltételei változatlanok maradnak, azzal, hogy a Vállalkozó a meghosszabbított időtartamra jogosult maximum 7%-os díjemelést a vállalkozási díjban érvényesíteni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Nyertes Ajánlattevőnek havonta legalább 2000 tonna hulladék átvételét és hasznosítását kell biztosítania, azzal, hogy Ajánlatkérő kiköt további 20%-os mennyiség beszállítására vonatkozó jogosultságot (opció).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A II.2.5) pont részletezése:

1) szempont: Hulladék nettó átvételi díja (Ft/tonna)

A 2) szempont esetében a távolságot Ajánlatkérő 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. alatti központi telephelyétől kell számítani. A megajánlott távolság 80 km-nél hosszabb nem lehet. A megajánlott hulladék átvételi helyszínnek legkésőbb a szerződéskötésre a VI.3.14) pont szerinti engedéllyel kell rendelkeznie.

2. A felhívás II.2.7) pontjában írt Kezdés dátuma a szerződéskötés tervezett időpontja, a szerződés a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, az aláírásának napján lép hatályba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.

Igazolás:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ("Korm. rendelet") 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában a Korm. rendelet 3-4. és 5-6. §-a szerint, előzetesen a Korm. rendelet II. Fejezete szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum ("EEKD") benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD- ban foglalt nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek másszervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.

Az EEKD-ban az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Korm. rendelet 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.

A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az ajánlattevő az ajánlatban csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles.

A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság

igazolásában ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be, további igazolások benyújtására nem köteles. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlatkérő kéri az EEKD II. rész D. pontjának kitöltését.

A Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik minimum 28 800 tonna/év 20 03 01 azonosító kódú hulladék (megnevezés: Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is) telephelyen történő gyűjtésére és a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról alapján annak hasznosítási művelettel történő hasznosítására vonatkozó, érvényes szakhatósági engedéllyel (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján).

Igazolás:

A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy az ajánlattevő megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.

Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására az alkalmasságot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alapján, a hulladék telephelyen történő gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vagy hasznosításra történő átadására vonatkozó, érvényes szakhatósági engedély egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek. szerint is igazolhatja.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 1.§ (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy az ajánlattevő megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.

A Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alkalmassági követelménynek való megfelelést az alábbiak szerint kell igazolni:

Az alkalmasságot a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerint kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá kapcsolattartója nevét és elérhetőségét,

- a szerződés tárgyát és mennyiségét (mely adatok alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható kell legyen),

- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés; év, hó nap),

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek meg-felelően történt-e.

Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben rendelkezik összesen legalább 14 000 tonna 20 03 01 azonosító kódú hulladék (megnevezés: Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is) telephelyen történő gyűjtésére és a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról alapján annak a hasznosítási művelettel történő hasznosítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenszolgáltatás megfizetésének feltételei:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő havonként, a nyertes Ajánlattevő szerződésszerűen kiállított számlája alapján, a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésének figyelembe vételével, átutalással fizeti meg.

Fizetési határidő a számla kiállításától számított 30 nap. Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás megfizetésével kapcsolatban hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire.

Az ellenszolgáltatás megfizetésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/06/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/06/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (1) bekezdés, továbbá (1b) és (1c) pontja, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint történik. A jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevők részére megküldi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő („AK”) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban előírtak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71.§ (6) bekezdésmásodik mondatával kapcsolatban jelzi, nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő(„AT”) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

2) AK az általa megküldeni kívánt dokumentumokat elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljáráshoz rendelten a közbeszerzési dokumentumok („KD”) között a www.ekr.gov.hu címen.

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja, Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.

4) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkat.

5) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az AT és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9. §-a) egyszerű másolati példányát. Nem magyar letelepedésű szervezet esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot kell csatolni egyszerű másolatban. Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell. Az EKR-ben történő nyilatkozattételre és a közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolására bevonásra kerülő szervezetek részéről történő meghatalmazásra a Kbt. 35. § (2a) és 65. § (12) bekezdései irányadók.

6) Az ajánlatot AT-nek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.

7) Az ajánlat az EKR felületen keresztül elektronikus nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat összeállítására és benyújtására a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.-ben és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "EKR rendelet") rendelkezései irányadók.

8) Az ajánlatok magyar nyelven nyújthatók be. Ennek megfelelően a benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.

9) AK a III.1.1) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelményt és annak előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

10) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

11) FAKSZ: dr. Perczel Zsófia (lajstromszám: 00174).

12) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100.

13) A módszer(ek) meghatározása, amellyel AK megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Mindkét értékelési szempont esetén a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat pedig a fordított arányosítás módszerével kap pontot. Részletek a KD-ban.

(Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

(Folytatás VI.3) pontból:)

14) A nyertes AT által megajánlott hulladék beszállításra kijelölt telephelynek legkésőbb a szerződés megkötésére rendelkeznie kell legalább 28 800 tonna/év 20 03 01 azonosító kódú hulladék (megnevezés: Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is) telephelyen történő gyűjtésére és a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról alapján annak a hasznosítási művelettel történő hasznosítására vonatkozó, érvényes szakhatósági engedéllyel. A szakhatósági engedélynek szerződés megkötésére és a szerződés időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia és havi minimum 2400 tonna átvételét kell dokumentáltan biztosítania. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy ha a megajánlott hulladék beszállításra kijelölt telephely a fentiek szerinti szakhatósági engedéllyel a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik, az a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a nyertes AT szerződéskötéstől történő visszalépésének minősül.

15) A nyertes AT által megajánlott hulladék beszállításra kijelölt telephelynek legkésőbb a szerződés megkötésére rendelkeznie kell legalább 1 db minimum 30 tonnás hitelesített hídmérleggel, mely által kiadott dokumentum (mérlegjegy) a szerződő felek közötti elszámolás alapját fogja szolgálni. Ha a megajánlott hulladék beszállításra kijelölt telephely a jelen pontban foglalt hídmérleggel a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik, az a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a nyertes AT szerződéskötéstől történő visszalépésének minősül.

16) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A kevert települési hulladék alkalmanként egy-egy szállítójárművel kerül beszállításra. Ezen hulladékokat egységesen kell hasznosítani, azaz a beszállítást megelőzően a hulladékot semmilyen kezelésnek nem kell megelőznie, ezért nem lehetséges a beszerzés részekre történő megbontása, az egy műszaki-gazdasági egységet képez.

17) AK nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

18) Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.

19) Előzetes piaci konzultáció EKR azonosítója: EKR000627762022

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2022