Dienstleistungen - 270076-2022

20/05/2022    S98

Polen-Opole: Inspektion von Straßen

2022/S 098-270076

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
Postanschrift: Niedziałkowskiego 6
Ort: Opole
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Postleitzahl: 45-085
Land: Polen
Kontaktstelle(n): - w sprawach przedmiotu zamówienia: Arkadiusz Tromsa – tel. (+48) 77 469 11 01 ; w sprawach procedury przetargowej : Stanisław Bukowy - tel. (+48) 77 40 16 345 ;
E-Mail: przetargi_opole@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 774016300
Fax: +48 774544468
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gddkia.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Patrolowanie dróg oraz działania interwencyjne , w tym usuwanie skutków zdarzeń drog., zbieranie martwych zwierząt, itp. na drogach kraj. Rejonu GDDKiA w Opolu Obwodu w Strzelcach Op.w okresie 28 m-cy

Referenznummer der Bekanntmachung: O.Op.D-3.2421.8.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71631480 Inspektion von Straßen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót i usług bieżącego utrzymania dróg krajowych w zakresie patrolowania dróg, prowadzenia działań interwencyjnych, w tym usuwanie skutków zdarzeń drogowych, zbieranie martwych zwierząt, napraw i działań bieżących, itp. na drogach krajowych w utrzymaniu Rejonu GDDKiA w Opolu, Obwód Drogowy w Strzelcach Opolskich. Zamówienie obejmuje odcinki dróg na dzień ogłoszenia nr 40, 45, 88 i 94, a także inne drogi lub zmiany przebiegu, które będą w administracji Rejonu w trakcie trwania umowy (w tym obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 )

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 781 919.88 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Drogi krajowe nr 40, 45, 88 i 94, administrowane przez GDDKiA Oddział w Opolu, Rejon w Opolu - Obwód Drogowy w Strzelcach Op.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót i usług bieżącego utrzymania dróg krajowych w zakresie patrolowania dróg, prowadzenia działań interwencyjnych, w tym usuwanie skutków zdarzeń drogowych, zbieranie martwych zwierząt, napraw i działań bieżących, itp. na drogach krajowych w utrzymaniu Rejonu GDDKiA w Opolu, Obwód Drogowy w Strzelcach Opolskich. Zamówienie obejmuje odcinki dróg na dzień ogłoszenia nr 40, 45, 88 i 94, a także inne drogi lub zmiany przebiegu, które będą w administracji Rejonu w trakcie trwania umowy (w tym obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 )

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwalifikacje zawodowe personelu / Gewichtung: 40 pkt
Preis - Gewichtung: 60 pkt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 781 919.88 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych : dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

2. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %

ceny brutto podanej w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia :

a) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu i transporcie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1

b) wpis do BDO obejmujący odpady niebezpieczne , w tym ropopochodne .

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi posiadać :

a) średnioroczne przychody za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości określonej poniżej .

b) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości określonej poniżej .

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa:

a) oświadczenie wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca musi posiadać :

a) średnioroczne przychody za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN .

b) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w odniesieniu do Wykonawcy :

Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług zgodnych z poniższymi wymaganiami;

b) w odniesieniu do osób :

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania .

2. Na wezwanie Zamawiającego , w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków technicznych lub zawodowych udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych , a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1a) musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców , warunek określony w pkt 1b) wykonawcy mogą spełniać łącznie

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- w odniesieniu do Wykonawcy :

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej :

- 1 lub 2 lub 3 zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg klasy min. G o łącznej wartości brutto bieżącego utrzymania nie mniejszej niż 200 000,00 PLN

- w odniesieniu do osób :

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem zawodowym i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Kierownik/Koordynator ds. utrzymania dróg -

- doświadczenie zawodowe: minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg obejmujących co najmniej 40 km dróg klasy min G na stanowisku/stanowiskach ds. koordynacji/nadzorowania/kierowania pracami związanymi z utrzymaniem dróg ,

2) osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Zastępca Kierownika/Koordynatora ds. Utrzymania dróg -

– doświadczenie zawodowe: minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg obejmujących co najmniej 30 km dróg klasy min G na stanowisku/stanowiskach ds. koordynacji/nadzorowania/kierowania pracami związanymi z utrzymaniem dróg

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SWZ – w szczególności w Tomie II.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. Wykonawca musi posiadać bezpłatne konto na Platformie. Wymagania techn: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajdują się w pkt 14 Tomu I SWZ.

2.Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZe dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby.

6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) Pzp , a także Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)-2) i pkt 4)-7) rozp. MRPiT z dnia 23.12.2020 r.

9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozp., o którym mowa w pkt. 8 powyżej.

10.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z §5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 8 powyżej.

11.Termin realizacji : Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane :od daty podpisania umowy przez okres 28 miesięcy lub do czasu wyczerpania wartości umownej o ile nastąpi to wcześniej ,

przy czym ze względu na aktualnie trwające umowy : usługi polegające na usuwaniu skutków nagłych zdarzeń winny być realizowane : - od dnia 18.07.2022r. lub o ile nastąpi to wcześniej od daty wyczerpania środków na realizację istniejącej umowy nr 24/2020 obejmującej tę usługę usługi polegające na usuwaniu i utylizacji martwych zwierząt winny być realizowane : - od dnia 30.09.2022r. lub o ile nastąpi to wcześniej od daty wyczerpania środków na realizację istniejącej umowy nr 42/2020 obejmującej tę usługę

12.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp .

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3.Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5.Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6.Terminy wniesienia odwołania:

1)Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4)Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9.Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10.Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 4587701
Fax: +48 4587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022