Dienstleistungen - 270077-2022

Submission deadline has been amended by:  380667-2022
20/05/2022    S98

Magyarország-Budapest: Távközlési szolgáltatások

2022/S 098-270077

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Zsuzsanna Eszter
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 307741267
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bkk.hu/
A felhasználói oldal címe: https://bkk.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000607122022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000607122022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása

Hivatkozási szám: EKR000607122022
II.1.2)Fő CPV-kód
64200000 Távközlési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása Szolgáltatási szerződés keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32250000 Mobiltelefonok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. (Rumbach Center-RC)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Ajánlatkérő Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítására kéri az ajánlatot. A közbeszerzési eljárás dokumentumaiban, a szerződésben foglalt hang és adatátviteli szolgáltatásoknak működnie kell belföldön és külföldön roaming segítségével.

A beszéd- és adatátviteli szolgáltatásnak minimum 4G, ahol a szolgáltatás már rendelkezésre áll 5G, valamint a szolgáltatás időtartama alatti aktuális technológiát egyaránt le kell fednie.

M2M telemetria szolgáltatás, melyhez Ajánlatkérő egyedi fejlesztései alapján, a használt eszközök közvetlenül csatlakoztathatók legyenek. Az igénybe vett szolgáltatás az Ajánlatkérő által használt eszközök adatainak mérésére, közlekedési eszközök, jelző berendezések vezérlésére, befolyásolására vagy adatátvitelére szolgál. A berendezések fix IP címről, VPN kapcsolaton keresztül, vagy dinamikus IP címről kell tudjanak kapcsolódni, önálló APN-be szervezve.

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a kül-, és beltéri lefedettséget, illetve a megfelelő kapacitást az Ajánlatkérő teljes működési területén, az alábbiak szerint: Pest megyében külső lefedettség, valamint a cég központi és főbb telephelyein beltéri lefedettség biztosítása.

Ajánlatkérő az alábbi előfizetés mennyiséget vállalja és kívánja igénybe venni:

- Vállalt 1500 db hangelőfizetés +30% opció

- Vállalt 1900 GB/hónap adatforgalom +30% opció

- Vállalt 900 GB/hónap telemetria adatforgalom +30% opció

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Opciós mennyiségek esetében az elszámolás alapját Ajánlattevő ajánlatában megadott egységárak képezik az alábbiak figyelembevételével:

- A hangelőfizetésre vonatkozó szolgáltatás esetén az Alapmennyiségen felüli opciós előfizetések is az Alapmennyiség szerinti egységáron kerülnek elszámolásra.

- Az adatforgalomra és telemetria adatforgalomra vonatkozó szolgáltatás esetén az Alapmennyiségen felüli opciós mennyiségek is az Alapmennyiség szerinti egységáron, együttesen kerülnek elszámolásra, az Alap- és Opciós mennyiséget meghaladó mennyiségek elszámolása esetén Ajánlattevő ajánlatában külön tételként megjelölt egységár képezi.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Telemetriai adatforgalomban a szolgáltatás kiesés napi mértéke (perc) (minimum 0 perc- maximum 240 perc) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A Szerződés hatálya legfeljebb két alkalommal - a Megrendelő által legkésőbb a 36 hónap határozott időtartam, illetőleg az esetlegesen meghosszabbított időtartam lejártát megelőző harmincadik (30.) napig Szolgáltató részére megküldött egyoldalú jognyilatkozatával - alkalmanként további legfeljebb egybefüggő tizenkettő (12) hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A felhívás II.2.4. pontja szerint.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kiegészítés a II.2.5.) ponthoz:

Pontszám: 0-10

Az 1. RSZ esetében fordított arányosítás, a 2. RSZ esetében egyenes arányosítás módszere

Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont (Telemetriai adatforgalomban a szolgáltatás kiesés napi mértéke (perc) tekintetében felhívja a figyelmet, hogy az előírt maximum 240 percnél hosszabb megajánlás ÉRVÉNYTELEN ajánlatot eredményez!

A módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza.

Az 1. értékelési részszempont (Ár kritérium) alatt Ajánlatkérő az alábbit érti: Összesen nettó ajánlati ár

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)].

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ESPD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az ESPD-t benyújtani.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdésére, valamint a Kbt. 65.§ (11a) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása) származó árbevételéről szóló nyilatkozat éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P1. alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (irodaépület takarítása) származó árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve). Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (5) bekezdésére.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 200 000 000 forint összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának (Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása) megfelelő területen végzett legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetését a Kr. 22. §-ban meghatározott formában.

A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.

A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződés tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont legalább év/hónap bontásban),

- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,

- a korábbi szolgáltatás mennyisége, amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §-ban rögzítettekre, valamint a 22. § (1) és (5) bekezdésre.

M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján csatolandó az ISO 9001 szabványnak való megfelelőséget igazoló, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, ISO 9001 szabvány vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai vagy a minőség biztosítása érdekében tett (ISO 9001) intézkedéseinek egyenértékű dokumentumait;

Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján.

Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7); (11)-(12) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is köteles benyújtani ajánlata részeként.

A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, mobil távközlési szolgáltatásra vonatkozó referenciával, amely legalább 1 egybefüggő éven keresztül folyamatosan, havonta minimum 1400 GB adatforgalmat tartalmazott.

Az alkalmassági minimumkövetelmény az adatforgalommennyiségét illetően több, de legfeljebb 3 db referenciával igazolható.

M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001 szabványnak megfelelő érvényes minőségbiztosítási rendszerrel (tanúsítvánnyal), vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű rendszerrel (tanúsítvánnyal), vagy Ajánlattevő ismertesse az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

- Késedelmi kötbér: napi mértéke a kötbéralap 1%-a, de eseményenként maximum összesen a Szolgáltató által ajánlatában vállalt havi nettó Szolgáltatási Díj kétszerese

- Szolgáltatás kiesés kötbér terhe: mértéke minden megkezdett óra után 1 000 000,- Ft (azaz egymillió forint) / óra.

- Meghiúsulási kötbér alapja a jelen Szerződés határozott időtartamából hátralévő idő, de legalább három (3) hónapra vonatkozó Szolgáltató által ajánlatában vállalt havi nettó Szolgáltatási Díjjal megegyező mértékű meghiúsulási kötbér

- Hibás teljesítési kötbér mértéke naponta a kötbéralap 1%-a a hibátlan teljesítésig terjedő időre, de maximum eseményenként összesen Szolgáltató által ajánlatában a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatásra vállalt havi nettó Szolgáltatási Díj kétszerese

- Teljesítési biztosíték: nettó 5 000 000 Ft

További előírásokat és részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmaz.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;

- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;

- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés pénzneme HUF.

Előleg: Ajánlatkérő rögzíti, hogy előleg igénybevételének lehetősége nem biztosított.

Ajánlattevő jogosult a tárgyhónapban teljesített szolgáltatás alapján, a tárgyhónapot követően, havonta utólag számla benyújtania szerződésben meghatározottak szerint

Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésre, valamint a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire.

További előírásokat és részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmaz.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/06/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/06/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. § szerint, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Részletes szabályok a Közbeszerzési Dokumentumokban, melyet Ajánlatkérő az EKR-ben tesz közzé.

2. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bekezdése tartalmazza.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő alábbi nyilatkozatait:

EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel - az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:

- Felolvasólap

- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;

- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint;

- A Kbt.66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozat;

- A Kbt.65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozat;

- AT (közös AT mindegyike) tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is;

- Nyilatkozat üzleti titokról

- ESPD

A Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott minta alapján:

- kitöltött és aláírt beárazott ártáblázat (xls és pdf formátumban)

- nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is benyújtható.

4. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szabályok szerint.

5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban, a 41/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

6. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.

9. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

10. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

11. Eljáró FAKSZ: dr. Tóth Zsanett lajstromszám: 01325, dr. Németh Zsuzsanna Eszter lajstromszám: 01033

12. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr gov.hu/portal/kezdolap oldalon.

13. A tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül van lehetőség.

14. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti.

Mértéke: 5 000 000,- Ft azaz ötmillió forint. Teljesíthető: Ajánlatkérő CIB Banknál vezetett 10700024-67032082-51900001 sz. számláján, részletesen a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint. Igazolás: Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát szükséges csatolni. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratnak megfelelő hiteles másolatban történő benyújtásával igazolható, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésre alkalmas.

15.Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

16. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk a közös ajánlattételről szóló megállapodásukat, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bekezdés nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.

17. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját.

18. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban megadott 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

19. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, ill. a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

20. Részajánlat kizárásának indoka: Az adat és a telemetriai szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatellátás egymással összefüggésben vannak ennek esetleges részekre bontott ajánlattétel magas kockázati tényezőt jelent a közösségi közlekedés folyamatos, üzemszerű működtetését illetően. Ezenkívül a közösségi jegyértékesítése feladatellátás kommunikációs eszközei is ezen beszerzés részét képezik, így itt is magas kockázati tényezőt jelent az esetleges részajánlat megadása, mert biztosítanunk kell mind adat, mind hang, mind telemetria tekintetében a folyamatos működést.

21. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (ún. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2022