Dienstleistungen - 270094-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2022/S 098-270094

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AMW Towarzystwo Budownicwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 015296322
Postanschrift: ul.Starościńska 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-516
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Naruszkiewicz-Borowska
E-Mail: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Telefon: +48 223794589
Fax: +48 223794543
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.amwkwatera.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługę sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Mazowieckim

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.DZN.50.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Mazowieckim.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

3. Informacje dodatkowe do oszacowania ceny oferty określa załącznik nr 2A do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Piaseczno, Wesoła, Legionowo, Sochaczew, Celestynów, Mińsk Mazowiecki, Pilawa, Janówek, Białobrzegi, Nowy Dwór Mazowiecki, Zegrze, Sulejówek,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Mazowieckim.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

3. Informacje dodatkowe do oszacowania ceny oferty określa załącznik nr 2A do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zasadach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy

2. Szczegółowe informacje w zakresie wznowień zostały opisane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego, dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

d) zdolności technicznej lub zawodowej

2. Zamawiający nie skonkretyzował warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy):

A. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Nie dotyczy.

B. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiacego załacznik nr 6 do SWZ;

c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, oraz w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie skonkretyzował warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie skonkretyzował warunku.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 11:30
Ort:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Szczegółowe Informacje dotyczące procedury otwarcia ofert znajdują się w części XXII SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

III kwartał 2024 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 125 800,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych i 00/100).

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy wskazane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

3.Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części XXII SWZ i formie określonej w Części XXI SWZ:

OFERTĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z:

a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;

b) wypełnionego formularza cenowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ;

ORAZ:

a) wypełnione OŚWIADCZENIE (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie lub Części XV pkt 3 – w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;

b) wypełnione OŚWIADCZENIE (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ;

c) wypełnione OŚWIADCZENIE (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 3 w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3C do SWZ;

d) wykaz prac, powierzonych Podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem Podwykonawców – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

e) pełnomocnictwo – o ile jest wymagane (ze względu na umocowanie do podpisania oferty lub wspólne ubieganie się o zamówienie);

f) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Części XV pkt 3 (lub zobowiązań) – o ile Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego;

g) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – o ile wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu;

h) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Załączniku nr 1 do SWZ. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów – o ile są to dokumenty w języku obcym.

Powyższe dokumenty sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć z wykorzystaniem Platformy Zakupowej.

Niedopuszczalne jest złożenie OFERTY w inny sposób pod rygorem jej odrzucenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z częścią XXX SWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022