Dienstleistungen - 270101-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Detekteien und Sicherheitsdiensten

2022/S 098-270101

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jednostka Wojskowa Nr 2063
Nationale Identifikationsnummer: 5211207048
Postanschrift: ul. Banacha 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna DWORAKOWSKA-WILCZYŃSKA
E-Mail: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Telefon: +48 261824121
Fax: +48 261824108
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ozdgw.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dozór i ochrona mienia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej przy ul. Koszykowej 79 oraz Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa przy Al. Niepodległości 141A w Warszawie

Referenznummer der Bekanntmachung: 23/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79700000 Dienstleistungen von Detekteien und Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest dozór i ochrona mienia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej przy ul. Koszykowej 79 oraz Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa przy Al. Niepodległości 141A w Warszawie (kod CPV: 79710000-4). Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu Cenowym/ Ofercie Wykonawcy”, oddzielnie dla każdej części, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 982 926.83 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dozór i ochrona mienia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej przy ul. Koszykowej 79 w Warszawie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79700000 Dienstleistungen von Detekteien und Sicherheitsdiensten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dozór i ochrona mienia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej przy ul. Koszykowej 79 w Warszawie

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 104 878.05 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie wykonywane będzie w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 03.10.2022 r.;

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dozór i ochrona mienia Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa przy Al. Niepodległości 141A w Warszawie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79700000 Dienstleistungen von Detekteien und Sicherheitsdiensten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dozór i ochrona mienia Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa przy Al. Niepodległości 141A w Warszawie

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 878 048.78 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie wykonywane będzie w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.12.2022 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy następujące podmiotowe środki dowodowe (art. 108 i 109 ustawy Pzp):

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu – wystawionej sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – lub zamieszcza informację w „Formularzu Ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;

5) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga:

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

­ dla części I zamówienia: 50.000,00 zł,

­ dla części II zamówienia: 500.000,00 zł.

UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca przedstawia ww. dokument opiewający dla każdej części oddzielnie.

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na kwotę nie mniejszą niż:

­ dla części I zamówienia: 50.000,00 zł,

­ dla części II zamówienia: 500.000,00 zł.

UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca przedstawia ww. dokument opiewający dla każdej części oddzielnie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wymaga:

a) wykazu wykonanych usług (minimum 3 usługi) odpowiadających przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę każdej usługi potwierdzonej odrębną umową nie mniejszą niż:

- dla części I zamówienia: 50.000,00 zł brutto,

- dla części II zamówienia: 500.000,00 zł brutto.

(na formularzu określonym w zał. nr 4 do SWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na formularzu określonym w załączniku nr 5 do SWZ) zgodnego z załącznikiem nr 10 (Opis przedmiotu zamówienia).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wskaże przynajmniej:

­ dla części I zamówienia: 1 osobę, która będzie posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub wyższej oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;

­ dla części II zamówienia: 9 osób, jeśli każda z osób będzie posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub wyższej oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

UWAGA: Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, aby osoby wykonujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, Projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ przewiduje możliwość żądania przez Zamawiającego dokumentów zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ, tj. Projektem umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 08:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający dopuszcza wystawianie i dostarczanie ustrukturyzowanej faktury w formie elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania - www.efaktura.gov.pl. Wykonawca może zidentyfikować Zamawiającego poprzez wprowadzenie numeru NIP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022