Dienstleistungen - 270101-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

2022/S 098-270101

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa Nr 2063
Krajowy numer identyfikacyjny: 5211207048
Adres pocztowy: ul. Banacha 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna DWORAKOWSKA-WILCZYŃSKA
E-mail: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261824121
Faks: +48 261824108
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ozdgw.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Wojskowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dozór i ochrona mienia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej przy ul. Koszykowej 79 oraz Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa przy Al. Niepodległości 141A w Warszawie

Numer referencyjny: 23/22
II.1.2)Główny kod CPV
79700000 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest dozór i ochrona mienia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej przy ul. Koszykowej 79 oraz Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa przy Al. Niepodległości 141A w Warszawie (kod CPV: 79710000-4). Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu Cenowym/ Ofercie Wykonawcy”, oddzielnie dla każdej części, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 982 926.83 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dozór i ochrona mienia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej przy ul. Koszykowej 79 w Warszawie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79700000 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Dozór i ochrona mienia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej przy ul. Koszykowej 79 w Warszawie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 104 878.05 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie wykonywane będzie w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 03.10.2022 r.;

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dozór i ochrona mienia Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa przy Al. Niepodległości 141A w Warszawie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79700000 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Dozór i ochrona mienia Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa przy Al. Niepodległości 141A w Warszawie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 878 048.78 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie wykonywane będzie w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.12.2022 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy następujące podmiotowe środki dowodowe (art. 108 i 109 ustawy Pzp):

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu – wystawionej sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – lub zamieszcza informację w „Formularzu Ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;

5) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga:

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

­ dla części I zamówienia: 50.000,00 zł,

­ dla części II zamówienia: 500.000,00 zł.

UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca przedstawia ww. dokument opiewający dla każdej części oddzielnie.

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na kwotę nie mniejszą niż:

­ dla części I zamówienia: 50.000,00 zł,

­ dla części II zamówienia: 500.000,00 zł.

UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca przedstawia ww. dokument opiewający dla każdej części oddzielnie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wymaga:

a) wykazu wykonanych usług (minimum 3 usługi) odpowiadających przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę każdej usługi potwierdzonej odrębną umową nie mniejszą niż:

- dla części I zamówienia: 50.000,00 zł brutto,

- dla części II zamówienia: 500.000,00 zł brutto.

(na formularzu określonym w zał. nr 4 do SWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na formularzu określonym w załączniku nr 5 do SWZ) zgodnego z załącznikiem nr 10 (Opis przedmiotu zamówienia).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wskaże przynajmniej:

­ dla części I zamówienia: 1 osobę, która będzie posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub wyższej oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;

­ dla części II zamówienia: 9 osób, jeśli każda z osób będzie posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub wyższej oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

UWAGA: Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, aby osoby wykonujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, Projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ przewiduje możliwość żądania przez Zamawiającego dokumentów zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ, tj. Projektem umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 08:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza wystawianie i dostarczanie ustrukturyzowanej faktury w formie elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania - www.efaktura.gov.pl. Wykonawca może zidentyfikować Zamawiającego poprzez wprowadzenie numeru NIP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022