Dienstleistungen - 270108-2022

20/05/2022    S98

Polen-Bielsko-Biała: Planungsleistungen im Bauwesen

2022/S 098-270108

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Nationale Identifikationsnummer: PL225
Postanschrift: ul. Michała Grażyńskiego 10
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Renata Zamarska – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – w sprawach związanych z procedurą postępowania
E-Mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Telefon: +48 334726010
Fax: +48 334979635
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://mzd.bielsko.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO - ZADANIE 1 oraz WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ - ZADANIE 2

Referenznummer der Bekanntmachung: 87/99-22/IZ/26/U/PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, NA ODCINKU OD UL. KORZENNEJ DO UL. JANA III SOBIESKIEGO– ZADANIE 1

ORAZ

WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, NA ODCINKU OD UL. KOPYTKO DO UL. TARTACZNEJ – ZADANIE 2

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, NA ODCINKU OD UL. KORZENNEJ DO UL. JANA III SOBIESKIEGO – ZADANIE 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Bielsko-Biała

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części objętej Zadaniem 1 jest wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej, na odcinku od ul. Korzennej do ul. Jana III Sobieskiego (zwanej dalej ,,Dokumentacją”), w zakresie obejmującym w szczególności:

wykonanie projektu budowlanego,

wykonanie projektu wykonawczego,

sporządzenie operatu wodnoprawnego,

wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wznowienia punktów granicznych i podziałów gruntów,

wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

przygotowanie materiałów do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

wykonanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej,

oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami objętymi Dokumentacją.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie potencjału kadrowego / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 330
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 330 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w § 5 ust. 12 i § 9 Wzoru umowy (Rozdział V SWZ);

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, NA ODCINKU OD UL. KOPYTKO DO UL. TARTACZNEJ – ZADANIE 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Bielsko-Biała

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie potencjału kadrowego / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane poniżej w pkt 2 i 3 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone

w sekcji III.1.3).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca podlega również wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy

z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz okoliczności wskazanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanego w art. 1 pkt 23) Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (przesłanki obligatoryjne).

3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek

z okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) lub 7) ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne).

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) lub 5) ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 3, celem udowodnienia braku podstaw do wykluczenia, może podjąć działania wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy;

1.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (jeżeli występują);

1.3. Wykaz osób – potencjał kadrowy. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium

„Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu

określonego poniżej pod lit. B);

1.4. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (jeżeli występują);

1.5. Oświadczenia Wykonawcy i podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (jeżeli występują), dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

1.6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego:

- Wykaz usług - Doświadczenie. Wykaz winien zawierać informacje wymagane dla oceny spełniania warunków, o których mowa poniżej pod lit. A);

1.7. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp;

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp;

2. Pozostałe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I SWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

(A) Wiedza i doświadczenie:

ZADANIE 1:

W przypadku składania oferty na ZADANIE 1, Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy lub budowy drogi, o długości minimum 300 m.

ZADANIE 2:

W przypadku składania oferty na ZADANIE 2, Wykonawca musi wykazać, że wykonał

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy lub budowy chodnika, drogi rowerowej lub drogi, o długości minimum 300 m.

UWAGI:

1. Pojęcia „rozbudowa i budowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2. Pojęcie „droga”, „chodnik” i „droga rowerowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia

21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3. W przypadku, gdy wskazana dokumentacja, stanowi część zamówienia o szerszym zakresie, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.6) tylko informacje potwierdzające spełnianie

ww. warunku;

4. W przypadku składania ofert na oba zadania, wystarczające jest wykazanie wykonania jednej dokumentacji projektowej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego dla Zadania 1 (tzn. nie jest wymagane wykazanie dwóch dokumentacji projektowych, oddzielnie dla każdego Zadania);

5. Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1.6) na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozdziału II SWZ.

B) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

ZADANIE 1:

W przypadku składania oferty na ZADANIE 1, Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował Projektantem, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy lub budowy drogi, o długości minimum 300 m.

ZADANIE 2:

W przypadku składania oferty na ZADANIE 2, Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował Projektantem, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy lub budowy chodnika, drogi rowerowej lub drogi, o długości minimum 300 m.

UWAGI:

1. Pojęcia „rozbudowa i budowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2. Pojęcie „droga”, „chodnik” i „droga rowerowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia

21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na oba Zadania, Zamawiający nie wymaga wykazania osoby zdolnej do wykonania zamówienia oddzielnie dla każdego z Zadań i za spełnienie warunku udziału w postępowaniu uzna wykazanie doświadczenia wymaganego dla Zadania 1;

4. Osoba wskazana do pełnienia ww. funkcji powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia budowlane do projektowania) wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

5. Informację o posiadanych przez ww. osobę kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien zamieścić w formularzu „Potencjał Kadrowy” [pkt 1.3) - załącznik nr 3 do Rozdziału II SWZ]. Każdą z dokumentacji projektowych, wskazywanych przez Wykonawcę w ww. formularzu, które Zamawiający ma uwzględnić jako odrębne zadanie, winno zostać wpisane w oddzielnym wierszu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy oraz warunki dokonywania ewentualnych zmian w umowie zostały określone w Rozdziale V SWZ – Wzór umowy (oddzielnie dla Zadania 1 i Zadania 2).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp jak dla postępowań których wartość jest równa lub większa niż progi unijne, określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022