Dienstleistungen - 270108-2022

20/05/2022    S98

Polska-Bielsko-Biała: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2022/S 098-270108

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL225
Adres pocztowy: ul. Michała Grażyńskiego 10
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Zamarska – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – w sprawach związanych z procedurą postępowania
E-mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Tel.: +48 334726010
Faks: +48 334979635
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mzd.bielsko.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO - ZADANIE 1 oraz WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ - ZADANIE 2

Numer referencyjny: 87/99-22/IZ/26/U/PN
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, NA ODCINKU OD UL. KORZENNEJ DO UL. JANA III SOBIESKIEGO– ZADANIE 1

ORAZ

WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, NA ODCINKU OD UL. KOPYTKO DO UL. TARTACZNEJ – ZADANIE 2

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, NA ODCINKU OD UL. KORZENNEJ DO UL. JANA III SOBIESKIEGO – ZADANIE 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bielsko-Biała

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części objętej Zadaniem 1 jest wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej, na odcinku od ul. Korzennej do ul. Jana III Sobieskiego (zwanej dalej ,,Dokumentacją”), w zakresie obejmującym w szczególności:

wykonanie projektu budowlanego,

wykonanie projektu wykonawczego,

sporządzenie operatu wodnoprawnego,

wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wznowienia punktów granicznych i podziałów gruntów,

wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

przygotowanie materiałów do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

wykonanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej,

oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami objętymi Dokumentacją.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 330
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 330 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w § 5 ust. 12 i § 9 Wzoru umowy (Rozdział V SWZ);

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, NA ODCINKU OD UL. KOPYTKO DO UL. TARTACZNEJ – ZADANIE 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
II.2.4)Opis zamówienia:

Bielsko-Biała

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane poniżej w pkt 2 i 3 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone

w sekcji III.1.3).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca podlega również wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy

z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz okoliczności wskazanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanego w art. 1 pkt 23) Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (przesłanki obligatoryjne).

3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek

z okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) lub 7) ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne).

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) lub 5) ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 3, celem udowodnienia braku podstaw do wykluczenia, może podjąć działania wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy;

1.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (jeżeli występują);

1.3. Wykaz osób – potencjał kadrowy. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium

„Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu

określonego poniżej pod lit. B);

1.4. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (jeżeli występują);

1.5. Oświadczenia Wykonawcy i podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (jeżeli występują), dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

1.6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego:

- Wykaz usług - Doświadczenie. Wykaz winien zawierać informacje wymagane dla oceny spełniania warunków, o których mowa poniżej pod lit. A);

1.7. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp;

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp;

2. Pozostałe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(A) Wiedza i doświadczenie:

ZADANIE 1:

W przypadku składania oferty na ZADANIE 1, Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy lub budowy drogi, o długości minimum 300 m.

ZADANIE 2:

W przypadku składania oferty na ZADANIE 2, Wykonawca musi wykazać, że wykonał

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy lub budowy chodnika, drogi rowerowej lub drogi, o długości minimum 300 m.

UWAGI:

1. Pojęcia „rozbudowa i budowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2. Pojęcie „droga”, „chodnik” i „droga rowerowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia

21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3. W przypadku, gdy wskazana dokumentacja, stanowi część zamówienia o szerszym zakresie, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.6) tylko informacje potwierdzające spełnianie

ww. warunku;

4. W przypadku składania ofert na oba zadania, wystarczające jest wykazanie wykonania jednej dokumentacji projektowej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego dla Zadania 1 (tzn. nie jest wymagane wykazanie dwóch dokumentacji projektowych, oddzielnie dla każdego Zadania);

5. Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1.6) na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozdziału II SWZ.

B) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

ZADANIE 1:

W przypadku składania oferty na ZADANIE 1, Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował Projektantem, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy lub budowy drogi, o długości minimum 300 m.

ZADANIE 2:

W przypadku składania oferty na ZADANIE 2, Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował Projektantem, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy lub budowy chodnika, drogi rowerowej lub drogi, o długości minimum 300 m.

UWAGI:

1. Pojęcia „rozbudowa i budowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2. Pojęcie „droga”, „chodnik” i „droga rowerowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia

21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na oba Zadania, Zamawiający nie wymaga wykazania osoby zdolnej do wykonania zamówienia oddzielnie dla każdego z Zadań i za spełnienie warunku udziału w postępowaniu uzna wykazanie doświadczenia wymaganego dla Zadania 1;

4. Osoba wskazana do pełnienia ww. funkcji powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia budowlane do projektowania) wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

5. Informację o posiadanych przez ww. osobę kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien zamieścić w formularzu „Potencjał Kadrowy” [pkt 1.3) - załącznik nr 3 do Rozdziału II SWZ]. Każdą z dokumentacji projektowych, wskazywanych przez Wykonawcę w ww. formularzu, które Zamawiający ma uwzględnić jako odrębne zadanie, winno zostać wpisane w oddzielnym wierszu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy oraz warunki dokonywania ewentualnych zmian w umowie zostały określone w Rozdziale V SWZ – Wzór umowy (oddzielnie dla Zadania 1 i Zadania 2).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp jak dla postępowań których wartość jest równa lub większa niż progi unijne, określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022