Dienstleistungen - 270133-2022

20/05/2022    S98

België-Zellik: Diensten voor ontwikkeling van bibliotheeksoftware

2022/S 098-270133

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cebam Digital Library for Health vzw
Nationaal identificatienummer: 0832.204.372_672340
Postadres: Z1 Researchpark 310
Plaats: Zellik
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1731
Land: België
E-mail: mail@siegfriedgeens.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cdlh.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446498
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446498
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=CDLH-CDLH2022-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht van diensten voor de opmaak van digitale bibliotheeksoftware, het aankoopbeheer en licentiebeheer van licenties medische bronnen en de gebuikersondersteuning via de helpdesk

Referentienummer: CDLH-CDLH2022-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212160 Diensten voor ontwikkeling van bibliotheeksoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht van diensten voor de opmaak van digitale bibliotheeksoftware, het aankoopbeheer en licentiebeheer van licenties medische bronnen en de gebuikersondersteuning via de helpdesk

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft het ter beschikking stellen van een totaaloplossing voor een digitale medische nationale bibliotheek: de informatietechnologie, infrastructuur, software, hosting, onderhandeling en aankoop van alle licenties voor wetenschappelijke bronnen en gebruikersbeheer en gebruikershelpdesk.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de opdrachtnemer de kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen en wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar, die stilzwijgend verlengd kan worden voor 4 keer 1 jaar

Deze overeenkomst heeft dus een maximale duurtijd van 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022