Dienstleistungen - 270135-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Amsterdam Zuidoost: Uitvoeren van wettelijk verplichte controle

2022/S 098-270135

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 322111867
Postadres: Dubbelink 2
Plaats: AMSTERDAM ZUIDOOST
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1102AL
Land: Nederland
Contactpersoon: Rob Bennink
E-mail: r.bennink@bic-bv.nl
Telefoon: +31 582132227
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zaam.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d1cbc73ff4fe4bb8d76b7cc8f3ac5193
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d1cbc73ff4fe4bb8d76b7cc8f3ac5193
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding voor Accountantsdiensten

Referentienummer: EAacc.diensten2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212300 Uitvoeren van wettelijk verplichte controle
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze aanbesteding is de Accountantsdiensten van de aanbestedende dienst optimaal in te vullen. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese openbare aanbesteding. Voor deze procedure is gekozen aangezien de raming van deze opdracht boven de drempel van Europees aanbesteden valt. Het doel is om een overeenkomst/ relatie aan te gaan met een voor deze opdracht geschikte accountant die tevens aan de hand van de jaarrekening als adviseur moet optreden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De huidige uitgaven voor de controle op de jaarrekening bedragen € 55.000,- voor 2021, exclusief BTW.

Meer informatie is beschreven in het aanbestedingsdocument.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium 1: Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optionele verlenging van maximaal drie maal 12 maanden (boekjaren 2027-2029). Totaal dus maximaal 84 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel is om één overeenkomst af te sluiten voor een periode van 48 maanden (de boekjaren 2023 – 2026).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen belangenconflict,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

- Geen valse verklaringen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076AV
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 205412111
Fax: +31 205413901
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022