Dienstleistungen - 270159-2022

Submission deadline has been amended by:  280849-2022
20/05/2022    S98

Polen-Breslau: Dienstleistungen von Reisebüros und Reiseveranstaltern sowie Hilfstätigkeiten für Touristen

2022/S 098-270159

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Nationale Identifikationsnummer: PL51
Postanschrift: Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-411
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Holeniewska
E-Mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl
Telefon: +48 71-776-97-03
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.umwd.dolnyslask.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska na targi FIME w USA w ramach projektu „Going Global–Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” oraz wizytą przedstawicieli(...)

Referenznummer der Bekanntmachung: DOK-IZ-II.272.29.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63500000 Dienstleistungen von Reisebüros und Reiseveranstaltern sowie Hilfstätigkeiten für Touristen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska na targi FIME w USA w ramach projektu „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” oraz wizytą przedstawicieli Dolnego Śląska w USA.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 483 622.48 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: US United States
Hauptort der Ausführung:

Miami/USA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska na targi FIME w USA w ramach projektu „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” oraz wizytą przedstawicieli Dolnego Śląska w USA.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

3. Z Wykonawcą, któremu udzielone zostanie zamówienie Zamawiający zawrze umowę.

4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, oraz wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 483 622.48 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/07/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPDS.01.04.01-02-0001/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

ad. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia: Cena: 100%

ad. II.2.7) Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.07.2022 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi jedna lub więcej przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Powyższe wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.

W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

3. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, oraz

w związku z informacją Urzędu Zamówień Publicznych pod poniższym linkiem https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/stosowanie-unijnego-zakazu-udzialu-wykonawcow-rosyjskich-w-zamowieniach/stosowanie-unijnego-zakazu-udzialu-wykonawcow-rosyjskich-w-zamowieniach :

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych (…) na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.

c.d. III.1.1)

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:

a) eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych,

i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

b) współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;

c) dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;

d) funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich

w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;

e) zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

f) zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych

w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.

3. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Wykonawcy objęci wyżej wymienionym zakazem podlegać będą wykluczeniu. Podstawa wykluczenia Wykonawcy wynika bezpośrednio z przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ/ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

Powyższy zakaz obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym wykonawca jest obowiązany aktualizować przedmiotowe oświadczenie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

6. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ/ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia w przedmiotowym postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego środki dowodowe.

8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tych podmiotowych środków dowodowych.

9. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ). Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.

2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3-6, SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

3) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale VI pkt. 1 ppkt 1,2 i 4 SWZ, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9 ppkt 3, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w rozdziale VI pkt. 1 ppkt 1,2 i 4 SWZ - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak wskazane powyżej.

11. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.

c.d. III.1.1)

12. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych”, oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji”.

13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

14.Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczenia, o którym mowa w pkt 4, od podwykonawców.

15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

16. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 (JEDZ/ESPD), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 9 ppkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.

18. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 5, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

19. Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 7 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w projekcie umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą Stron umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Za datę wpływu oferty wraz z załącznikami przyjmuje się datę i godzinę ich zarejestrowania na platformie zakupowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Skrócono termin składania ofert na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione

Pierwotnie planowane było zorganizowanie misji do Los Angeles (USA) oraz udział w targach E3, które miały się odbyć w terminie 13-17 czerwca 2022 roku. W związku z podjęciem przez organizatora decyzji o rezygnacji z wydarzenia w formie stacjonarnej oraz przejściu na formułę zdalną (online) w marcu 2022 roku, Zamawiający zdecydował się zorganizować misję do Miami na targi FIME w terminie 26-30 lipca 2022 roku, mając na względzie realizację wskaźników projektowych oraz zaspokojenie potrzeb przedsiębiorców z Dolnego Śląska zainteresowanych promocją na rynku amerykańskim, a także nawiązaniem relacji biznesowych z firmami z sektora medycznego z Ameryki Północnej i innych kontynentów. Zamawiający ustalił, że nie ma innych równie dużych i prestiżowych targów, jak FIME w Miami (ponad 700 wystawców z 45 krajów),

adresowanych do firm z branży medycznej w terminie maj-listopad 2022 roku, czyli w ostatnich miesiącach realizacji projektu Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie formuły organizacji targów E3 Zamawiający rozpoczął pracę nad zmianami do projektu, które zostały opracowane w kwietniu 2022 roku. Zamawiający wystąpił o zgodę na sfinansowanie nowej misji w ramach projektu. Na początku maja 2022 roku Zamawiający otrzymał wstępną zgodę na zmiany w projekcie. Formalny wniosek o dokonanie zmian Zamawiający złożył do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej 11 maja 2022 roku.

Jedynym możliwym terminem realizacji misji do USA jest lipiec 2022 roku, a dokładnie 26-30 lipca 2022 roku, ponieważ wtedy odbywają się targi FIME, zatem niemożliwe było przewidzenie i zaplanowanie misji do USA w innym, późniejszym, terminie. W związku z powyższym uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na w/w zmianę w postępowaniu na zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska na targach FIME w USA w ramach projektu pn. Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza oraz wizytą przedstawicieli Dolnego Śląska w USA. Udział w targach jest istotny z uwagi na realizację projektu Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza, wskaźniki projektowe oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw aktywnych na regionalnym rynku, którym w/w projekt jest dedykowany.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022