Dienstleistungen - 270162-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Brăila: Allgemeine Managementberatung

2022/S 098-270162

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Nationale Identifikationsnummer: 4205491
Postanschrift: Piata Independenţei nr. 1
Ort: Braila
NUTS-Code: RO221 Brăila
Postleitzahl: 810210
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
E-Mail: achizitii.publice@portal-braila.ro
Telefon: +40 239619600-249
Fax: +40 239619044
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.portal-braila.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144050
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de consultanță și asistență tehnică în vederea obținerii finanțării aferente proiectului DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRĂILA

Referenznummer der Bekanntmachung: 4205491_2022_PAAPD1337669
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79411000 Allgemeine Managementberatung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de consultanta si asistenta tehnica in vederea obtinerii finantarii aferente proiectului „Dezvoltarea si extinderea sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila” – conform caietului de sarcini.

Obiective specifice:

• Obiectivul Specific 1 - Elaborare studii și analize și documente suport identificate de Autoritatea Contractantă și impuse de către AM POIM, respectiv JASPERS, necesare în procesul de elaborare și evaluare, elaborate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 - cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Planului National de Gestionare a Deșeurilor, Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor și cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru POIM 2014-2020;

• Obiectivul specific 2 - Elaborarea documentelor tehnico-economice suport în vederea accesării de fonduri în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 3;

• Obiectivul specific 3 - Elaborarea Aplicației de Finanțare inclusiv asigurarea asistenței tehnice pe întreaga perioadă de verificare și evaluare a aplicației.

• Obiectivul specific 4 - întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziții publice din cadrul Proiectului și suport pe perioada de evaluare a ofertelor în conformitate cu legislația în vigoare;

Pentru consultare, PJGD-ul actualizat poate fi găsit pe site-ul Consiliului Judetean Braila : cjbraila.ro – Raport_PJGD_Braila_septembrie.

Prezentul contract este parte integranta a proiectului “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru completarea si dezvoltarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila” care va fi implementat de catre Consiliul Judetean Braila, cu finantare prin POIM 2014-2020.

Procedura de atribuire a contractului este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de finantare cu MIPE AM POIM semnarea contractului facandu-se cu respectarea art.143 din HG 395/2016. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016 autoritatea contractanta precizeaza ca va incheia contract cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu MIPE AM POIM. In cazul in care indiferent de motive contractul de finantare cu MIPE AM POIM nu se va semna AC isi rezerva dreptul de a ANULA procedura de achizitie dupa primirea notificarii din partea MIPE AM POIM cu privire la neacordarea finantarii, incheierea contractului de achizitie publica devenind imposibila. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca AC si/sau MIPE AM POIM nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire indiferent de natura acestuia si indiferent daca AC si/sau MIPE AM POIM au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Conform art. 160 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia autoritatii contractante de a raspunde la solicitarile de clarificari este conditionata de transmiterea solicitarilor de clarificare in termenul impus prin documentatia de atribuire, a se tine cont in acest caz de termenul indicat la I. 3.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 000 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO221 Brăila
Hauptort der Ausführung:

municipiul Braila

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de consultanță și asistență tehnică în vederea obținerii finanțării aferente proiectului „Dezvoltarea si extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Braila".

Obiectivul General al serviciilor de consultanță și asistență tehnică îl constituie obținerea finanțării nerambursabile pentru proiectul "DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAILA" prin întocmirea documentațiilor tehnico-economice și de mediu ce constituie parte integranta a Aplicației de Finanțare.

Pentru consultare, PJGD-ul actualizat poate fi găsit pe site-ul Consiliului Judetean Braila : cjbraila.ro – Raport_PJGD_Braila_septembrie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: EXPERIENȚA PROFESIONALA SPECIFICA PENTRU PERSONALUL DESEMNAT PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI (P3) / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: DEMONSTRAREA UNEI METODOLOGII ADECVATE DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI, PRECUM ŞI O PLANIFICARE ADECVATĂ A RESURSELOR UMANE ŞI A ACTIVITĂŢILOR (P2) / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sursa de finantare: POIM - 98%; Buget local 2%

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1-Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator participant la procedură nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care se demonstreaza îndeplinirea cerintei:

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale" cu informatiile aferente situatiei lui.

Doc just care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, cf prev art. 196, alin.2 din Legea nr.98/2016.

Aceste documente pot fi:a) Cazierul judiciar al operatorului economic sau al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.b) Alte documente, dupa caz.Informatiile prezentate trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestora.

Cerința nr. 2 -Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator participant la procedură nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165, alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Modalitatea prin care se demonstreaza îndeplinirea cerintei:

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE-Partea "Motive de excludere"- Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" cu informatiile aferente situatiei lui.

Doc just care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196, alin. (2) din Legea nr.98/2016, si pot fi :

a) Pentru sediul principal - Certificate privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la data prezentarii documentului, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru - o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

b) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016;

c) Alte documente, dupa caz. Informatiile prezentate trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestora.

NOTA 1: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul depunerii acestora. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba romana.

NOTA 2: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Cerința nr. 3

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator participant la procedură nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care se demonstreaza îndeplinirea cerintei:

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" cu informatiile aferente situatiei lui.

Doc just care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196, alin. (2) din Legea nr.98/2016, si pot fi: - certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul; - alte documente edificatoare, dupa caz.

Informatiile prezentate trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestora.

NOTA: Persoanele fizice sau juridice straine si romane care desfasoara activitati in strainatate trebuie sa prezinte documentele edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii si a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Se vor accepta: certificate – sau echivalent, cazier juridic – sau echivalent, declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta, daca este cazul, angajamentul tertului/tertilor sustinator(i), acordul de asociere si acordul de subcontractare, urmând ca documentele justificative pentru acestea sa fie prezentate la solicitarea comisiei de evaluare numai de catre ofertantul clasat pe primul loc.

2. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 60 Legea 98/2016, care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59 din Legea 98/2016 privind achizitile publice;

Declaratia se prezinta de catre fiecare ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator, odata cu DUAE - Formular nr.3 .

In scopul evitarii conflictului de interese (in sensul art.59 din Legea 98/2016), persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Chiriac Francisk Iulian-Presedinte,Epureanu Ionel-Vicepresedinte,Dobre Ionut Ciprian-vicepresedinte,Priceputu Dumitrel-Secretar al Jud.,Dutu Mioara-Director executiv DAPC,Croitoru Dragos-Director executiv adj DAPC,Dan Draguta-Director executiv DAPEB,Lefter Nicoleta-Director executiv adj. DAPEB,Nisipeanu Silviu-Director executiv DTLP,Stoica Luminita-Director executiv DSD,Rusu Marian-Arhitect sef,Plopeanu Camelia Marta-Sef SAP,Popa Gheorghe-Sef SMSUP,Roxana Costea-Sef BRU,Lupu Aura-Sef Birou DSD,Gheorghe Stefan-Sef SA;Consilieri judeteni:Abaseaca Mihai Gabriel,Ismail Duran,Anton Gina,Balanica Dragomir Mariana-Carmelia,Banica Carmen-Elena,Bordea Daniela,Botea Viorel,Bucalau Alexandru,Burtea Fanel,Capatana Marian,Chivu Mirela,Cirligea Florin-Eugen,Cortez Vasile,Dorobantu Stavarel,Dumitru I. Aurel,Geru Laura Oana,Ghiorghiu Marian,Ichim Andrei Ionut,Lungu Danut,Necoara Anamaria,Negru Marius-Catalin,Pascale Daniela-Andreia,Pricop Cristian-Florinel,Toma Broasca Virginia Geanina,Turcoeanu Valentina,Varga Vasile Constantin,Vilsan Dorel

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - Partea IV: "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor", mentionand in cadrul acesteia documentele care atesta forma de inregistrare in conditiile din tara de rezidenta.

Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv ofertantului asociat, tertului sustinator, subcontractantului, dupa caz), să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:Pentru persoanele fizice/ juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale, la data prezentarii acestuia.

Pentru persoanele fizice/ juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata).

In cazul ofertantilor nerezidenti, acestia vor prezenta orice documente edificatoare di... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul în care ofertantul are subcontractanti, Ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, proportia de subcontractare precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte, in conformitate cu prevederile art.219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul în care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie să facă dovada că, în ultimii 3 ani raportați la data limită de depunere a ofertelor stabilită în anunțul de participare, a prestat și a dus la bun sfârșit servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, în valoare cumulată de minim 4.500.000 lei fără TVA, realizate la nivelul a min un contract - max 3 contracte. Prin servicii similare se înțelege: a) servicii de planificare strategică, prognoza generării deșeurilor, analiza alternativelor tehnice și tehnologice de gestionare a deșeurilor municipale la nivel de Master Plan, Planuri de gestionare a deșeurilor (județene, regionale sau naționale) sau altele asemenea; b) servicii de consultanță/AT în infrastructura de mediu în domeniul accesării finanțărilor nerambursabile sau similare acestora (AT în evaluarea proiectelor/cererilor de finanțare, AT în elaborarea cererilor de finanțare, AT în elaborarea ghidului solicitant pt programele aferente implement fondurilor europene neramburs și altele asemenea), în domeniul infrastructurii de mediu; c) servicii de consultanță/AT în domeniul achizițiilor publice, respectiv întocmire documentații de atribuire pt contracte de lucrări/furnizare/servicii aferente unor proiecte de investiții în domeniul infrastructurii de mediu; Având în vedere faptul că scopul achiziției îl reprezintă obținerea unei finanțări nerambursabile, cel puțin unul din contractele prezentate pt îndeplinirea cerinței trebuie să fi inclus servicii de AT în elaborarea unei cereri/aplicații de finanțare în domeniul infrastructurii de mediu care a fost aprobată de finanțator. Prin sintagma ”domeniul infrastructurii de mediu” se înţelege: infrastructura de apă/apă uzată, managementul deșeurilor, biodiversitate, protecția naturii, decontaminare situri poluate, reducerea și/sau combaterea efectelor cauzate de fenomene naturale (de ex. inundații, eroziune, alunecări de teren, adaptare la schimbări climatice etc.), creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal). Prin servicii duse la bun sfarsit se înțelege: a) servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul contractului/activității ce reprezintă experiență similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii recepţionate la sfârşitul prestării. Dacă se vor prezenta ca exp simil contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci Ofertantul are obligația să evidențieze și să dovedească în mod clar în documentele prezentate care sunt serviciile de natură să indeplinescă cerința. Pt contractele a căror valoare este exprimată în alte monede decât lei, la calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pt fiecare an în parte. Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din Anexa la HG nr. 395/2016.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Operatorul economic va face dovada ca are implementat si mentine un sistem de Management al Calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea/activitatile principală (e) ce fac obiectul prezentei proceduri. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Cerinta nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, Partea "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea “Proportia de subcontractare”, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Subcontractare – Formularul nr. 9. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul 5. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea "Motive de excludere". - partea "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor"; - partea "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala.

Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV: "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: - numărul si data contractului invocat drept experienta similară, - obiectul serviciilor pentru care a fost responsabil în cadrul contractului, astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similară; - calitatea avută în contract (contractant, contractant asociat, subcontractant, după caz); - ponderea si/sau activitătile pentru care a fost responsabil; - data de început și data de finalizare a prestării serviciilor ce fac obiectul contractului; - beneficiarul contractului invocat și datele sale de contact, indiferent dacă acesta este autoritate contractantă sau client privat, - data și numărul proceselor verbale de recepție/ proceselor-verbale de predare-primire/ certificărilor de bună execuție/documentelor constatatoare sau altor documente echivalente emise de beneficiar, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară, conform celor declarate în DUAE, fără a se limita la acestea. În DUAE se vor înscrie cel puțin următoarele informații necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: - numărul și data contractului invocat drept experiență similară, - beneficiarul contractului invocat și datele sale de contact, indiferent dacă acesta este autoritate contractantă sau client privat; - obiectul serviciilor pentru care a fost responsabil în cadrul contractului, astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similară; - calitatea avută în contract (contractant, contractant asociat, subcontractant, după caz); - valoarea serviciilor prestate în cadrul contractului în lei, fără TVA; - data de început și data de finalizare a prestării serviciilor ce fac obiectul contractului; In cazul in care oferta este depusa de o asociere, si Ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV: "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat” cu informatiile aferente situatiei lui. Impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere – Formularul nr. 8. In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, si tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV: "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat” cu informatiile aferente situatiei lui. Impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Angajamentul ferm de sustinere tehnica si profesionala – Formularul nr. 10. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196, alin. (2) din Legea nr.98/2016, dupa cum urmeaza: - certificate sau documente emise sau contrasemnate de beneficiari publici sau privați, cum ar fi, fără a se limita la acestea, enumerarea nefiind cumulativă: document constatator, recomandare sau alte documente echivalente, copii ale unor părți relevante ale contractelor, procese-verbale de recepție, procese-verbale de predare-primire, certificări de bună execuție, din care să rezulte servicii similare celor ce fac obiectul Contractului ce urmează a fi atribuit, valori fără TVA, perioade de prestare, beneficiari, modul de îndeplinire a contractului și toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară, conform celor declarate în DUAE. În situaţia în care operatorul economic ce prezintă respectiva experienţă a realizat activităţi în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experienţă similară pentru un antreprenor general condiţia este ca respectivele activităţi să fie confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor,conform prevederilor Instrucțiunii Președintelui ANAP nr. 2/2017. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarilor finali ai serviciilor care fac obiectul contractelor prezentate drept experiență similară, pentru confirmarea celor prezentate de Ofertant. Documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari. In cazul asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod cumulativ. Odata cu DUAE se va prezenta Angajamentul tertului sustinator - Formularul nr. 10, impreuna cu documente anexa la angajament, transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care să rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, să garanteze AC că, în situația în care Ofertantul intâmpină dificultăți pe perioada derulării Contractului, terțul susținător se angajează să realizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale angajate, in mod complet, la timp și corect în conform cu reglementările legale, prin implic sa directă, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - Partea "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". In cazul in care oferta este depusa de o asociere, si Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu" cu informatiile aferente situatiei lui. Impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere – Formularul nr. 8. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016. Prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta de exemplu: un certificat emis de un organism independent sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei, precum proceduri/ manuale de calitate, activitate procedurata etc., similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001, valabil la data prezentarii acestora.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Procedura de atribuire a contractului este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de finantare cu MIPE AM POIM semnarea contractului facandu-se cu respectarea art.143 din HG 395/2016. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016 AC precizeaza ca va incheia contract cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu MIPE AM POIM.

In cazul in care indiferent de motive contractul de finantare cu MIPE AM POIM nu se va semna AC isi rezerva dreptul de a ANULA procedura de achizitie dupa primirea notificarii din partea MIPE AM POIM cu privire la neacordarea finantarii, incheierea contractului de achizitie publica devenind imposibila.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca AC si/sau MIPE AM POIM nu pot fi considerati... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale:

Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret”. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante prin SEAP, la rubrica intrebari.

In cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricație, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: In anuntul de participare publicat in SEAP, la rubrica “Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform Legii nr. 101/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Judetean Braila
Postanschrift: Piata Independentei nr. 1
Ort: Braila
Postleitzahl: 810210
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii.publice@portal-braila.ro
Telefon: +40 239619600/249
Fax: +40 239619044
Internet-Adresse: www.portal-braila.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022