Dienstleistungen - 270221-2022

Submission deadline has been amended by:  319387-2022
20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2022/S 098-270221

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Postanschrift: ul. Puławska 148/150
Ort: WARSZAWA
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-624
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Rykaczewska
E-Mail: monika.rykaczewska@policja.gov.pl
Telefon: +48 4772119-81
Fax: +48 4772118-57
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków

Referenznummer der Bekanntmachung: 72/Cag/22/MR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: K2 – czas realizacji usługi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany okres realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym: posiadania ważnego poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia lub wyższego potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

(warunek dotyczy również każdego z konsorcjantów lub podwykonawców, którzy w czasie realizacji Umowy mogą mieć dostęp do informacji niejawnych)

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty będzie żądał od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dotyczy wykonawców oraz odpowiednio wykonawców występujących wspólnie, podmiotów trzecich):

1.1.1 ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia lub wyższego potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (niniejsze dotyczy również każdego z konsorcjantów lub podwykonawców, którzy w czasie realizacji Umowy mogą mieć dostęp do informacji niejawnych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej

A) wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum 2 (dwóch) usług polegających na kompleksowym utrzymaniu czystości przez okres co najmniej 12 miesięcy

o wartości co najmniej 500 000,00 brutto każda.

B) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- co najmniej 8 osobami, uczestniczącymi w realizacji zamówienia posiadającymi poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum ,,poufne”, a także posiadającymi przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty będzie żądał od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dotyczy wykonawców oraz odpowiednio wykonawców występujących wspólnie, podmiotów trzecich):

1.1.1 wykazu wykonanych usług, potwierdzającego spełnianie warunku określonego w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2.A) SWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

1.1.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzającego spełnianie warunku określonego w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2.B) SW ,zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określonych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem platformy zakupowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w rozdz. X SWZ. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w rozdziale X SWZ. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Wymagania związane z platformą przedstawiono w rozdz. XII SWZ oraz na stronie platformy E-Zamawiający. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ poprzez wypełnienie formularza ofertowego na Platformie oraz dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych w SWZ, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie e-Zamawiający (https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl).

UWAGA:

Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia publicznego oraz warunki realizacji zamówienia, wymaga przed złożeniem ofert, odbycie wizji lokalnej budynków i terenów zewnętrznych przez potencjalnych wykonawców, która będzie obejmowała między innymi zapoznanie się z istniejącą infrastrukturą we wskazanej lokalizacji.

Wszelkie dokładane informacja dotyczące wizji lokalnej zostały określone w Rozdziale V SWZ.

Ponadto w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia m.in. w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wymagane jest odniesienie się do Części III „Podstawy wykluczenia”, Sekcja D „Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego” Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Wraz z dokumentem JEDZ należy złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022