Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 270230-2022

20/05/2022    S98

Polska-Bukowiec: Usługi związane z odpadami

2022/S 098-270230

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6112733573
Adres pocztowy: Robotnicza 6
Miejscowość: Bukowiec
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-533 Mysłakowice
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anita Pruchnik
E-mail: a.pruchnik@karkonosze.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.karkonosze.bip.net.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://karkonosze.bip.net.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Adres pocztowy: Robotnicza 6
Miejscowość: Bukowiec
Kod pocztowy: 58-533 Mysłakowice
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anita Pruchnik
E-mail: a.pruchnik@karkonosze.eu
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.karkonosze.bip.net.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka komunalna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 o kaloryczności powyżej 6MJ/kg w ilości 15000 Mg

Numer referencyjny: ZP.271.03.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80 mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz z przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

2. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie 15000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady będą przygotowane luzem.

3. Odpady można odbierać naczepami typu ruchoma podłoga. Minimalna gwarantowana waga załadunku odpadów wynosi 10Mg, a średnia waga załadunku dla ruchomej podłogi to ok. 13Mg.

4. Zamawiający informuje, że podczas procesu przetwarzania na instalacji odpady nie przechodzą przez separatory metali żelaznych i kolorowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy (składowisko odpadów)

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80 mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz z przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

2. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie 15000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady będą przygotowane luzem.

3. Odpady można odbierać naczepami typu ruchoma podłoga. Minimalna gwarantowana waga załadunku odpadów wynosi 10Mg, a średnia waga załadunku dla ruchomej podłogi to ok. 13Mg.

4. Zamawiający informuje, że podczas procesu przetwarzania na instalacji odpady nie przechodzą przez separatory metali żelaznych i kolorowych.

5. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) i przepisami wykonawczymi.

6. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 17:00. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający zakłada minimum 4 transporty dziennie do maksymalnie 16 transportów.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji Instalacji, w której odebrane odpady będą poddawane procesowi odzysku.

8. Załadunek odpadów jest po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten stanowić będzie wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów.

9. Zamawiający sporządza kartę przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) przed rozpoczęciem transportu, która po ostatecznym potwierdzeniu w BDO przez Transportującego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktur.

10. Wykonawca zobowiązany jest po każdym miesiącu wykonywania usługi przedstawiać Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie ich zagospodarowania ze wskazaniem procesu odzysku wyszczególnionego w załączniku nr 1 do w/w ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Wykonawca musi wskazać w ofercie instalację, w której odebrane odpady będą poddawane procesowi odzysku.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

12. Wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia ponosi Wykonawca, bez prawa żądania ich zwrotu od Zamawiającego.

13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach zawartych w Załączniku nr 6 SWZ Istotne postanowienia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca winien posiadać:

• aktualny i ważny wpis do BDO w tym o kodzie 19 12 12 zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., art. 233 ustawy

• aktualne i ważne zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie minimum 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości minimalnej 9 000 Mg.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy (składowisko odpadów)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

I kwartał 2023

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022