Dienstleistungen - 270407-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Zagreb: Prateće ili pomoćne usluge prijevoza; usluge putnih agencija

2022/S 098-270407

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Narodne novine d.d.
Nacionalni registracijski broj: 64546066176
Poštanska adresa: Savski gaj XIII. put 6
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Miroslav ivanković
E-pošta: miroslav.ivankovic@nn.hr
Telefon: +385 16652788
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.nn.hr
Adresa profila kupca: www.nn.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0019890
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: nakladništvo, tiskarstvo, trgovačka djelatnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Prijevozničke usluge dostave robe po RH

Referentni broj: 06-43/08-22 VN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
63000000 Prateće ili pomoćne usluge prijevoza; usluge putnih agencija
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su prijevozničke usluge dostave robe po RH s ciljem ugovora o javnoj nabavi usluga na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci. Ovaj postupak nabave se odnosi samo na grupu I koja se odnosi paletnu dostavu robe.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 750 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
63000000 Prateće ili pomoćne usluge prijevoza; usluge putnih agencija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Republika Hrvatska

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su prijevozničke usluge dostave robe po RH s ciljem ugovora o javnoj nabavi usluga na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci. Ovaj postupak nabave se odnosi samo na grupu I koja se odnosi paletnu dostavu robe.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Status preuzete pošiljke od prijema do predaje / Ponder: 6%
Kriterij kvalitete - Naziv: Povrat ovjerene dokumentacije naručitelju / Ponder: 4%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 750 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno točki 16.DoN-a.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/06/2022
Lokalno vrijeme: 09:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/06/2022
Lokalno vrijeme: 09:30
Mjesto:

Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2022