Dienstleistungen - 270408-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Zagreb: Usluge održavanja i popravaka programske podrške

2022/S 098-270408

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Nacionalni registracijski broj: 49508397045
Poštanska adresa: Donje Svetice 38
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Sandra Lukić
E-pošta: nabava@mzo.hr
Telefon: +385 14594533
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://mzo.gov.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0019970
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix

Referentni broj: EBN-4-2022-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 950 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb, Donje Svetice 38

II.2.4)Opis nabave:

Usluge održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Broj pruženih usluga održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima / Ponder: 10 bodova (10%)
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 950 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a) Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

b) Gospodarski subjekt mora dokazati da ima ovlaštenje za pružanje usluge održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix.

Sukladno čl. 260. ZJN 2016 Ponuditelji u sklopu ponude dostavljaju ispunjeni ESPD obrazac, a Naručitelj sukladno čl. 263. ZJN 2016 može od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenata te će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da gospodarski subjekt zadovoljava uvjete za obavljanje profesionalne sposobnosti:

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana. Naručitelj ne propisuje starost navedenog dokumenta. Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Gospodarski subjekt dokazuje da ima ovlaštenje za pružanje usluge održavanja i unaprjeđenje Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima – Centrix dostavljanjem izjave ili potvrde proizvođača sustava za poslovanje „Centrix“ ili ovlaštenog predstavnika proizvođača u Republici Hrvatskoj sustava za poslovanje “Centrix“ o osposobljenosti ponuditelja za održavanje i nadogradnju sustava koji je predmet nabave ili izjave ponuditelja da je isti ujedno proizvođač, odnosno vlasnik software-a sustava za poslovanje „Centrix“.

Obrazloženje traženih uvjeta sposobnosti:

Navedeni dokaz sposobnosti se traži obzirom je predmet nabave održavanje i nadogradnja postojećeg „Centrix“ sustava, kojih je Naručitelj korisnik. Isporučitelj je obvezan nakon ispunjenja ugovornih obveza, ili na zahtjev Naručitelja i tijekom trajanja ugovora, omogućiti Naručitelju korištenje izvornog koda za dio poslovnog sustava Centrix koji se nadograđuje i koji je predmet nabave, a Naručitelj se obvezuje preuzeti izvorni kod i koristiti ga samo za svoje potrebe.

Vezano za pojam ažurni popratni dokument, to je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/06/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/06/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2022