Dienstleistungen - 270409-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Rijeka: Djelatnosti pomorskoga prijevoza

2022/S 098-270409

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Primorsko-goranska županija
Nacionalni registracijski broj: 32420472134
Poštanska adresa: Adamićeva 10
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Upravni odjel za proračun, financije i nabavu
E-pošta: javna.nabava@pgz.hr
Telefon: +385 51351821
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pgz.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Mali Lošinj
Nacionalni registracijski broj: 72167903884
Poštanska adresa: Riva lošinjskih kapetana 7
Mjesto: Mali Lošinj
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51550
Država: Hrvatska
E-pošta: gradonacelnica@mali-losinj.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mali-losinj.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Rab
Nacionalni registracijski broj: 09555102027
Poštanska adresa: Trg Municipium Arba 2
Mjesto: Rab
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51280
Država: Hrvatska
E-pošta: gradonacelnik@grad-rab.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.rab.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0019926
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Zajednička nabava usluge prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji Veli Lošinj-Rab-Veli Lošinj

Referentni broj: 07/02-22/07
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60640000 Djelatnosti pomorskoga prijevoza
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet javne nabave je pružanje usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji na relaciji Veli Lošinj-Rab s povratnim putovanjem

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 935 986.70 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60640000 Djelatnosti pomorskoga prijevoza
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Primorsko-goranska županija (luke Veli Lošinj i Rab)

II.2.4)Opis nabave:

Javna nabava pružanja usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji na relaciji Veli Lošinj-Rab s povratnim putovanjem

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehničke karakteristike broda (Kb) / Ponder: 50,00
Cijena - Ponder: 50,00
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 935 986.70 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Ugovor sklapaju Primorsko-goranska županija, Grad Mali Lošinj i Grad Rab na 6 godina

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/06/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 30/06/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Primorsko-goranska županija, Slogin kula 2, Rijeka

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2022