Dienstleistungen - 270438-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Landsmeer: Softwareprogrammering en -advies

2022/S 098-270438

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente Landsmeer
Nationaal identificatienummer: 22443872
Postadres: Raadhuisstraat 1
Plaats: Landsmeer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1121 XC
Land: Nederland
Contactpersoon: Jacco Laan
E-mail: inkoop@landsmeer.nl
Telefoon: +31 204877111
Fax: +31 204826091
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.landsmeer.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.landsmeer.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/244140fb96a83e9d83995d0a753daa72
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Gemeente Landsmeer
Postadres: Postbus 1
Plaats: Landsmeer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1120 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Jacco Laan
E-mail: inkoop@landsmeer.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.landsmeer.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/244140fb96a83e9d83995d0a753daa72
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaaksysteem

Referentienummer: 20220516
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit het leveren, implementeren, werkend opleveren, onderhouden en ondersteunen van het zaaksysteem en DMS.

Er worden ook integraties en koppelingen uitgevraagd met softwarepakketten van andere leveranciers.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landsmeer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

0

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriterium / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie leidraad.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging mogelijk. Staat vermeld in de leidraad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen faillissement of surseance van betaling

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 093-255168
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: communicatie.rb-nho@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616161
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Holland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022