Dienstleistungen - 270442-2022

20/05/2022    S98

België-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van communicatie- en multimediasoftware

2022/S 098-270442

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Toerisme Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0225.944.375_16717
Postadres: Grasmarkt 61
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Milo Vergucht
E-mail: milo.vergucht@toerismevlaanderen.be
Telefoon: +32 473555361
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.toerismevlaanderen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446537
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446537
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Toerisme+Vlaanderen-TVL%2F2022%2F1496%2FPAR-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Toerisme

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HYBR as a company

Referentienummer: Toerisme Vlaanderen-TVL/2022/1497/CON-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212500 Diensten voor ontwikkeling van communicatie- en multimediasoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het opzetten van een publiek-private samenwerking (PPS), waarbij Toerisme Vlaanderen met de gekozen private partner(s) een speciale projectvennootschap (SPV) opricht om het project ‘Digitaal platform voor hybride congressen en events’ samen en volgens bepaalde afspraken te realiseren.

De SPV zal onder meer instaan voor:

 het commercialiseren en exploiteren van het platform;

 advies en ondersteuning voor de opbouw van het platform voor congressen en events, inclusief eventuele dienstverlening voor de invulling en beheer van specifieke event-applicaties (project management);

- het verder uitbouwen van het digitaal platform HYBR tot een performant, competitief platform;

- continue ontwikkeling van de technologische mogelijkheden (streaming, XR, VR … ).

Verdere modaliteiten:

- Toerisme Vlaanderen neemt een minderheidsparticipatie in de SPV op met de intentie om deze participatie voor een duur van 4 jaar aan te houden;

- Bij overeenkomst van 13 april 2021 verleende Toerisme Vlaanderen aan Technopolis en Leuven MindGate een kosteloze licentie op de intellectuele eigendomsrechten van Toerisme Vlaanderen op HYBR zonder enige beperking in ruimte, tijd en/of drager.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
98510000 Dienstverlening door commercieel en industrieel personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het opzetten van een publiek-private samenwerking (PPS), waarbij Toerisme Vlaanderen met de gekozen private partner(s) een speciale projectvennootschap (SPV) opricht om het project ‘Digitaal platform voor hybride congressen en events’ samen en volgens bepaalde afspraken te realiseren.

De SPV zal onder meer instaan voor:

 het commercialiseren en exploiteren van het platform;

 advies en ondersteuning voor de opbouw van het platform voor congressen en events, inclusief eventuele dienstverlening voor de invulling en beheer van specifieke event-applicaties (project management);

- het verder uitbouwen van het digitaal platform HYBR tot een performant, competitief platform;

- continue ontwikkeling van de technologische mogelijkheden (streaming, XR, VR … ).

Verdere modaliteiten:

- Toerisme Vlaanderen neemt een minderheidsparticipatie in de SPV op met de intentie om deze participatie voor een duur van 4 jaar aan te houden;

- Bij overeenkomst van 13 april 2021 verleende Toerisme Vlaanderen aan Technopolis en Leuven MindGate een kosteloze licentie op de intellectuele eigendomsrechten van Toerisme Vlaanderen op HYBR zonder enige beperking in ruimte, tijd en/of drager.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Toerisme Vlaanderen organiseert een informatiesessie, waarop de overheidsopdracht wordt toegelicht en geïnteresseerde kandidaten aanwezig moeten zijn en vragen kunnen stellen.

De informatiesessie gaat door op woensdag 25 mei 2022 om 14.00 uur in de kantoren van Toerisme Vlaanderen (Grasmarkt 61, 1000 Brussel, België). Eventuele wijzigingen in datum of uur worden meegedeeld via een rechtzettend bericht in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De informatiesessie is verplicht. De aanwezigen ontvangen een aanwezigheidsattest dat verplicht bij de aanvraag tot deelneming te voegen is.

Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht op voorhand hun aanwezigheid te bevestigen door de namen van de deelnemende perso(o)n(en) (maximum twee (2)) te mailen naar Milo Vergucht via miilo.vergucht@toerismevlaanderen.be uiterlijk op dinsdag 24 mei 2022 om 12.00 uur.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie selectieleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

Zie selectieleidraad.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie selectieleidraad.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/06/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022