Dienstleistungen - 270459-2022

20/05/2022    S98

Nederland-'s-Gravenhage: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

2022/S 098-270459

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Nationaal identificatienummer: 27367015
Postadres: Laan van Nieuw Oost-Indië 300
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2593 CE
Land: Nederland
Contactpersoon: Chris Varkevisser
E-mail: aanbestedingen@nwo.nl
Telefoon: +31 703494605
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.nwo.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198918
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198918
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accountantsdiensten NWO-D

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79200000 Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst voor het uitvoeren van accountsdiensten ten behoeve van NWO-D, zoals omschreven en nader gespecificeerd in de Aanbestedingsdocumenten met één (1) Inschrijver die binnen de gestelde kaders van het aanbestedingsrecht, de economisch meest voordelige inschrijving voor de Opdracht heeft gedaan. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding.

Voor meer informatie over de Opdracht wordt verwezen naar de Aanbestedingsdocumenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79210000 Boekhoudkundige en auditdiensten
79211000 Boekhoudingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De kaderwet ZBO schrijft voor dat de jaarrekening van NWO gecontroleerd moet worden door een externe accountant. De jaarrekening moet voorzien worden van een controleverklaring. De huidige overeenkomst voortvloeiend uit de aanbesteding 2019 loopt af per 16 oktober 2023 en betreft de controle van de boekjaren 2019 t/m 2022.

De scope van de Opdracht welke wordt aanbesteed betreft:

Jaarlijks certificerende functie:

• Het controleren van de enkelvoudige jaarrekening van NWO-D en de geconsolideerde jaarrekening van heel NWO en het opleveren van de bijbehorende controleverklaring(en) en accountantsverslag, het uitvoeren van een interim-controle en balanscontrole inclusief bijbehorende rapportage in de vorm van

een managementletter en het vervullen van de natuurlijke adviesfunctie.

Werkzaamheden op afroep:

• Het uitvoeren van subsidiecontroles op projectverantwoordingen van onderzoeksprojecten op

grond van (inter)nationale wet- en regelgeving inclusief het afgeven van een controleverklaring;

• Het uitvoeren van andere controle-, beoordelings- of andere assurance-opdrachten

• Het uitvoeren van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden

Voor meer informatie over de Opdracht wordt verwezen naar het Beschrijvend document en het Programma van Eisen, dat is opgenomen in Negometrix.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/10/2023
Einde: 01/07/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst zal naar verwachting ingaan op 17 oktober 2023 en wordt afgesloten met een vaste looptijd tot 1 juli 2028, omvattende de controle op boekjaren 2023, 2024, 2025, 2026 en 2027. De Aanbestedende dienst heeft het recht de Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden één (1) maal eenzijdig te verlengen met een periode van één (1) jaar (boekjaar 2028).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie Beschrijvend document

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De aanbestedingsprocedure wordt digitaal uitgevoerd via Negometrix. Het verdient aanbeveling eerst het Beschrijvend document door te nemen. Het Beschrijvend document schetst het kader waarbinnen de aanbestedingsprocedure plaatsvindt en verwijst naar de relevante bijlagen en vragenlijsten in Negometrix waar de documenten m.b.t. de Inschrijving dienen te worden ingediend.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/09/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/09/2022
Plaatselijke tijd: 11:30
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Doordat de Inschrijvingen digitaal worden geopend, heeft het voor de Inschrijvers geen meerwaarde om deze opening bij te wonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondisementsrechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De Aanbestedende dienst neemt een opschortende termijn in acht van 20 kalenderdagen welke aanvangt op de dag na de datum van verzending van de Mededeling van de gunningsbeslissing aan de betrokken Inschrijvers.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022