Dienstleistungen - 270464-2022

20/05/2022    S98

België-Kraainem: Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel

2022/S 098-270464

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Kraainem
Nationaal identificatienummer: BE207 484 285
Postadres: A. Dezangrélaan 17
Plaats: Kraainem
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1950
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Veerle Willegems
E-mail: veerle.willegems@kraainem.be
Telefoon: +32 27192064
Fax: +32 27192044
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kraainem.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1123/0Z/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Terbeschikkingstelling deskundige ondersteuning omgevingsambtenaar

Referentienummer: 2022/Terbeschikkingstelling omgevingsambtenaar
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79621000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33180000 Functionele ondersteuning
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Terbeschikkingstelling deskundige ondersteuning omgevingsambtenaar

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ervaring met omgevingsdossier op lokaal niveau / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Onmiddelijke inzetbaarheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kennis met de werking van het lokaal bestuur / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en gestaafd met certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd

3. CV van de persoon (personen) die effectief de diensten zullen leveren aan gemeente Kraainem, relevant om deze opdracht met de nodige deskundigheid uit te voeren.

Eventuele minimumeisen:

2. Lijst van gelijkaardige diensten

3. CV

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Niet van toepassing.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/06/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/10/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/06/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

vergaderzaal van het Schepencollege

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Luc Pintelon (voorzitter)

Jean Pitot (bijzitter)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022