Dienstleistungen - 270465-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Volendam: Straatveegdiensten

2022/S 098-270465

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Edam-Volendam
Nationaal identificatienummer: 232171628
Postadres: W. van der Knoopdreef 1
Plaats: Volendam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1132 KN
Land: Nederland
Contactpersoon: Pim Hoffs
E-mail: p.hoffs@edam-volendam.nl
Telefoon: +31 299398398
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.edam-volendam.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1462efc283ea437a67017f26bb7ba754
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1462efc283ea437a67017f26bb7ba754
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: TenderNed
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onkruid en veegvuil beheersing

Referentienummer: 21.210-OW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90612000 Straatveegdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat in hoofdlijnen de volgende diensten:

• Beheersen van onkruid en veegvuil op verharding

• Ter beschikking stellen van materieel en mankracht

• Bijkomende werkzaamheden

De gemeente Edam-Volendam op zoek naar één leverancier voor materiaal inclusief vakbekwame bediening ten behoeve van onkruidbestrijding op verhardingen in het hele werkgebied van de gemeente Edam-Volendam, gedurende het gehele jaar, met de focus op de periode april-oktober. De werkzaamheden bestaan uit het onkruidvrij maken van verhardingen, het betreft wegen, fiets- en voetpaden en trottoirs door middel van borstelen, heet water en vegen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000 Straatreinigings- en veegdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Edam-Volendam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is circa 5000 uren per jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: In te zetten materieel / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze Raamovereenkomst wordt onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever afgesloten, met een looptijd van twee (2) jaar, met een aan de Opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van maximaal twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Deze Raamovereenkomst wordt onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever afgesloten, met een looptijd van twee (2) jaar, met een aan de Opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van maximaal twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Haarlem
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: kantonzaanstad@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022