Dienstleistungen - 270534-2022

Submission deadline has been amended by:  301898-2022
20/05/2022    S98

Polen-Danzig: Dienstleistungen im juristischen Bereich

2022/S 098-270534

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Pomorskie
Nationale Identifikationsnummer: 191674836
Postanschrift: ul. Okopowa 21/27
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 80-810
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Jeryś
E-Mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefon: +48 583268735
Fax: +48 583268557
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.pomorskie.eu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie obsługi prawnej

Referenznummer der Bekanntmachung: DAZ-Z.272.38.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79100000 Dienstleistungen im juristischen Bereich
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP). Obsługa prawna powinna być świadczona w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych oraz ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze w celu ochrony interesów Województwa Pomorskiego. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną/ne część/części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączniku nr 1 do SWZ oraz wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część NR 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79111000 Rechtsberatung
79112000 Vertretung vor Gericht
79121000 Urheberrechtsberatung
79131000 Dokumentationsdienste
79100000 Dienstleistungen im juristischen Bereich
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część pierwsza zamówienia obejmuje świadczenie obsługi prawnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: DEFS), Departamentu Programów Regionalnych (dalej: DPR), Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego (dalej: DRRP), Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: DPROW), Departamentu Edukacji i Sportu (dalej: DES), Departamentu Kultury (dalej: DK), Departament Środowiska i Rolnictwa (dalej: DROŚ). Obsługa prawna powinna być świadczona w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tj.Dz.U.2020.75 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (tj.Dz.U.2020.1651 ze zm.) w celu ochrony interesów Województwa Pomorskiego. Zamówienie zostało podzielone na 2 (dwie) części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną/ne część/części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączniku nr 1 do SWZ oraz wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

3. Podwykonawstwo:

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2) W związku z realizacją zamówienia zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (jeżeli są już znani) nazwy tych podwykonawców.

4) Powierzenie części podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia prowadzone jest w PLN.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia podstawowego wynosi 31 miesięcy, przy czym wykonywanie zamówienia należy rozpocząć nie wcześniej niż od dnia 1.07.2022 roku. Tym samym planowany termin realizacji zamówienia podstawowego Zamawiający przewiduje od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.01.2025 r. Zamówienie w ramach opcji rozpoczyna się w terminie zakończenia zamówienia podstawowego i może trwać maksymalnie do 24 miesięcy. Zgodnie z art. 359 ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne stosuje się przepisy ustawy właściwe dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro, z możliwością wyłączenia stosowania wybranych przepisów ustawy Pzp, o których mowa w art. 360 tejże ustawy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie zawodowe osób uczestniczących w zamówieniu / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: test wiedzy / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 31
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji , gdy w toku wykonywania umowy w sposób zasadniczy nie zmniejszył się zakres zadań publicznych wykonywanych przez Zamawiającego, a mających związek z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, zwiększającym przedmiot zamówienia maksymalnie do 24 miesięcy, pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa (tj. cena za jeden miesiąc) nie ulegnie zwiększeniu za wyjątkiem możliwości jednorazowego wzrostu ceny o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług przyjęty na rok 2025 – jednak nie więcej niż o 10 % . Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji, sposobu zapłaty, kar umownych itp. (oprócz zasad waloryzacji określonej w umowie) będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 31 października 2024 roku.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Pomocy technicznej na lata 2022-2023 RPPM.12.01.00-22-0002/21-01, projektu z Pomocy Technicznej na 2022 rok w ramach zadania W-DPROW-01-PROW Schemat I PT PROW 2014-2020 oraz analogicznie w kolejnych latach w projektach, które będą przygotowywane przez Instytucję w zakresie Pomocy Technicznej, finansowanych ze środków pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia w niniejszym postępowaniu wadium. 1. Projektowane postanowienia umowy, w tym przewidziane zmiany do umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ (wzór umowy).

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część NR 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79111000 Rechtsberatung
79112000 Vertretung vor Gericht
79121000 Urheberrechtsberatung
79131000 Dokumentationsdienste
79100000 Dienstleistungen im juristischen Bereich
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część druga zamówienia obejmuje świadczenie obsługi prawnej Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji (dalej: DAZ), Departamentu Cyfryzacji (dalej: DC), Biura Realizacji Projektów (dalej: BP), Departamentu Kontroli (dalej: DKO), Biura Audytu Wewnętrznego (dalej: BAW), Departamentu Rozwoju Gospodarczego (dalej: DRG).

Obsługa prawna powinna być świadczona w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych oraz ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze w celu ochrony interesów Województwa Pomorskiego.

Zamówienie zostało podzielone na 2 (dwie) części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną/ne część/części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączniku nr 1 do SWZ oraz wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

3. Podwykonawstwo:

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2) W związku z realizacją zamówienia zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (jeżeli są już znani) nazwy tych podwykonawców.

4) Powierzenie części podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia prowadzone jest w PLN.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia podstawowego wynosi 31 miesięcy, przy czym wykonywanie zamówienia należy rozpocząć nie wcześniej niż od dnia 1.07.2022 roku. Tym samym planowany termin realizacji zamówienia podstawowego Zamawiający przewiduje od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.01.2025 r. Zamówienie w ramach opcji rozpoczyna się w terminie zakończenia zamówienia podstawowego i może trwać maksymalnie do 24 miesięcy. Zgodnie z art. 359 ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne stosuje się przepisy ustawy właściwe dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro, z możliwością wyłączenia stosowania wybranych przepisów ustawy Pzp, o których mowa w art. 360 tejże ustawy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: doświadczenie zawodowe osób uczestniczących w zamówieniu / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: test wiedzy / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 31
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji , gdy w toku wykonywania umowy w sposób zasadniczy nie zmniejszył się zakres zadań publicznych wykonywanych przez Zamawiającego, a mających związek z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, zwiększającym przedmiot zamówienia maksymalnie do 24 miesięcy, pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa (tj. cena za jeden miesiąc) nie ulegnie zwiększeniu za wyjątkiem możliwości jednorazowego wzrostu ceny o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług przyjęty na rok 2025 – jednak nie więcej niż o 10 % . Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji, sposobu zapłaty, kar umownych itp. (oprócz zasad waloryzacji określonej w umowie) będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 31 października 2024 roku.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Pomocy technicznej na lata 2022-2023 RPPM.12.01.00-22-0002/21-01, projektu z Pomocy Technicznej na 2022 rok w ramach zadania W-DPROW-01-PROW Schemat I PT PROW 2014-2020 oraz analogicznie w kolejnych latach w projektach, które będą przygotowywane przez Instytucję w zakresie Pomocy Technicznej, finansowanych ze środków pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia w niniejszym postępowaniu wadium. 1. Projektowane postanowienia umowy, w tym przewidziane zmiany do umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ (wzór umowy).

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym w art. 111 ustawy Pzp.

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeśli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczając do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

8. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

2. Ponadto zgodnie z art. 5k Rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 8 kwietnia 2022 r. zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą

w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Zamawiający dokona weryfikacji czy podmioty o których mowa powyżej podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz czy podlegają zakazowi zamówień o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 8 kwietnia 2022 r.

I. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.

ciąg dalszy sekcja III 1.2) ogłoszenia

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

ciąg dalszy z sekcji III 1.1) ogłoszenia

2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla Części 1:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony (dla Części 1), jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji niniejszego zamówienia min. 7 (siedem) osób zdolnych do wykonania zamówienia, przy czym:

a) każda osoba posiada uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze w postaci tytułu zawodowego radcy prawnego albo adwokata, lub działa jako prawnik zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej,

b) każda osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, z czego co najmniej 4 osoby posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej lub instytucji wdrażającej lub instytucji certyfikującej lub instytucji audytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w tym:

a) co najmniej jedna osoba uczestniczyła w wydaniu co najmniej 3 decyzji (należy wskazać jej sygnaturę oraz nazwę organu wydającego) w przedmiocie zwrotu środków publicznych na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

b) co najmniej jedna osoba reprezentowała stronę przed sądami administracyjnymi co najmniej w 3 sprawach, (należy wskazać jej sygnaturę oraz nazwę sądu administracyjnego) w których przedmiotem był zwrot środków publicznych przeznaczonych na realizację programów współfinansowanych ze środków UE,

c) co najmniej jedna osoba reprezentowała stronę w co najmniej 2 postępowaniach dotyczących egzekucji w administracji,

d) co najmniej jedna osoba reprezentowała stronę w co najmniej 2 postępowaniach sądowo-administracyjnych (należy wskazać jej sygnaturę i nazwę sądu), dotyczących procedury odwoławczej w sprawach oceny wniosku o dofinansowanie ze środków UE,

e) co najmniej jedna osoba posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej organizatora instytucji kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

f) co najmniej jedna osoba posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej organu prowadzącego szkołę, placówkę lub placówkę doskonalenia nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe będącego jednostką samorządu terytorialnego, w tym uczestniczyła w tworzeniu/opiniowaniu co najmniej 2 projektów aktów prawa miejscowego z zakresu edukacji (wykonawca winien podać jego organ wydający, datę, numer i tytuł),

g) co najmniej jedna osoba uczestniczyła w doradztwie prawnym w zakresie ochrony środowiska, w tym z zakresu przepisów będących podstawą wydawania decyzji dotyczących przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie eksploatowania jest instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

h) co najmniej jedna osoba uczestniczyła dwukrotnie w doradztwie prawnym w zakresie ochrony środowiska, w tym w zakresie przepisów będących podstawą wydawania decyzji dotyczących pozwolenia na wytwarzanie odpadów i/lub pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów i/lub dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,

ciąg dalszy poniżej

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

i) co najmniej jedna osoba uczestniczyła w wydaniu co najmniej 2 opinii prawnych z zakresu gospodarki odpadami,

j) co najmniej jedna osoba uczestniczyła w wydaniu co najmniej 2 opinii prawnych z zakresu zastosowania prawa administracyjnego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dla Części 2:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony (dla Części 2), jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji niniejszego zamówienia min. 2 (dwie) osoby zdolne do wykonania zamówienia przy czym:

a) każda osoba posiada uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze w postaci tytułu zawodowego radcy prawnego albo adwokata, lub działa jako prawnik zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej,

b) każda z osób posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz:

a) co najmniej jedna osoba reprezentowała stronę w co najmniej 2 postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (należy podać sygnaturę KIO),

b) co najmniej jedna osoba wydała co najmniej 3 opinie z zakresu prawa zamówień publicznych,

c) co najmniej jedna osoba w okresie ostatnich pięć lat przed dniem składania/otwarcia ofert wykonywała lub wykonuje usługę stałej obsługi prawnej w zakresie obejmującym przynajmniej doradztwo dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego (tj. podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) przez okres min. 12 miesięcy (przy czym, jeżeli jest to usługa wykonywana to wykonawca musi wykazać jej 12 miesięczną realizację),

d) co najmniej jedna osoba uczestniczyła w obsłudze komórki organizacyjnej, w zakresie zadań której mieściły się zadania dotyczące kontroli i audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

e) co najmniej jedna osoba wydała przynajmniej 3 opinie prawne w zakresu skarg i wniosków lub zadań kontroli/audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

f) co najmniej jedna osoba wydała przynajmniej 3 opinie prawne w zakresu dyscypliny finansów publicznych,

g) co najmniej jedna osoba uczestniczyła w doradztwie prawnym po stronie zamawiającego w przynajmniej jednym postępowaniu przetargowym z zakresu kompleksowej dostawy energii elektrycznej,

h) co najmniej jedna osoba uczestniczyła w doradztwie prawnym dotyczącym aportowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce prawa handlowego

i) co najmniej jedna osoba w okresie ostatnich trzech lat uczestniczyła w doradztwie prawnym po stronie zamawiającego w przynajmniej 3 postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość co najmniej dwóch postępowań przekraczała kwotę, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, oraz jedno z postępowań dotyczyło dostawy oprogramowania, lub urządzeń IT,

j) co najmniej jedna osoba uczestniczyła w opiniowaniu 2 umów z zakresu praw autorskich do programów komputerowych,

k) co najmniej jedna osoba uczestniczyła w opiniowaniu 2 umów wsparcia technicznego oprogramowania.

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

ciąg dalszy sekcja III 1.3 ogłoszenia

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

ciąg dalszy z sekcji III 1.2.ogłoszenia

5. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem (podmiot trzeci), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

I. Dokumenty składane razem z ofertą

Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie istotne informacje wymagane we wzorze. Do oferty należy załączyć Wzór formularza wykazu do kryterium „Doświadczenie zawodowe osób uczestniczących

w zamówieniu” na daną Części zamówienia – wykaz ten nie podlega uzupełnieniu.

1. Wraz z ofertą należy złożyć:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ):

Oświadczenie składają odrębnie:

każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Wymagana forma: określono w swz.

2) Pełnomocnictwo, w przypadku:

a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy tj. umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.

Wymagana forma: określono w swz.

3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wymagana forma: określono w swz.

ciag dalszy poniżej

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wymagana forma: określono w swz.

5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wymagana forma: określono w swz.

6) Oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 8) dotyczące art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) oraz związane z zakazem zamówień o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VII podrozdział VII.I SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 8 do SWZ).

Oświadczenie składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).

Wymagana forma: określono w swz.

7) Do oferty należy załączyć Wzór formularza wykazu do kryterium „Doświadczenie zawodowe osób uczestniczących w zamówieniu” – wykaz ten nie podlega uzupełnieniu.

Wymagana forma: określono w swz.

X. Dokumenty składane na wezwanie, podmiotowe środki dowodowe

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:

1) Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. VIII ust. 2 SWZ - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

4. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego. Szczegółowe zasady związane z złożeniem dokumentów i oświadczeń określa swz.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamaw. poinformuje wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów., zamaw. będzie żądał przed zawarciem umowy kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty lub umowy, o której mowa w niniejszym ustępie.

3. Wykonawca, w dniu podpisania umowy , złoży aktualne na dzień składania oświadczenia, że:

a) nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

b) nie istnieją wobec Wykonawcy okoliczności, o których mowa w art. 5k rozp. Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozp. Rady UE 2022/576. Pozostałe inf. w tym zakresie wskazano w sekcji ogłoszenia dot. części zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 09:10
Ort:

Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest: Jolanta Jeryś – pracownik Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji UMWP

Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. W przypadku awarii Platformy zakupowe, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej postęp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów (dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia):

1) cena: waga 40% (PK1)

2) doświadczenie zawodowe osób uczestniczących w zamówieniu: waga 30% (PK2)

3) test wiedzy: waga 30% (PK3)

Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie z wzorem:

PO = PK1 + PK2 + PK3

PO – liczba punktów przyznanych ofercie

PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena”

PK2 – liczba punktów dla kryterium „Doświadczenie zawodowe osób uczestniczących w zamówieniu”

PK3 - liczba punktów dla kryterium „Test wiedzy”

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Szczegółowy opis kryteriów określa swz. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu wszelkie inne informację dot. przedmiotowego zamówienia, warunków, dokumentów i oświadczeń, umowy i jej zmian, ustawy RODO itp. - określono w swz.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej (Rozdział XXIV SWZ)

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022