Dienstleistungen - 270562-2022

20/05/2022    S98

Polen-Nowy Targ: Kreditgewährung

2022/S 098-270562

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Powiatu Nowotarskiego
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: Bolesława Wstydliwego 14
Ort: Nowy Targ
NUTS-Code: PL219 Nowotarski
Postleitzahl: 34-400
Land: Polen
E-Mail: przetarg@nowotarski.pl
Telefon: +48 182661300
Fax: +48 182661344
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nowotarski.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.nowotarski.pl/bip/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2022.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZA.272.21.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2022.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi udzielenia kredytu długoterminowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.)

1. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2022.

2. Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł.

3. Okres kredytowania: lata 2022 – 2031.

4. Kredyt będzie pobierany transzami od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale IV SWZ przedmiotowego postępowania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 091 157.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL219 Nowotarski
Hauptort der Ausführung:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi udzielenia kredytu długoterminowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.)

1. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2022.

2. Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł.

3. Okres kredytowania: lata 2022 – 2031.

4. Kredyt będzie pobierany transzami od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

5. Określenie wysokości transz kredytu oraz termin postawienia środków do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki w terminie 2 dni roboczych przed terminem postawienia środków do dyspozycji Zamawiającego.

6. Dyspozycje uruchamiania transz mogą być składane na wzorze określonym przez bank.

7. Dyspozycje uruchomienia transz kredytu będą przesyłane w formie elektronicznej (mail lub home banking) z zachowaniem terminu uruchomienia transzy. Natomiast oryginał zostanie niezwłocznie dostarczony do banku. Dostarczenie oryginału nie może determinować uruchomienia transzy kredytu.

8. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w miesięcznych ratach w następujących terminach i kwotach:

Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w miesięcznych ratach w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca w następujących terminach i kwotach:

1) Do dnia 31 stycznia 2023 roku w kwocie – 100.000,00 złotych (jedna rata w 2023 roku);

2) Do dnia 31 stycznia 2024 roku w kwocie – 100.000,00 złotych (jedna rata w 2024 roku);

3) Do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie – 1.300.000,00 złotych (11 rat od stycznia do listopada po 108 333 zł każda, jedna rata w grudniu w wysokości 108 337 zł);

4) Do dnia 31 grudnia 2026 roku w kwocie – 1.300.000,00 złotych (11 rat od stycznia do listopada po 108 333 zł każda, jedna rata w grudniu w wysokości 108 337 zł);

5) Do dnia 31 grudnia 2027 roku w kwocie – 1.300.000,00 złotych (11 rat od stycznia do listopada po 108 333 zł każda, jedna rata w grudniu w wysokości 108 337 zł);

6) Do dnia 31 grudnia 2028 roku w kwocie – 1.100.000,00 złotych (11 rat od stycznia do listopada po 91 667 zł każda, jedna rata w grudniu w wysokości 91 663 zł);

7) Do dnia 31 grudnia 2029 roku w kwocie – 2.000.000,00 złotych (11 rat od stycznia do listopada po 166 666 zł każda, jedna rata w grudniu w wysokości 166 674 zł);

8) Do dnia 31 grudnia 2030 roku w kwocie – 2.700.000,00 złotych (12 rat od stycznia do grudnia w wysokości 225 000 zł);

9) Do dnia 31 stycznia 2031 roku w kwocie – 100.000,00 złotych (jedna rata w 2031 roku);

9. Spłata odsetek w okresach miesięcznych w latach 2022-2031 następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

10. Pierwsza płatność odsetek nastąpi ostatniego dnia roboczego miesiąca w miesiącu uruchomienia pierwszej transzy kredytu.

11. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku.

12. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M oznaczająca stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesiecznych, wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane jest oprocentowanie.

13. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.

14. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365/365 oraz 366/366 w roku przestępnym).

15. Zamawiający dopuszcza umieszczenie w umowie kredytowej zapisu „W sytuacji, gdy suma stawki bazowej WIBOR 1M oraz marży Banku, o której mowa w ust. 2, będzie równa lub mniejsza 0 (słownie: zero), strony Umowy zgodnie postanawiają, że oprocentowanie Kredytu wyniesie 0,00% (słownie: zero procent)”.

16. Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 0,1%.

Całość przedmiotu zamówienia zawiera rozdział IV SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 091 157.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/01/2031
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Wadium: 80 000,00 PLN - zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

Kryterium oceny ofert: cena 100 %

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Za minimalny poziom uprawnień uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że posiada zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.), chyba że przepisy stanowią inaczej.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.

dokumentów wymienionych poniżej:

a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. zezwolenia na wykonanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych, o których mowa wyżej, w przypadku gdy nie działa na podstawie zezwolenia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Wszystkie czynności związane z: wszystkie czynności związane z obsługą kredytu. Sposób kontroli określony został w SWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje następujące podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ustawy Pzp. Z postępowania o udzieleniu zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności(art. 109 ust. 1 pkt 1).

2) W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejscach wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. dokumentów wymienionych poniżej:

a) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ),

b) jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - (JEDZ) – jeżeli dotyczy,

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej,

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

f) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

g) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania o której mowa w art.108 ust.1 pkt 3 - 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp – wg załącznika nr 5 do SWZ,

h) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg załącznika nr 4 do SWZ,

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Informacje dotyczące ochrony danych os.:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych os. jest Starosta Nowotarski z siedzibą w Nowym Targu pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel.: (18) 26 61 300;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych os. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu możliwy jest pod adresem: iod@nowotarski.pl, pod siedzibą: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ;

Pani/Pana dane os. przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi - Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2022 , znak: ZA.272.21.2022, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1;

3. odbiorcami Pani/Pana danych os. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawą Pzp”;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Natomiast w przypadku projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych m. in. ze środków Unii Europejskiej dokumenty przechowywane są zgodnie z wytycznymi programu/projektu;

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych os. Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych os. (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych os. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Os., gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8.nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych os., o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych os.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą w walutach obcych.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.

11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

12. Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. Zamawiający nie będzie komunikował się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – brak sytuacji okr. w art. 65 ust. 1, 66 i art. 69 ustawy Pzp.

15. SWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski, w której szczegółowo opisano zasady sporządzania i podpisywania wszystkich dokumentów.

16. W przypadku składania oferty wspólnej szczegółowe informacje w tym zakresie określa SWZ.

17. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania poza RP szczegółowe informacje w tym zakresie określa SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w SWZ, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. Umowa w sprawie realizacji zam. publ. zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.

3.Istotne dla stron postanowienia. które będą umieszczone w umowie, zgodnie z którymi realizowane będzie zamówienie publiczne zawiera rozdział XXI SWZ.

4.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie okoliczności wskazanych w SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 11:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem strony internetowej - platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.1.Oświadczenie należy przedłożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Sposób przygotowania i składania opisany w SWZ.

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, środków dowodowych oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy) odbywa się przez stronę internetową postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski i została szczegółowo opisana w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamóweń Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/224587803
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022