Dienstleistungen - 270567-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Constanța: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2022/S 098-270567

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL CONSTANTA
Nationale Identifikationsnummer: 4785631
Postanschrift: Strada: Bd-ul Tomis, nr. 51
Ort: Constanta
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900725
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Andreea DRAGAN
E-Mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Telefon: +40 241488157
Fax: +40 241488195
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primaria-constanta.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144382
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi măsurate/ cadastrate în Municipiul Constanța”- LOTUL 2

Referenznummer der Bekanntmachung: 0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul prezentului acord-cadru constă în achiziția și contractarea serviciilor de „Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi măsurate/ cadastrate în Municipiul Constanța”- LOTUL 2.

Activitățile de întreținere și amenajare a spațiilor verzi sunt reprezentate de operațiuni și activități destinate amenajării, întreținerii spațiului verde de interes public precum și întreținerea și exploatarea sistemelor de irigare, în suprafață totală estimativă de 911.477 mp.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 222 289 106.59 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43323000 Bewässerungsvorrichtungen
45232120 Bewässerungsanlage
71420000 Landschaftsgestaltung
77311000 Pflegearbeiten für Ziergärten und Parks
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Constanta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul prezentului acord-cadru constă în achiziția și contractarea serviciilor de „Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi măsurate/ cadastrate în Municipiul Constanța”.

Activitățile de întreținere și amenajare a spațiilor verzi sunt reprezentate de operațiuni și activități destinate amenajării, întreținerii spațiului verde de interes public precum și întreținerea și exploatarea sistemelor de irigare, în suprafață totală estimativă de 911.477 mp.

Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi măsurate/ cadastrate în Municipiul Constanța.

Valoare minimă estimată acord-cadru: 5.330.798,77 lei fără T.V.A. din care:

• Valoare minimă estimată subsecvent 1 lei fără T.V.A. 1.286.964,18

• Valoare minimă estimată subsecvent 2 lei fără T.V.A. 1.317.851,30

• Valoare minimă estimată subsecvent 3 lei fără T.V.A. 1.348.161,87

• Valoare minimă estimată subsecvent 4 lei fără T.V.A. 1.377.821,42

Valoare maximă estimată acord-cadru: 222.289.106,59 lei fără T.V.A. din care:

• Valoare maximă estimată subsecvent 1 lei fără T.V.A. 41.859.786,86

• Valoare maximă subsecvent 2 lei fără T.V.A. 53.324.330,84

• Valoare maximă subsecvent 3 lei fără T.V.A 60.090.546,39

• Valoare maximă subsecvent 4 lei fără T.V.A. 67.014.442,50

Cantitatiile minime si maxime sunt prevazute si detaliate în anexele atasate la caietul de sarcini, respectiv Anexa 1.1, Anexa 1.2, Anexa 1.3, Anexa 1.4, Anexa 2.1, Anexa 2.2. Anexa 2.3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica Experiența specifica a personalului cheie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1) Neîncadrarea ofertanților și/sau asociaților și/sau terților susținători și/sau subcontractanților în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire: obligația completării și prezentării DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți susținători si/sau subcontractanți si/sau asociați) cu informațiile aferente situației lor în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ca prima dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere si a îndeplinirii cerințelor de capacitate. In DUAE se vor cuprinde informații privind terții susținători, asociați si/sau subcontractanți, conform prev. art. 183, 170 alin.(3) si 193-195 din Legea nr. 98/2016.

La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, va face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, a următoarelor informații și documente:

a) certificatele fiscale prin care operatorul economic își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget de stat) și bugetul local (cerința se consideră îndeplinită dacă operatorul economic își indeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat si bugetul local datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în cederea plății acestora, inclusiv, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Certificatul/certificatele prezentat/e trebuie să fie valabile la momentul prezentării lor și trebuie să ateste faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor; Pentru sediile secundare/punctele de lucru, ofertantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

d) alte documente edificatoare, după caz.

In cazul in care mai mulți operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic in parte.

Pentru persoane juridice straine - operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/ inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor traduse de un traducator autorizat, limba de redactare a ofertei fiind limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerința 2) Neîncadrarea în dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitate de îndeplinire: Se va completa și prezenta Declarație privind neîncadrarea în dispozițiile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

- Vergil Chitac, primar al municipiului Constanța;

- Rusu Ionut, viceprimar al municipiului Constanța;

- Cocargeanu Florin – Daniel, viceprimar al municipiului Constanța;

- Ovanesian Felicia, administrator public;

- Calin Viorela Mirabela, secretar municipiu-Consiliul local Constanța;

- Gheorghe Georgeta, director executiv adjunct Direcția financiară;

- Dobre Oana, șef serviciu Financiar buget;

- Lenuța Petcu, șef serviciu contabilitate;

- Ilie Daniela, inspector Direcția financiară;

- George Nicolae, director executiv Directia logistica;

- Andreea Drăgan, director executiv adjunct Direcția logistica;

- Nilghiun Manea, șef serviciu Achiziții publice;

- Georgescu Raluca Florenta, director executiv Directia administrare servicii publice;

-Vlaescu Daniel, director executiv Directia gestionare, indrumare si sprijin comunitar

- Paiu Elena Gabriela, Sef birou tehnico-economic;

- Morcov Manolache Ramona, Șef serviciul spații verzi

Atenție: Declarația se solicită tuturor participanților la procedura de atribuire: Ofertant și/sau asociat și/sau subcontractat și/sau terț susținător. Declarația se va prezenta odată cu DUAE.

Cerința 1:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru asociați și/sau subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitate de îndeplinire:

Completare DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentul justificativ este certificatul constatator (original/copie lizibilă /forma electronică) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică. Certificatul ONRC/documentele echivalente emise în țara de rezidență, vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile; certificatul/certificatele trebuie să fie reale/valabile la momentul prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului prezentului contract. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valabile la momentul prezentării acestuia. În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie să prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va implementa.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri medie anualaSpecificati cifra de afaceri medie anualaPentru Lot 2 Media cifrei de afaceri globală, în ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021), trebuie să fie cel puțin egală cu 10.000.000 lei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți si/sau ofertanți asociați si/sau terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului cu informațiile solicitate de către autoritatea contractanta. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei valută comunicat de BNR. În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară invocând susținerea unui/unor terț/terți sustinator/sustinatori, Autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic și terțul/terții susținător/susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Tertul/ terti ce asigura sustinerea economica financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016. Se va prezenta - Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea economică şi financiară se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerința 1: Ofertanții trebuie să facă dovada îndeplinirii cerinței privind capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea de servicii similare realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani (împliniți la data limită stabilita pentru depunerea ofertelor) în valoare cumulată de minimum 4.500.000 lei fără TVA la nivelul a maxim 3 contracte. Prin servicii similare se înțelege: intretinerea spatiilor verzi si/sau gradini publice si/sau spatii de agrement si/sau parcuri.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul va face dovada că deține în proprietate sau are drept de utilizare pe întreaga durată de desfășurare a acordului-cadru de masini/utilaje/echipamente necesare realizării corespunzătoare a serviciilor. Utilaje / Echipamente pentru lucru la înălțime Macara: minim 1 buc. Auto nacela pe șasiu (PRB) h=minim 16 metri: minim 1 buc. Utilaje / Echipamente de transport minim 30 metri cubi Autoutilitară cu benă basculantă acoperită (minim prelată) 3,5 to: minim 1 buc. Autocamion cu benă basculantă acoperit prelată (minim 10,0 to): minim 1 buc. Echipament de încărcare hidraulic (montat pe camion 10 to. sau pe tractor): minim 1 buc. Utilaje / Echipamente de transport apa capacitate minim 20 metri cubi Autocisternă 8 – 12 m.c. (omologată): minim 1 buc. Tractor minim 35 CP : minim 1 buc. Tractor minim 75 CP : minim 1 buc. Cisternă 0,8-1,2 m.c.: minim 1 buc. Cisternă 5,0-8,0 m.c.: minim 2 buc. Motopompa 2 țoli, pentru încărcarea / descărcarea apei, a recipientelor de transport apă cu sistem de recirculare, distribuitor 4 ieșiri, cu furtunuri pentru dispersoare apă în picături, hidrobur, lănci pulverizare diverse soluții: minim 2 buc. Remorca basculantă, pentru transportul mărfurilor voluminoase: minim 1 buc. Echipamente purtate/ tractate în agregat cu tractoare de diferite puteri: Plug reversibil 2+2 adâncime de lucru minim 25 cm: minim 1 buc. Scarificator purtat 3 Organe active adâncime minim 30 cm: minim 1 buc. Freză purtată: minim 1 buc. Roto-sapa purtată: minim 1 buc. Tocător vegetație cu ciocane purtat: minim 1 buc. Echipament hidraulic articulat cu minim trei segmente, pentru tăiat / triturat ramuri, vegetație arboricolă, arbustivă: minim 1 buc. Echipament hidraulic cu 2 segmente, pentru încărcare, pentru săpături escavare, burghiu pământ Ø=40 cm, H=60cm: minim 1 buc. Echipament hidraulic purtat cu burghiu pământ Ø=60 cm H=80cm: minim 1 buc. Echipament hidraulic purtat pentru distrus rădăcini (freza): minim 1 buc. Echipament hidraulic purtat pentru nivelat (lama): minim 1 buc. Motocultor / rotosapă/ freză de mărunțit sol minim 5 CP: minim 2 buc. Scarificator/ aerator/ semănătoare pentru gazon: minim 2 buc. Moto fierăstrău cu lanț ( drujbă): minim 5 buc. Emondor (drujbă telescopică): minim 2 buc. Tocător de crengi (tractat - mobil) Ø<15 cm: minim 1 buc. Aspirator cu Tocător de frunze și încărcare directă în mijlocul de transport: minim 3 buc. Moto-coasă cu sac colector, autopropulsată motor termic minim 15 CP cu sac colector: minim 2 buc. ( tip ATV) Moto-coasă (mașină) de tuns iarba cu sac colector: minim 2 buc. Moto-coasă mecanică (trimmer): minim 10 buc. Fierăstrău mecanic de tuns gardul viu: minim 7 buc. Fierăstrău mecanic telescopic de tuns gardul viu/ arbuști/ arbori : minim 5 buc. Atomizor: minim 2 buc. Autoturism/Autoutilitară echipă de intervenție minim 5 locuri : minim 1 buc. Autovehicul transport persoane și unelte, inclusiv moto cositoare autopropulsată : minim 2 buc. TELEFON / TABLETĂ pentru vizualizare RLSV: minim 3 buc. Scule de mână / unelte specifice: cazma – minim 10 buc. târnăcop – minim 5 buc. ciocane între 0,5 kg și 8 kg – minim 5 buc. sape forjate – minim 10 buc, săpăligi cu colți – minim 10 buc. greble pentru pământ – minim 10 buc. greble pentru frunze – minim 10 buc. lopeți drepte – minim 10 buc. lopeți pentru îndepărtarea zăpezii – minim 10 buc. foarfeci de grădinărit – minim 10 buc. foarfeci telescopice pentru curățirea pomilor/ arborilor – minim 5 buc. foarfeci tuns gazon – minim 5 buc. foarfeci gard viu – minim 5 buc. mături din nuiele – minim 10 buc. mături din material sintetic – minim 10 buc. furci – minim 10 buc. euro-pubele diferite capacități – minim 20 buc. roabe – minim 5 buc. Vermorel ( lance cu protecție anti vânt): – minim 5 buc. etc. Scule de mână pentru lăcătușerie și dulgherie. Teodolit - minim 1 buc. Telemetru - minim 1 buc. Ruletă - minim 1 buc. Șubler - minim 1 buc. riglă de nivel - minim 1 buc. Scule de mână electrice: mașină de găurit, mașină de găurit cu percuție, demolator (pickhammer), polizor unghiular, mașină de găurit cu acumulatori, VAP – echipament de spălat cu apă sub presiune (apă caldă/rece), generator electric 5 kW , minim o bucată din fiecare. Echipamentele și sculele electrice vor asigura operativitatea intervențiilor în cazul avariilor la sistemul de irigat și echipamentele de irigat, vor fi utilizate în spargerea sau dislocarea de roci subterane, spălarea de noroi a mașinilor, utilajelor, echipamentelor înainte de ieșirea pe carosabil, a ghivecelor și plantelor de praf, noroi, etc.

Proportia de subcontractare Cerinta 1: Informații privind subcontractanții (daca este cazul): Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze si datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, daca se cunosc subcontractanții la momentul depunerii ofertei. Cerinta 2: Informații privind asocierea (daca este cazul). In cazul in care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica și/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică. Cerinta 3: Informații privind terții susținători (daca este cazul). În cazul in care operatorul economic își demonstrează capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea tehnică și/sau profesională invocând susținerea acordată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament de susținere în acest sens din partea terțului/terților. Terțul/terții susținător/susținători răspund împreună cu operatorul economic, în mod solidar pentru executarea contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

La nivelul DUAE, trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia, data si numarul documentului de receptie/ recomandări sau procese-verbale de recepție/certificate constatatoare/ orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora in Lei, fara TVA. Se vor lua in considerare numai serviciile pentru care se poate prezenta dovada acceptarii/ aprobarii de catre Beneficiar. ATENTIE! Se însumează valoarea serviciilor similare prestate, și NU valoarea contractelor la nivelul cărora au fost prestate aceste servicii. Prin urmare ofertantul are obligația să detalieze valorile contractelor care cuprind și alte tipuri de servicii și să evidențieze DOAR SERVICIILE SIMILARE PRESTATE SI RECEPTIONATE DE BENEFICIAR IN CONDITIILE LEGII IN ULTIMII 3 ANI, de la data limită de depunere a ofertelor, cu respectarea prevederilor Instructiunii ANAP nr.2/2017 art.13 alin.3. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna cerinta se indeplineste prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractelor de achizitie publica. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei la cererea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta documente relevante care certifica prestarea serviciilor: copii ale contractelor sau părți relevante ale acestora pe care le-au îndeplinit însoțite de recomandări sau procese-verbale de recepție/certificate constatatoare/ orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului serviciului care face obiectul contractului /contractelor prezentat/e drept experiența.

completare DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor si aplicarea criteriului de atribuire. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna cerinta se se indeplineste prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractelor de achizitie publica. Ofertantul va face dovada că poate dispune de dotările anterior enumerate, la cererea autorității contractante, pe durata acordului-cadru respectiv contractele subsecvente, în care sens va prezenta lista dotarilor proprietate, în folosință, închiriate, contractate de comodat, leasing și altele asemenea. Pentru demonstrarea formei de deținere, a dreptului de circulație pe drumurile publice, a dreptului de exploatare, a autovehiculelor, mașinilor, utilajelor, echipamentelor etc., după caz, se vor prezenta următoarele documente: • Factură fiscală de achiziție, contracte de închiriere, de leasing, sau de comodat, etc.; • Cartea de identitate a autovehiculului, • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului, • Autorizațiile și avizele necesare, pentru fiecare (RAR, ITP, ISCIR, SPIT, etc. după caz); sau documente similare. * NOTĂ - Pentru identificarea clară a mașinilor, utilajelor, echipamentelor în teren, acestea vor avea inscripționare personalizată, care să conțină denumirea firmei și a lotului pentru care se încheie contractul. Inscripționarea trebuie să fie: NEGRU PE FOND GALBEN vizibilă ziua și noaptea; lizibilă de la apropiere și depărtare; rezistentă în timp.

Ofertantul va completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odată cu DUAE se va prezenta și acordul/acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. În cazul depunerii unei oferte comune, se va completa și prezenta DUAE inclusiv de către asociați, în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată. Odată cu DUAE se va depune și acordul de asociere. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței, doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta propriile documente de calificare deoarece criteriile de calificare referitoare la situația personală a ofertantului, trebuie respectate de fiecare asociat in parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitate a activității profesionale trebuie respectate de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele justificative care probează cele asumate prin acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, la solicitarea autorității contractante. Capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea tehnică și/sau profesională se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerința se va considera îndeplinită in mod cumulativ. In cazul depunerii unei oferte comune, autoritatea contractanta in concordanta cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 actualizată, va solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de atribuire a căror ofertă a fost desemnată câştigătoare să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, respectiv legalizarea acordului de asociere. Terțul/terții va/vor completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată, la care se atașează și angajamentul de susținere ferm al terțului susținător/angajamente ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin semnarea angajamentului de susținere terțul/terții susținător/susținători răspunde/răspund pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, autoritatea contractantă având posibilitatea de acțiune directa împotriva terțului/terților susținător/susținători. Documentele justificative care probează cele asumate prin angajament vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. NOTA: Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar si se prezinta la cererea autorității contractante.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/07/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/07/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Garantia de participare emisa in alta limba decat lb.romana va fi insotita de traducerea autorizata.

2: Vizualizare documente semnate electronic: Pentru deschiderea fisierelor semnate electronic puteti utiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans Sped. Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoarea adresa: http://www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip.

Urmati apoi instructiunile: Instalarea aplicatiei software:

a.Se dezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign.

b. Este necesar ca actiunea sa fie realizata de un administrator al sistemului.

c. Pentru instalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul informatic in cauza, pachetul .NET Framework versiune 2.0.II. Verificarea validitatii semnaturii electronice si deschiderea / salvarea documentului original:

d.Se apasa “Enter” sau se da “dublu click” pe fisierul semnat electronic, pentru a-l deschide cu aplicatia EasySign sau

e.Se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica “Semnare & Criptare” optiunea “Verifica semnatura” si se selecteaza documentul care se doreste a fi deschis/verificat la rubrica “D.semnat” din fereastra care se va deschide. f.In fereastra aparuta se poate verifica validitatea semnaturii electronice si se poate apasa butonul “Salveaza” pentru a salva local documentul original.

g. Dupa salvarea documentului original, acesta se poate vizualiza pe statia de lucru.

Daca nu doriti sa mai realizati alta activitate privind fisierul deschis, se poate inchide aplicatia EasySign.

3.Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP (www.e-licitatie.ro).

Pentru a putea participa la prezenta procedura,operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire.

FISIERELE CARE VOR FI INCARCATE IN SEAP DE CATRE OFERTANTI, VOR FI SEMNATE CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA BAZATA PE UN CERTIFICAT CALIFICAT, ELIBERAT DE UN FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE ACREDITAT IN CONDITIILE LEGII, AL OPRATORULUI ECONOMIC, IN FUNCTIE DE CALITATEA ACESTUIA ASOCIAT/ TERT/SUBCONTRACTANT.

NOTA: NEDEPUNEREA DUAE ODATA CU OFERTA (INCLUSIV PENTRU ASOCIAT/TERT SUSTINATOR/SUBCONTRACTANT) ATRAGE RESPINGEREA ACESTEIA CA INACCEPTABILA CONFORM ART. 137 ALIN. (2), LIT. B) DIN HG NR/ 395/2016.

ODATA CU OFERTA, se va depune DUAE, ANGAJAMENTUL FERM AL TERTULUI SUSTINATOR DIN CARE REZULTA MODUL EVEFCTIV IN CARE SE VA MATERIALIZA SUSTINEREA ACESTUIA, SAU DUPA CAZ A ACORDUL DE SUBCONTRACTARE SI/SAU A ACORDULUI DE ASOCIERE.

PREZENTAREA DOCUMENTELOR/ÎNSCRISURILOR, SE VA FACE LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, DOAR DE CATRE OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC DUPA APLICAREA CRITERIULUI DE ATRIBUIRE.

Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.

RISCUL ELABORARII SI DEPUNERII OFERTELOR IN SICAP APARTINE OFERTANTILOR .

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor

acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

În cuprinsul documentației tehnice menționate în prezentul caiet de sarcini, referirile la standarde naționale sau europene, standard național de punere în aplicare a unui standard european, denumirile de marcă de fabricație sau de comerț, licența de fabricație, agremente tehnice europene, standarde/ calificări profesionale, specificații tehnice, se vor citi însoțite cu sintagma ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareEventualele contestatii se pot depune conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartimentul Contracte, Avizari si Legile Proprietatii
Postanschrift: B-dul Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Romania, Tel. +40 241488115, Fax: +40 241488924
Ort: Constanta
Postleitzahl: 900725
Land: Rumänien
E-Mail: juridic@primaria-constanta.ro
Telefon: +40 241488115
Fax: +40 241488924
Internet-Adresse: www.primaria-constanta.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022