Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 270583-2022

20/05/2022    S98

България-София: Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници

2022/S 098-270583

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД
Национален регистрационен номер: 130345786
Пощенски адрес: бул. "ТОТЛЕБЕН" №.21
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Диана Бенгарска
Електронна поща: op@pirogov.bg
Телефон: +359 29154507
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://pirogov.eu/bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2465
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/209924
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/209924
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Транспорт и третиране на болнични отпадъци по Закона за управление на отпадъците за дейността на "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД

II.1.2)Основен CPV код
90524400 Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка включва периодично повтарящи се дейности по Транспорт и третиране на болнични отпадъци с код 180101, 180103*, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И.Пирогов” ЕАД за срок от 36 месеца.

Посочените количества отпадъци по Техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД да ги възложи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка ще се определи на базата на реалния прием на пациенти и прогнозата на УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД за необходимите количества отпадъци и дейности, включени в обхвата на услугата.

Прогнозното количество за транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци е посочено в техническата спецификация и се отнася за 36-месечен период.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 630 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД - гр. София, бул. „Тотлебен” № 21.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка включва периодично повтарящи се дейности по Транспорт и третиране на болнични отпадъци с код 180101, 180103*, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И.Пирогов” ЕАД за срок от 36 месеца.

Посочените количества отпадъци по Техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД да ги възложи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка ще се определи на базата на реалния прием на пациенти и прогнозата на УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД за необходимите количества отпадъци и дейности, включени в обхвата на услугата.

Прогнозната стойност на обществената поръчкае в размер на 630 000 лв., словом: /шестстотин и тридесет хиляди лева/ без ДДС без ДДС. Участници, които са предложили цена, по-висока от общата прогнозна стойност на поръчката, се отстраняват от участие в процедурата.Срокът на изпълнение на услугите е 36 месеца от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка.В случай, че към датата на изтичане срока на договора, предвиденият финансов ресурс по договора не е изчерпан и не е сключен нов договор със същия предмет, срокът на договора може да бъде удължен въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сключването на нов, но не повече от 6 месеца.Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) календарни месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 630 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1.За да изпълняват дейностите по настоящата поръчка (дейности по приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни болнични отпадъци - услуга), участниците, установени в България, следва да разполагат със следните документи:

• Документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на отпадъци, в който задължително са включени отпадъци с кодове: 180101, 180103*съгласно „Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците“, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.).

Участниците-чуждестранни лица следва да докажат изискването за годност (правоспособност) с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

2. Участниците следва да имат разположение инсталация за обезвреждане/ физикохимично третиране /D9-физикохимично третиране/ на отпадъци с код 180101, 180103* съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците“ или посочените кодове да бъдат третирани чрез дейност D10 — наземно изгаряне.

3. Участниците трябва да притежават валиден сертификат BS OHSAS 18001 или еквивалентен за разработена и внедрена интегрирана система за безопасни условия на труд или еквивалентен, с обхват услугите по предмета на поръчката, издаден на името на участника.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансовото състояние на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансовото състояние на участника.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил и да има опит в поне една услуга, която да е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка и да е изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумата, датата и получателят.

2. Участниците трябва да притежават валиден сертификат касаещ системи за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентна система, с обхват на дейностите по управление на опасните отпадъци, валиден към датата на подаване на офертата.

3. Участниците трябва да притежават валиден сертификат касаещ системи за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалентна система, с обхват на дейностите по управление на опасните отпадъци, валиден към датата на подаване на офертата.

4. Участниците трябва да притежават валиден сертификат касаещ системи за управление на околната среда по стандарт ISO 45001 или еквивалентна система, с обхват на дейностите по управление на здравето и сигурността при работа, валиден към датата на подаване на офертата.

5. Участникът следва да притежава и да предостави за безвъзмездно ползване от страна на Възложителя за срока на договора специализирани мобилни пластмасови контейнери с плътно затварящ се капак, минимум 40 броя с вместимост от 240 л.

6. Участниците следва да разполагат с минимум двама водачи на МПС, преминали курс на професионално обучение и притежаващи валидно ADR свидетелство за превоз на опасни товари/или еквивалентно/, съгл. Наредба № 40/14.01.2004 г. за усл. и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и минимум един лицензиран консултант, отговарящ за безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно нормативните изисквания за квалификация.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил и да има опит в поне една услуга, която да е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка и да е изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумата, датата и получателят.

2. Участниците трябва да притежават валиден сертификат касаещ системи за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентна система, с обхват на дейностите по управление на опасните отпадъци, валиден към датата на подаване на офертата.

3. Участниците трябва да притежават валиден сертификат касаещ системи за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалентна система, с обхват на дейностите по управление на опасните отпадъци, валиден към датата на подаване на офертата.

4. Участниците трябва да притежават валиден сертификат касаещ системи за управление на околната среда по стандарт ISO 45001 или еквивалентна система, с обхват на дейностите по управление на здравето и сигурността при работа, валиден към датата на подаване на офертата.

5. Участникът следва да притежава и да предостави за безвъзмездно ползване от страна на Възложителя за срока на договора специализирани мобилни пластмасови контейнери с плътно затварящ се капак, минимум 40 броя с вместимост от 240 л.

6. Участниците следва да разполагат с минимум двама водачи на МПС, преминали курс на професионално обучение и притежаващи валидно ADR свидетелство за превоз на опасни товари/или еквивалентно/, съгл. Наредба № 40/14.01.2004 г. за усл. и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и минимум един лицензиран консултант, отговарящ за безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно нормативните изисквания за квалификация.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/06/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от общата стойност на договора без ДДС. Условията и срока за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или

б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока му.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022