Dienstleistungen - 270584-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Usługi radiowe

2022/S 098-270584

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Adres pocztowy: Barska 28/30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Wawrzyniak
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Tel.: +48 223918205
Faks: +48 223918206
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pip.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Nadzór nad warunkami pracy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Prawo pracy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kreacja, produkcja i emisje spotu radiowego w ramach programu prewencyjnego "Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”.

Numer referencyjny: GIP-GOZ.213.70.2022
II.1.2)Główny kod CPV
92210000 Usługi radiowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kreacja, produkcja i emisje spotu radiowego w ramach programu prewencyjnego "Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym". Emisje spotu radiowego zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem odpowiedniej grupy docelowej i kalendarza emisji. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania:

1. Kreacja i produkcja jednego 30-sekundowego spotu radiowego skierowanego do pracodawców.

2. Emisje 30-sekundowego spotu radiowego w co najmniej jednej ogólnopolskiej stacji radiowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
92211000 Usługi produkcji radiowej
79341400 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługa świadczona na terenie całej Polski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kreacja, produkcja i emisje spotu radiowego w ramach programu prewencyjnego "Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym". Emisje spotu radiowego zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem odpowiedniej grupy docelowej i kalendarza emisji. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania:

1. Kreacja i produkcja jednego 30-sekundowego spotu radiowego skierowanego do pracodawców.

2. Emisje 30-sekundowego spotu radiowego w co najmniej jednej ogólnopolskiej stacji radiowej.

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do swz ) i wzorem umowy (załącznik nr 7 do swz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wskaźnik emisji radiowej – wskaźnik GRP / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wskaźnik emisji radiowej – zasięg 1+ / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wskaźnik emisji radiowej – zasięg 3+ / Waga: 35
Cena - Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Do pkt II.2.7) Termin realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 75 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe terminy wskazane w swz. Realizacja i rozliczenie wszelkich działań objętych przedmiotem zamówienia muszą być zakończone do 15 grudnia 2022 r.

2. Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe. Informacja o konsultacjach w swz.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1.nie podlegają wykluczeniu,1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na produkcji spotu radiowego lub spotów radiowych i emisji spotu lub spotów w stacjach radiowych za kwotę co najmniej 50 000 zł z podatkiem VAT każda. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert wykonana część usługi spełnia warunek udziału w postępowaniu, tj. w ramach trwającej umowy wykonał usługę polegającą na produkcji spotu radiowego lub spotów radiowych i emisji spotu lub spotów w stacjach radiowych za kwotę co najmniej 50 000 zł z podatkiem VAT. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. może w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Ponadto Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wskaże tą informację w JEDZ (część II sekcja C). Brak powołania się na zasoby podmiotu udostępniającego w dniu składania ofert uniemożliwi późniejsze powołanie się na te zasoby i konieczność samodzielnego wykazania warunku doświadczenia (art. 123 ustawy Pzp). 4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt.3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

5.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

5.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy sekcji III.1.3) 6.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające zasoby techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp oraz podstawy wykluczenia o których mowa w pkt 8 i 9 ogłoszenia.

7.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczeń i dokumentów określonych w pkt VI.3 ogłoszenia. 8.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym zostanie złożone w części III – Podstawy wykluczenia, w sekcji D – Podstawy wykluczenia o charakterze krajowym w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, o którym mowa w pkt 9.1.1 oraz 9.1.2 swz. 9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 . Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym zostaną złożone wraz z ofertą. Wzory oświadczeń stanowią załącznik nr 9 do swz oraz załącznik nr 9a do swz. Oświadczenia powinny zostać złożone w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

10. W przypadku podmiotów zagranicznych lub podmiotów krajowych, których członkowie władz mają miejsce zamieszkania poza terytorium kraju - dokumenty określone w swz.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji i zmiany umowy zostały określone we "Wzorze umowy" oraz "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowiące załączniki do swz. 2. Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek.3. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4.Zamawiający

zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, zgodnie z art. 257 ustawy Pzp.5. Klauzula RODO zgodnie z swz. Zamawiający zastosuje procedurę art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Barska 28/30 Warszawa, Polska.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Uzupełnienie do pkt IV.2.7 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wraz z ofertą składa:1.1 JEDZ zgodnie z swz, 1.2 pełnomocnictwo/pełnomocnictwa - jeśli dotyczy 1.3 odpis z KRS, CEDIG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 1.4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z swz 1.5 Dokument wadialny zgodnie z swz. 1.6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy, 1,7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt III.1.3 ppkt 9 ogłoszenia. 2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

2.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego − sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem − w zakresie:

2.1.1.art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, .2.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.

2.2.Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do swz).

2.3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2.4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

2.4.1.art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

2.4.2.art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

2.4.3.art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

2.4.4.art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

2.4.5.art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy.

2.5.Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z swz.

2.6 Oświadczenie o aktualności informacji o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. III.3 ppkt 8 i 9 ogłoszenia.

2.6.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy składa w trybie i terminie określonym w pkt 2 dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 2.1, 2.3-2.4 i 2.6 dotyczące tych podmiotów.

2.7 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2.5, dotyczy usług, w których wykonaniu ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty zgodnie z swz.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022