Dienstleistungen - 270605-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Reklamedienste

2022/S 098-270605

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy
Nationale Identifikationsnummer: 5250008732
Postanschrift: Chocimska 24
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-791
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Hubert Gurycz
E-Mail: zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pzh.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pzh
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Przeprowadzenie kampanii „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym”

Referenznummer der Bekanntmachung: O.OZP.260.144.4.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Przeprowadzenie kampanii „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym”

Program realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 594 654.88 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH- Państwowy Instytut Badawczy

ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Przeprowadzenie kampanii „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym”

Program realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Rozdziale III do SWZ oraz

pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:

https://www.pzh.gov.pl, https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzh.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Koncepcja kreatywna kampanii / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 594 654.88 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 05/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWR.05.01.00-00-0003/20 "Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym" Program realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie ustanawia warunku w ww. zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie ustanawia warunku w ww. zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Zdolności zawodowej – w zakresie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 usługi przeprowadzenia kampanii społecznej w obszarze ochrony zdrowia przy czym każda z tych usług musi mieć wartość brutto nie mniejszą niż 150 000,00 PLN.

Wykonawca, powołując się na doświadczenie konsorcjum, którego był członkiem, musi wykazać, że jako uczestnik konsorcjum nabył doświadczenie wymagane przez Zamawiającego.

Wykonawca nie może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców, jeżeli faktycznie nie uczestniczył w realizacji wymaganego przez Zamawiającego zamówienia.

2) Zdolności technicznej – w zakresie posiadania potencjału kadrowego:

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, tj. zespołem osób, w skład którego wchodzą:

a) Dyrektor Kreatywny (co najmniej 1 (jedna) osoba) – która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była odpowiedzialna za opracowanie koncepcji kreatywnej, produkcji i postprodukcji co najmniej 1 spotu reklamowego przeznaczonego do emisji w telewizji oraz rozwiązań kreatywnych do internetu, prasy i radia;

b) Grafik (co najmniej 1 (jedna) osoba) – która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była odpowiedzialna za tworzenie grafiki ( w tym grafiki internetowej, infografiki);

c) Kierownik Projektu (co najmniej 1 (jedna) osoba) – która uczestniczyła w realizacji minimum 2 kampanii społecznych o wartości minimum 150 000,00 zł brutto każda;

d) Media planner (co najmniej 1 (jedna) osoba) – która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była odpowiedzialna za zakup mediów tradycyjnych, w tym w radiu i telewizji dla minimum 2 kampanii informacyjno – promocyjnych i/lub informacyjno-edukacyjnych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda z nich;

e) Digital specialist (co najmniej 1 (jedna) osoba) – która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była odpowiedzialna za działania digital ( w tym przygotowanie i wdrożenie strategii mediowej, koordynowanie i planowanie oraz realizacji i optymalizacja kampanii w internecie i social media, prowadzenie działań w zakresie SEO i SEM) dla minimum 2 kampanii informacyjno – promocyjnych i/lub informacyjno – edukacyjnych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda z nich.

Zamawiający zastrzega, iż jedna osoba nie może pełnić/łączyć dwóch lub więcej z wyżej wymienionych ról.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w Rozdziale IV do SWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 10:45
Ort:

Siedziba Zamawiającego:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

POLSKA

Za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzh Otwarcie ofert nie jest publiczne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art.

108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art.5K rozporządzenia Rady (UE0 nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców – podstawy wykluczenia

oraz informację o warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający określił w rozdziale I pkt 6 i 7 SWZ.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do

wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia

w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”), sporządzonego zgodnie

ze wzorem zawartym w Rozdziale II.2 do SWZ – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane

zostały w Rozdziale I pkt 9 SWZ.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale I pkt 9.7.

SWZ.

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert a

następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1) ustawy Pzp w

sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie

zostaną mu przyznane.

6. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, Zamawiający szczegółowo opisał przedmiotowe środki dowodowe w Rozdziale I pkt 10 SWZ

7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych.

8. Forma składanych oświadczeń i dokumentów została opisana w rozdziale I pkt 12.

7. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/

konsorcja)zostały opisane w rozdziale I pkt. 8 SWZ.

8. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w

Rozdziale I pkt. 14 SWZ.

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

10. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo

w Rozdziale I pkt. 18 SWZ.

11. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

12. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w Rozdziale IV SWZ (Projektowane

postanowienia umowy wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych).

13. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

14. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzh Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów Zamawiający szczegółowo określił w rozdziale I pkt. 11 i 12 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy i innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, gdy przedmiotem odwołania jest treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia treść dokumentów zamówienia

c) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia jeżeli odwołanie dotyczy czynności innych niż określone powyżej w lit. a) i b).

Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust 1 ustawy Pzp, w szczególności:

1) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy

2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

3) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

4) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

Do odwołania dołącza się dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu oraz dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem III, Działu IX ustawy Pzp (art. 579 i poniższe).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022