Dienstleistungen - 270610-2022

20/05/2022    S98

Polska-Krosno Odrzańskie: Usługi ochrony obiektów historycznych

2022/S 098-270610

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krosno Odrzańskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 926-10-00-601
Adres pocztowy: ul.Parkowa 1
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 66-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Słupski
E-mail: r.slupski@krosnoodrzanskie.pl
Tel.: +48 68/4109700
Faks: +48 683835122
Adresy internetowe:
Główny adres: https://krosnoodrzanskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Demontaż, renowacja, rekonstrukcja i ponowne zamontowanie wraz z uruchomieniem, intonacją i strojeniem organów piszczałkowych oraz prace konserwatorskie przy prospekcie i szafie organów piszczałkowych

II.1.2)Główny kod CPV
92522100 Usługi ochrony obiektów historycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia są: Demontaż, renowacja, rekonstrukcja i ponowne zamontowanie wraz z uruchomieniem, intonacją i strojeniem, organów piszczałkowych oraz prace konserwatorskie przy prospekcie i szafie organów piszczałkowych w kościele rzymskokatolickim św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
37311300 Organy muzyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krosno Odrzańskie

II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia są: Demontaż, renowacja, rekonstrukcja i ponowne zamontowanie wraz z uruchomieniem, intonacją i strojeniem, organów piszczałkowych oraz prace konserwatorskie przy prospekcie i szafie organów piszczałkowych w kościele rzymskokatolickim św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

92522100-7 — usługi ochrony obiektów historycznych

37311300-4 — organy muzyczne

3.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zadanie to jest traktowane jako jedna całość. Podzielenie zadania jest niezasadne pod względem ekonomicznym, technicznym oraz organizacyjnym i mogłoby zagrozić właściwemu wykonaniu zadania. Standard wykonania, technologia oraz użyte materiały winny być takie same dla całości zamówienia. Pozwoli to na długoletnia eksploatację organów.

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

3.4. Wymagania dla Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 95 PZP:

3.4.1. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące usługi - organmistrza oraz konserwatora dzieł sztuki były zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

3.4.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia.

3.4.3. Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład osobowy osób zaangażowanych w realizację zamówienia wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji.

3.5. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca odbył wizję lokalną zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020; Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium zgodni z zapisami SWZ.

Podstawy wykluczenia zgodnie z zapisami SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono w SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający na podstawie art. 138 ust. 2 pkt. 2 PZP skrócił termin składania ofert z uwagi na pilna potrzebę udzielenia zamówienia. Przedmiotowe postępowanie jest ogłaszane po raz trzeci. Pierwsze postępowanie zostało wszczęte w styczniu 2022r. . Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 PZP – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie zostało wszczęte w kwietniu 2022r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie podstawie art. 255 pkt. 6 PZP – postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Termin realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 27.10.2023r. Prawdopodobny termin podpisania umowy to czerwiec 2022r. Biorąc pod uwagę zakres zamówienia oraz stopień jego trudności koniecznym jest jak najszybsze wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawijący wymaga wniesienia wadium zgodnie z SWZ.

Podstawy wykluczenia zgodnie z SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

.2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022