Dienstleistungen - 270642-2022

Submission deadline has been amended by:  313331-2022
20/05/2022    S98

die Slowakei-Bratislava: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 098-270642

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Nationale Identifikationsnummer: 00166260
Postanschrift: Chlumeckého 2
Ort: Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 82012
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Miroslav Janík
E-Mail: sutaz@tenderpro.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.skgeodesy.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/676
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440665
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://skgeodesy.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/170
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aplikácia pre správu údajov SGI – PILOT na 20 katastrálnych území

Referenznummer der Bekanntmachung: OESM./2022/001724
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Cieľom predmetu zákazky je navrhnúť nový údajový model a vytvoriť databázu pre správu SGI údajov, vytvoriť nástroj na migráciu údajov súčasného stavu do nového údajového modelu, vytvoriť nástroj na podporu procesu čistenia údajov na pracoviskách KO OÚ, vytvoriť prototyp aplikácie pre správu SGI údajov a použitím týchto výstupov overiť správnosť jednotlivých výstupov, procesov a návrhov na 20 katastrálnych územiach (k.ú.).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 772 933.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

sídlo Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cieľom predmetu zákazky je navrhnúť nový údajový model a vytvoriť databázu pre správu SGI údajov, vytvoriť nástroj na migráciu údajov súčasného stavu do nového údajového modelu, vytvoriť nástroj na podporu procesu čistenia údajov na pracoviskách KO OÚ, vytvoriť prototyp aplikácie pre správu SGI údajov a použitím týchto výstupov overiť správnosť jednotlivých výstupov, procesov a návrhov na 20 katastrálnych územiach (k.ú.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 772 933.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 31/10/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač (UCHa) musí spĺňať podm. účasti týkajúcu sa osobn. postav. podľa §32 ods. 1 ZVO. Spln. podmienok účasti (PÚ) UCHa preukáže podľa §32 ods. 2, prípadne podľa §32 ods. 4 až 5, §39, alebo §152 ZVO. V zmysle §32 ods. 3 ZVO UCHa zapísaný v ORSR alebo ŽRSR nemusí predložiť doklad podľa §32 ods. 2 písm. e).

Verejný obstarávateľ (VeO) nemá možnosť vyžiadať doklady podľa §32 ods. 1 písm. a) ZVO preto ak UCHa túto PÚ preukazuje dokladmi - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je UCHa zapísaný v ZHS, vedený ÚVO, doklad podľa §32 ods. 1 a) ZVO sa nevyžaduje.

VeO nemá možnosť vyžiadať doklady podľa §32 ods. 1 písm. b) ZVO preto ak UCHa túto PÚ preukazuje dokladmi - doloženým potvrdením zdrav. poisť. a Soc. poisť. nie starším ako 3 mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je UCHa zapísaný v ZHS, vedený ÚVO, doklad podľa §32 ods. 1 b) ZVO sa nevyžaduje.

VeO nemá možnosť vyžiadať doklady podľa §32 ods. 1 písm. c) ZVO preto ak UCHa túto PÚ preukazuje dokladmi - doloženým potvrdením miestne prísl. DÚ a miestne prísl. colného úradu nie starším ako 3 mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je UCHa zapísaný v ZHS, vedený ÚVO, doklad podľa §32 ods. 1 c) ZVO sa nevyžaduje.

VeO nemá možnosť vyžiadať doklady podľa §32 ods. 1 písm. d) ZVO, preto ak UCHa túto PÚ preukazuje dokladmi doloženým potvrdením prísl. súdu nie starším ako 3 mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je UCHa zapísaný v ZHS, vedený ÚVO, doklad podľa §32 ods. 1 písm. d) ZVO sa nevyžaduje.

V prípade UCHa, ktorého tvorí skupina dodáv. zúčastnená vo verejnom obstarávaní (VO) sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej PÚ, týkajúcej sa osob. postav. za každého člena skupiny osobitne. Splnenie PÚ podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ak UCHa alebo záuj. má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podn. alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť ČV podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podn. alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu UCHa alebo záuj. so sídlom, miestom podn. alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút ČV, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchod. inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podn. alebo obvyklého pobytu UCHa alebo záuj.

Ak hospodársky subjekt (HS) nespĺňa PÚ osob. post. podľa §32 ods. 1 písm. a) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. c) až g) a od. 7 a 8, je oprávnený VeO preukázať, že prijal dostatočné opatr. na vykonanie nápravy; v takom prípade je povinný objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spolupr. s VeO. Opatreniami na vykonanie nápravy musí HS preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to akt. spolupr. s prísl. orgánmi, a že prijal konkrétne techn., organ. a personálne opatrenia, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, iným správnym deliktom alebo trestným činom. Ak skutočnosti zakl. nesplnenie PÚ alebo dôvodu na vylúčenie podľa prvej vety nastali pred uplynutím lehoty na predkl. ponúk, UCHa uvedie opatrenia na vykonanie nápravy podľa prvej vety v ponuke.

VeO posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa druhej vety vyššie, predložené UCHa, pričom zohľ. závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené UCHa považuje VeO za nedostatočné, vylúči UCHa z VO.

UCHa, ktorému bol uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečn. rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený VeO preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa druhej vety bodu 2 vyššie, ak je toto rozhodn. vykonateľné v SR.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Bližšie informácie k elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

Sídlo verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tohto oznámenia.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk je podľa § 54 ZVO neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

2.Zábezpeka ponuky sa vyžaduje; informácie k podmienkam a spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

3.Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému ERANET a využitím všetkých jeho funkcionalít. Uchádzač predkladá ponuku elektronicky v systéme ERANET. Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému systému ERANET.

4.Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača v súlade s ust. § 40 ods. 6, ods. 7 a/alebo ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.

5. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zelené verejné obstarávania, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022