Dienstleistungen - 270724-2022

20/05/2022    S98

България-Шумен: Детективски и охранителни услуги

2022/S 098-270724

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ШУМЕН
Национален регистрационен номер: 0006950890108
Пощенски адрес: пл. ОБОРИЩЕ №.2
Град: гр.Шумен
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Пощенски код: 9700
Държава: България
Лице за контакт: Dimitar Lyubozarov Kovachev
Електронна поща: d.kovachev@api.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://api.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21723
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: поддържане и ремонт на републиканската пътна мрежа

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана чрез СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ Шумен“.

II.1.2)Основен CPV код
79700000 Детективски и охранителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Осъществяване на денонощна, физическа,невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост -  13 /тринадесет/ обекта със сигнално-охранителна техника и 1  /един/ обект с денонощна, физическа, невъоръжена охрана.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 179 137.80 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осъществяване на денонощна, физическа,невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост -  13 /тринадесет/ обекта със сигнално-охранителна техника и 1  /един/ обект с денонощна, физическа, невъоръжена охрана.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Предложен план / Тежест: 60%
Цена - Тежест: 40%
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 021-053137
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 42972
Наименование:

„Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана чрез СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ Шумен“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/05/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Мега СОТ ЕООД
Национален регистрационен номер: 127592171
Пощенски адрес: ул.СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ №.4А
Град: гр. Шумен
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Пощенски код: 9700
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 204 120.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 179 137.80 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022