Dienstleistungen - 270766-2022

20/05/2022    S98

Polen-Zielona Góra: Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks

2022/S 098-270766

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Miasta Zielona Góra
Postanschrift: ul. Podgórna22
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-424
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Telefon: +48 684564419
Fax: +48 684564455
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zielona-gora.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Uruchomienie i obsługa Zielonogórskiego Roweru Miejskiego.

Referenznummer der Bekanntmachung: DO-ZP.271.8.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50111000 Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Uruchomienie i obsługa Zielonogórskiego Roweru

Miejskiego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę uruchomienia i obsługę Zielonogórskiego Roweru Miejskiego (ZRM)

wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 3 238 670.00 PLN / höchstes Angebot: 3 238 670.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34000000 Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke
35120000 Überwachungs- und Sicherheitssysteme und -einrichtungen
48151000 Computersteuerungssystem
48220000 Internet- und Intranet-Softwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Uruchomienie i obsługa Zielonogórskiego Roweru

Miejskiego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę uruchomienia i obsługę Zielonogórskiego Roweru Miejskiego (ZRM)

wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

4. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych,

znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia

służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SWZ wraz z załącznikami

nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający

dopuszcza zastosowanie produktów (materiałów, sprzętów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje

się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny

produkt wskazany w SWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym

stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w

niniejszej SWZ, a tym samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności

opisanych lub wynikających ze SWZ. Wykonawca, który do wyceny oferty przyjmie rozwiązania (produkty)

równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych rozwiązań, w tym sprzętu i materiałów. W

celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SWZ, Wykonawca

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą szczegółowy opis / wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia

równoważnego, w którym dla każdego rozwiązania określi cechy pozwalające na jednoznaczną identyfikację

zaoferowanego rozwiązania i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Uwaga: Niezłożenie

takiego opisu/ wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SWZ oraz załącznikach do

SWZ.

5. Zamawiający informuje, iż w przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ

wraz z załącznikami do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych

dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, przez które rozumie się takie rozwiązania techniczne,

eksploatacyjne i użytkowe, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych na poziomie nie gorszym niż określono to odpowiednio w ww. dokumentach, umożliwiającego uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą wskazanych w SWZ wraz z załącznikami rozwiązań technicznych. W przypadku odwołania się w SWZ wraz z załącznikami do konkretnych norm lub innych przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt, urządzenia i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm lub przepisów, o ile w dokumentach zamówienia nie wskazano inaczej.

6. Zawarte w niniejszej SWZ wraz z załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.

7. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w szczególności zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia systemu ZRM (T) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: udział rowerów nowych (N) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

Zmawiający dopuszcza udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności rozbudowy systemu o dodatkowe stacje wypożyczeń z dodatkowymi rowerami w ilości do 5 stacji i 10 rowerów dla każdej stacji, we wskazanych lokalizacjach.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 033-084833
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Nextbike Polska s.a. w restrukturyzacji
Nationale Identifikationsnummer: 8951981007
Postanschrift: ul. Przasnyska 6b
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-756
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 252 032.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 238 670.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z dokumentami zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022