Dienstleistungen - 270799-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 098-270799

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Kozieł
E-Mail: czcsz.zamowienia@mon.gov.pl
Telefon: +48 261848437
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa dostępu do platformy zakupowej (przetargowej)

Referenznummer der Bekanntmachung: 2612.22.2021.KE
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sługa dostępu do platformy zakupowej (przetargowej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 440 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72400000 Internetdienste
72611000 Technische Computerunterstützung
80500000 Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Załącznik nr 6 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji dla zamówienia.

Zakres przedmiotowy prawa opcji:

1) Zwiększenie dostępu do pełnej zaoferowanej funkcjonalności Platformy dla maksymalnie 5 dodatkowych Jednostek RON.

Termin realizacji oraz maksymalna wartość opcji:

Opcja może zostać uruchomiona przez cały okres trwania umowy w ramach zamówienia podstawowego i opcjonalnego.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji opcji w terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od dnia wysłania do Wykonawcy oświadczenia woli o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

2) Świadczenia usługi dostępu do pełnej zaoferowanej funkcjonalności Platformy (wybranym jednostkom i komórkom organizacyjnym (lokalizacjom) resortu obrony narodowej o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia) na okres maksymalnie 6 miesięcy.

Termin realizacji oraz maksymalna wartość opcji:

Opcja może zostać uruchomiona na okres maksymalnie 6 miesięcy od pierwszego dnia po wygaśnięciu poprzedniego uprawnienia do korzystania z pełnej zaoferowanej funkcjonalności Platformy.

Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w terminie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy i następuje poprzez złożenie oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

1. Warunki i zasady udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji:

1) W przypadku zapewnienia środków finansowych, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na warunkach określonych w umowie.

2) Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, w którym ustali maksymalny zakres usługi.

3) Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych.

5) Stawki cenowe za realizację usługi będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy.

6) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniem terminu realizacji o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) oraz ppkt 2).

7) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji.

8) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały odpowiednio w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

9) Zaoferowany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji musi być taki sam (identyczny) jak zaproponowany przez Wykonawcę w zamówieniu podstawowym z uwzględnieniem aktualizacji wynikających ze zmiany stanu prawnego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 217-571644
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługa dostępu do platformy zakupowej (przetargowej)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Portal PZP Sp. z o.o.
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 440 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 040 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 6. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022