Dienstleistungen - 270822-2022

20/05/2022    S98

Polen-Bielsko-Biała: Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden

2022/S 098-270822

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: Lipnicka 26
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Natalia Juraszek
E-Mail: przetargi@zgm.eu
Telefon: +48 334757725
Fax: +48 334990611
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zgm.eu/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu z termomodernizacją i przyłączenie do sieci c.o. budynku przy ul. 11 Listopada 46,46a wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień,opinii i pozwoleń

Referenznummer der Bekanntmachung: ZGM/DZ-NJ/11/2022/ADM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu wraz z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku znajdującego się przy ul. 11 Listopada 39 w Bielsku - Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami.

Ponadto:

1. Opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 113 125.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL2 Makroregion południowy
NUTS-Code: PL22 Śląskie
NUTS-Code: PL225 Bielski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych obejmujących remont wraz z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P.K. Therma Sp. z o.o. budynku przy ul. 11 Listopada 46, 46a w Bielsku – Białej (zwanych dalej „robotami”) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, obejmującej w szczególności:

a) projekt architektoniczno-budowlany,

b) projekt zagospodarowania działki / terenu,

c) projekt techniczny,

d) projekt wykonawczy, w tym szczegółowe kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne,

e) inne opracowania wg specyfikacji zawartej w zestawieniu zakresów rzeczowych dokumentacji projektowej zwanym dalej „zakresem rzeczowym dokumentacji”, stanowiącym załącznik nr 3a do Specyfikacji,

zwanymi dalej łącznie „dokumentacją”,

2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektów: architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania działki / terenu i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

4) pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zakresem określonym w § 8 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 12 do SWZ

zwane dalej łącznie „przedmiotem zamówienia”,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres rękojmi / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu i nprzedłożeniu Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 036-093033
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZGM/DZ-NJ/11/2022/ADM
Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu z termomodernizacją i przyłączenie do sieci c.o. budynku przy ul. 11 Listopada 46,46a wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień,opinii i pozwoleń

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Xproject sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8971857635
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Experts Group sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6342825296
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 113 125.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

§ 1. Podmiot uprawniony.

1. W prowadzonym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej zawarte w Dziale IX ustawy, w szczególności:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

2. Organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 505 pkt 2 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia.

§ 2. Odwołanie.

1. Odwołanie przysługuje od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

3) zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma

w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022