Dienstleistungen - 270847-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Gebäudereinigung

2022/S 098-270847

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Postanschrift: Marszałkowska 82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-517
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
E-Mail: zamowienia.publiczne@warszawa.sr.gov.pl
Fax: +48 226203444
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://warszawa.sr.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sąd
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Wymiar sprawiedliwości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w obiektach Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/SR/01/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90911200 Gebäudereinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w obiektach Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 504 596.70 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, mieszczącym komórki organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200 Büroreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, mieszczącym komórki organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kryterium z aspektem społecznym / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie, mieszczącym komórki organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.,

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200 Büroreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 82

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie, mieszczącym komórki organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kryterium z aspektem społecznym / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 026-066371
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, mieszczącym komórki organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AWIMA Sp. jawna B. Wiśniewski
Nationale Identifikationsnummer: 016067546
Postanschrift: 3-go Maja 2B lok. 22
Ort: Józefów
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-410
Land: Polen
E-Mail: biuro@awima.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 974 596.70 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie, mieszczącym komórki organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AMSA Sp. zo.o.
Nationale Identifikationsnummer: 381628619
Postanschrift: Blokowa 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 03-641
Land: Polen
E-Mail: biuro@amsa.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 530 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Zatrudnienie oraz nadzór osób wykonujących usługę

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Warszawa
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587071
Fax: +48 224587070
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, a także wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o oko-licznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust.1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587071
Fax: +48 224587070
Internet-Adresse: www.uzp.gov.p
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022