Dienstleistungen - 270943-2022

20/05/2022    S98

България-София: Услуги по даване под наем на камиони с водач

2022/S 098-270943

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СОФИНВЕСТ ЕАД
Национален регистрационен номер: 206671456
Пощенски адрес: ул."Париж" №.3
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: TCHAVDAR NAYDENOV GIGOV
Електронна поща: emvu@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://sofinvest.org/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/36692
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Временно възмездно ползване при условията на договор за наем на техника и механизация с оператори за рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление

II.1.2)Основен CPV код
60181000 Услуги по даване под наем на камиони с водач
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

обособена позиция № 1  „Наем на техника за изпълнение на СМР в обхвата на Южна дъга (СОП), бул. Цариградско шосе, Източна тангента, Автомагистрала „Тракия“ и бул.  „Симеоновско шосе“

 обособена позиция № 2 „Наем на техника за изпълнение на СМР в обхвата на алея Яворов, бул. „Ситняково“ , бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“ , бул. „Ботевградско шосе“ и бул. „Г. М. Димитров“ 

услуги по предоставянена разположение на Възложителя на вишкии и автостълби

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 115 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Наем на техника за изпълнение на СМР в обхвата на Южна дъга (СОП), бул. Цариградско шосе, Източна тангента, Автомагистрала „Тракия“ и бул. „Симеоновско шосе“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45500000 Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

предоставяне под наем на автовишки и автостълби с оператор

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: „Предложение за организация при изпълнение на поръчката” / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BGENERGY-2.001-0092-001 oт 08.04.2021 за проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община" по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. , процедура BGENERGY-2.001

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Наем на техника за изпълнение на СМР в обхвата на алея Яворов, бул. „Ситняково“ , бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“ , бул. „Ботевградско шосе“ и бул. „Г. М. Димитров“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45500000 Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

предоставяне под наем на автовишки и автостълби с оператор

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: „Предложение за организация при изпълнение на поръчката” / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BGENERGY-2.001-0092-001 oт 08.04.2021 за проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община" по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. , процедура BGENERGY-2.001

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 017-041011
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43694
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Обособена позиция 1: „Наем на техника за изпълнение на СМР в обхвата на Южна дъга (СОП), бул. Цариградско шосе, Източна тангента, Автомагистрала „Тракия“ и бул. „Симеоновско шосе“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЕАД
Национален регистрационен номер: 130596938
Пощенски адрес: ул. БУДАПЕЩА №.17 ет.5 ляво крило
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1000
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 59 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 59 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43695
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Обособена позиция 2: „Наем на техника за изпълнение на СМР в обхвата на алея Яворов, бул. „Ситняково“ , бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“ , бул. „Ботевградско шосе“ и бул. „Г. М. Димитров“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: БУЛАКСЕС ООД
Национален регистрационен номер: 200718497
Пощенски адрес: УЛ. МЮНХЕН №.14
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1528
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 56 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 56 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022