Dienstleistungen - 270987-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Bratislava: Programovanie softvéru a poradenstvo

2022/S 098-270987

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00156426
Poštová adresa: Botanická 17
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 84213
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Chebeňová
E-mail: katarina.chebenova@svps.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.svps.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/250
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej potravinovej správy SR

II.1.2)Hlavný kód CPV
72200000 Programovanie softvéru a poradenstvo
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je prostredníctvom odborných služieb implementovať Komplexný veterinárny a potravinový

informačný systému s označením KVEPIS (isvs_9111) projektom Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a

potravinovej správy SR zverejnenom na linku https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/1bb60784-1cce-4cbc-

92cf-9f5d538cff8e/cimaster?tab=basicForm, s výhradou práva uplatnenia opcie podľa stanovených podmienok.

Hlavnými cieľmi projektu implementácie KVEPIS sú:

zvýšiť početnosť ročne vykonaných úradných kontrol modernizáciou, optimalizáciou a čiastočnou automatizáciou

procesov ŠVPS SR a súvisiacich organizácií prostredníctvom informačného systému KVEPIS, zvýšiť kvalitu výkonu úradných kontrol s cieľom minimalizácie výskytu procesných chýb a s cieľom zabezpečiť vysoký štandard zdravia zvierat, vysokú úroveň bezpečnosti potravín, krmív a zvýšiť dôveru spotrebiteľov zavádzaním inovatívnych postupov kontroly potravinového reťazca, podporených informačným systémom KVEPIS, skrátiť čas potrebný na výkon úradných kontrol elektronizáciou, integráciou a čiastočnou automatizáciou administratívnych procesov a činností spojených s koordináciou všetkých organizačných zložiek kontroly, vybudovať a zaviesť procesy elektronickej ambulantnej knihy v podmienkach SR, vybudovať a zaviesť procesy elektronickej bitúnkovej knihy v podmienkach SR, občanom, firmám, poľnohospodárom a potravinárom zjednodušiť dostupnosť služieb a odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž vybudovaním kvalitných elektronických služieb KVEPIS.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 202 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická 17, 842 13 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom projektu sú nasledovné základné biznis služby, resp. procesné komponenty systému KVEPIS v ŠVPS SR:

1.Schvaľovanie a registrovanie prevádzok, subjektov a činností,

2.Úradná kontrola a veterinárne úkony

3.Výkaz nákaz

4.Podnety a podania,

5.Bitúnková kniha,

6.Kniha veterinárnych úkonov - Ambulantná kniha,

7.Dovoz / Vývoz, vnútrospoločenský obchod

8.Proces odberu a analýzy úradných vzoriek,

9.Správne konanie,

10.Evidencia odchytených túlavých zvierat.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas platnosti zmluvy uplatniť u úspešného uchádzača opciu alebo jej časť v

max. hodnote 200 000 EUR bez DPH. Ďalšie informácie, podmienky a rozsah sú upravené v súťažných podkladoch.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Kód projektu: 311071Z736

II.2.14)Doplňujúce informácie

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 149-397463
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: Z/9-2022/E
Názov:

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA - 6-2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/05/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: YMS, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36224278
Poštová adresa: Hornopotočná 1
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK02 Západné Slovensko
PSČ: 91701
Štát: Slovensko
E-mail: jana.morhacova@yms.sk
Internetová adresa: http://www.yms.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 4 232 465.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 1 202 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Hodnota bez DPH: 41 666.00 EUR
Podiel: 4 %
Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

Návrh, implementácia a kontroling bezpečnosti IS a dodávok služieb IS.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/05/2022