Dienstleistungen - 270988-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Bratislava: Služby na štandardizáciu a klasifikáciu obsahu a dát

2022/S 098-270988

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00156426
Poštová adresa: Botanická 17
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 84213
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Chebeňová
E-mail: katarina.chebenova@svps.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.svps.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/250
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

II.1.2)Hlavný kód CPV
72330000 Služby na štandardizáciu a klasifikáciu obsahu a dát
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je prostredníctvom odborných služieb implementovať projekt Manažment údajov Štátnej

veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/0efd6f6d-ceb1-

4b78-8d39-218b69c7ce64/cimaster?tab=basicForm) do informačného systému verejného obstarávateľa. Projekt bude

implementovaný formou Centrálneho repozitára údajov ŠVPS, ako základná údajová báza Komplexného veterinárneho a potravinového informačného systému KVEPIS (isvs_9111), s výhradou práva uplatnenia opcie pod-ľa stanovených

podmienok.

Hlavnými cieľmi projektu implementácie Centrálneho repozitára údajov ŠVPS sú:

Migráciu dát z existujúcich zdrojov údajov, informačných systémov a úložísk dát do centrálneho repozitára údajov,

Integrácia na ďalšie informačné systémy a zdroje údajov,

Podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického manažmentu údajov ŠVPS SR,

Zdieľať a publikovať dáta vo forme referenčných a otvorených údajov,

Využívanie dát v rámci procesov ŠVPS SR,

Čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality dát.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 656 800.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická 17, 842 13 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

A1: Zavedenie systematického manažmentu údajov a vypracovanie analytických materiálov

A2: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát

A3: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu

A4: Vyhlásenie referenčných údajov

A5: Využitie konzumovaných údajov

A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov

A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu moje dáta

A8: Zavedenie registra alebo evidencie

A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas platnosti zmluvy uplatniť u úspešného uchádzača opciu alebo jej časť v

max. hodnote 200 000 EUR bez DPH. Ďalšie informácie, podmienky a rozsah sú upravené v súťažných podkladoch.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Kód projektu: 311071Z734

II.2.14)Doplňujúce informácie

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 149-397465
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: Z-10/2022/E
Názov:

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA - 7-2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/05/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: YMS, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36224278
Poštová adresa: Hornopotočná 1
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK02 Západné Slovensko
PSČ: 91701
Štát: Slovensko
E-mail: jana.morhacova@yms.sk
Internetová adresa: http://www.yms.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 2 312 809.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 656 800.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Hodnota bez DPH: 132 083.00 EUR
Podiel: 20 %
Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

Návrh, implementácia a kontroling bezpečnosti IS a dodávok služieb IS.

Odborné a technické kapacity v rozsahu experta - Kľúčový odborník 9 - Špecialista pre oblasť dátovej kvality

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/05/2022