Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 271009-2022

20/05/2022    S98

Suomi-Helsinki: Turvallisuuspalvelut

2022/S 098-271009

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: PL 58200
Postitoimipaikka: HELSINGIN KAUPUNKI
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kymp.yllapitohankinnat@hel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Hälytyskeskuspalvelut

Viitenumero: HEL 2022-003394
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79710000 Turvallisuuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on hälytyskeskus- ja hälytysajopalvelut Helsingin kaupungin omistamaan 406 kohteeseen. Hälytysvalvonta kattaa kohteiden murtoilmaisujärjestelmän sekä paloilmoittimien valvonnan. Paloilmoitinjärjestelmä on 193 kohteessa. 213 kohteessa on murtoilmaisujärjestelmä ja 115 kohteessa on yhdistelmälaite eli palo- ja murtoilmaisu samalla laitteella. Kohteiden suuruus ja valvottava järjestelmä, järjestelmän keskusyksikkö, siirtolaite ja silmukka määrät käyvät selville liitteestä Kohteiden kuvaus. Kohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella.

Tarkempi erittely kohteista ja niiden palvelutarpeesta on sisällytetty tarjouspyynnön liitteeseen Kohteiden kuvaus. Tarjouspyynnön liite Kohteiden kuvaus on salassa pidettävää tietoa ja se luovutetaan vain yritykselle (tarjoajalle), jolla on voimassa oleva turvallisuusalan elinkeinolupa. Tarjouspyynnön liite Kohteiden kuvaus on saatavissa sähköisenä erikseen pyydettäessä lähettämällä pyyntö sähköpostilla tämän tarjouspyynnön kohdassa VI.3 kerrotulla tavalla. Ennen liitteen luovutusta on tarjoajan täytettävä, allekirjoitettava ja palautettava tarjouspyynnön liitteenä oleva salassapitositoumus kohdassa VI.3 kerrotulla tavalla.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on hälytyskeskus- ja hälytysajopalvelut Helsingin kaupungin omistamaan 406 kohteeseen. Hälytysvalvonta kattaa kohteiden murtoilmaisujärjestelmän sekä paloilmoittimien valvonnan. Paloilmoitinjärjestelmä on 193 kohteessa. 213 kohteessa on murtoilmaisujärjestelmä ja 115 kohteessa on yhdistelmälaite eli palo- ja murtoilmaisu samalla laitteella. Kohteiden suuruus ja valvottava järjestelmä, järjestelmän keskusyksikkö, siirtolaite ja silmukka määrät käyvät selville liitteestä Kohteiden kuvaus. Kohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella.

Hälytyskeskuspalveluilla tarkoitetaan Helsingin kaupungin kiinteistöjen rikosilmoitin- tai rikosilmoitinjärjestelmän kautta tulevien kiinteistöhälytysten (LVI), hälytyspuheluiden tai vartijakutsu- tai ryöstöpainikehälytysten vastaanottoa, käsittelyä, välittämistä sekä vasteen suorittamista. Hälytysten vastaanottaminen sekä hälytysajovalmius ovat 24 h/7 vrk.

Tarjouspyynnössä käytetään termiä ”hälytys” laajassa merkityksessä niin, että se sisältää vika-, tila- ja muut sanomat, jotka vastaanotetaan yhdestä tai useammasta turvallisuuden valvontaan käytettävästä hälytysjärjestelmästä, joita ovat esimerkiksi paloilmoitinjärjestelmät, murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmät, kulunvalvontajärjestelmät, kameravalvontajärjestelmät, turvapuhelinjärjestelmät ja mainittujen järjestelmien yhdistelmät.

Hälytyskeskus- ja hälytysajopalvelujen tuottajaksi valitaan yksi palveluntuottaja.

Turvallisuuspalveluiden laajuutta ja muotoa tulee voida lisätä tai vähentää sopimuskauden aikana joustavasti (sopimusehtoja noudattaen) turvallisuustilanteen tai kiinteistöjen käyttötarpeen muuttuessa.

Palveluntuottajan tulee sopeuttaa toimintansa Helsingin kaupungin hälytysjärjestelmiin. Kohteet tullaan liittämään palveluntuottajan valvontaan sitä mukaan kuin se on toteutettavissa ja se on teknisesti mahdollista. Liittäminen ja sen aikataulu suunnitellaan palveluntuottajan kanssa yhteistyössä sopimuskauden alkaessa.

Kiinteistöjen palveluiden laajuus, tarkemmat tehtävänkuvaukset määritellään ja kohdeohjeet laaditaan valitun toimittajan kanssa hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Toimittaja sitoutuu koko sopimuskauden ajan varmistamaan kustannuksellaan, että kohdeohjeet on laadittu jokaisesta aktiivisesta kohteesta, joissa hälytysvalvontaa ja hälytyskäyntejä tehdään. Hälytyksistä sekä hälytysajoista ja näiden toimenpiteistä toimittaja sitoutuu lähettämään asiakkaalle tapahtumailmoituksen sähköpostitse asiakkaan kanssa määritettyihin osoitteisiin.

Sopimus pitää sisällään hälytyskeskuspalvelut, hälytyskäynnit sekä raportointipalvelun.

Muut mahdolliset palvelut tilataan tarvittaessa liikkeen voimassa olevilla hinnoilla.

Raportointipalvelu

Kaikki hälytyslaitteiden lähettämät tapahtumat tallentuvat automaattisesti hälytyskeskuksen järjestelmiin. Tähän sisältyvät esimerkiksi hälyttimien kytkennät päälle ja pois, hälytykset ja koodien vaihdot. Päivystäjän tekemät toimenpiteet ja vartijan raportit kohteelta. Tarvittavat tiedot ovat saatavina raportteina joko sähköpostiin tai/ja verkon läpi käytettävään webportaaliin. Palveluntuottaja sitoutuu tarvittaessa luomaan ilman erilliskustannuksia aiemmin kuvatun raportointijärjestelmän, mikäli heillä ei tällaista entuudestaan ole.

Palveluntuottaja sitoutuu yhdessä tilaajan kanssa kehittämään nykyistä raportointijärjestelmää, jotta raporteista käy ilmi kaikki tilaajan kannalta oleelliset asiat.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 0
Hinta - Painotus: 100
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen todellinen arvioitu kesto on 1-2 vuotta. Arvio perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan vartiointia koskevan kokonaisuuden laajempaan uudistukseen, jotta vartiointipalvelut saadaan tilaajan toimesta kokonaisuutena kilpailutettua myöhemmin.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2022/S 051-132989
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Hälytyskeskuspalvelut

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/05/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Palmia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2653762-3
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 600 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

LUOTTAMUKSELLINEN AINEISTO

Sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät on esitetty tarkemmin liitteessä Kohteiden kuvaus. Liite sisältää Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan luottamuksellista aineistoa. Tästä syystä liite luovutetaan allekirjoitettua yrityksen salassapitositoumusta (tarjouspyynnön liite 2) vastaan. Liite luovutetaan vain yritykselle (tarjoajalle), jolla on voimassa oleva turvallisuusalan elinkeinolupa

Toimittakaa täytetty ja allekirjoitettu salassapitositoumus Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan sähköpostiosoitteeseen kymp.turvahankinnat@hel.fi ja ilmoittakaa, mihin sähköpostiosoitteeseen (vain yksi sähköpostiosoite) haluatte liitteen toimitettavan. Liite toimitetaan turvasähköpostin välityksellä, joten salassapitopitositoumukseen tulee lisäksi merkitä turvasähköpostin vastaanottajan matkapuhelinnumero.

Sähköpostin kenttään pyydetään kirjoittamaan ¨Hälytyskeskuspalvelut salassapitositoumus¨. Salassapitositoumus on allekirjoitettava henkilön/henkilöiden toimesta, jolla/joilla on siihen yrityksen kaupparekisteriotteesta todennettavissa oleva laillinen oikeutus.

LISÄTIEDOT JA KOHTEISIIN TUTUSTUMINEN

Kohteeseen ei järjestetä erillistä tutustumista. Mikäli jonkin teknisen seikan selvittäminen vaatii erityisesti kohteeseen tutustumista, tulee tästä ilmoittaa Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta. Hankintayksikkö arvioi tämän jälkeen onko tutustuminen kohteeseen tarpeellista vai saadaanko tieto tarjoajille osana muista kysymysten vastauksia. Vastaukset kysymyksiin toimitetaan saman sisältöisesti kysyjästä riippumatta kaikille tarjoajille. Vain kirjallisesti tarjouspalveluun jätetyt kysymykset sitovat hankintayksikköä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/05/2022