Dienstleistungen - 271040-2022

20/05/2022    S98

Polska-Piekary Śląskie: Usługi gospodarki odpadami

2022/S 098-271040

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Piekary Śląskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 276255418
Adres pocztowy: ul. Bytomska 84
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Grabiarz
E-mail: bzp@piekary.pl
Tel.: +49 323939379
Faks: +49 323939379
Adresy internetowe:
Główny adres: https://piekary.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie w 2022 r.

Numer referencyjny: BZP.271-19/OS/22
II.1.2)Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie w 2022 r.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do końca roku 2022 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy.

3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji w szacunkowej ilości ok. 100 Mg/rok,

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 70 200.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą „zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie w 2022r. (odpady o kodzie 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji)”.

Przedmiotem Umowy jest zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 08 powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Piekary Śląskie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji w szacunkowej ilości ok. 100 Mg/rok

Termin realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie zagospodarowania odpadów od momentu podpisania umowy do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Gmina Piekary Śląskie nie posiada własnej instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych. Chcąc wypełnić ustawowe wymagania należy wyłonić w przetargu Wykonawcę, który podejmie się zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy. W związku z tym, że w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie w 2022 r.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/05/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6480000290
Adres pocztowy: Lecha 10
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 70 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ulica Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ulica Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 2245877701
Faks: +48 2245877701
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy PZP – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy PZP).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ulica Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245877701
Faks: +48 2245877701
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022